Pas Viešpatį iškeliavo kun. Juozapas Maleckis (1939–1975–2011)
Paskelbta: 2011-05-10 12:01:09

A†A KUNIGAS JUOZAPAS MALECKIS
(1939–1975–2011)

2011 metų gegužės 9 dieną, eidamas 73-iuosius metus, Marijampolės globos namuose mirė kunigas Juozapas Maleckis.
Kunigas Juozapas Maleckis gimė 1939 metų kovo 17 dieną Kauno apskrityje, Babtų valsčiuje, Paparčių kaime. 1946–1951 metais mokėsi Paparčių pradinėje mokykloje, o 1951–1955 metais – Muniškių septynmetėje mokykloje. 1955 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno penktąją darbininkų vakarinę vidurinę mokyklą ir baigė ją 1959 metais. Tais pačiais metais buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1962 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, jis pradėjo dirbti Kauno gelžbetonio gamykloje darbininku, o 1969 metais – Trakų rajono „Merkio“ tarybiniame ūkyje statybininku.

1970 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1975 metų balandžio 27 dieną įšventintas kunigu. Pirmoji kunigo Juozapo Maleckio tarnystės vieta buvo Joniškis, kur trejus metus ėjo vikaro pareigas. 1978 metais buvo paskirtas Vandžiogalos parapijos administratoriumi, o po dvejų metų perkeltas į Radviliškį vikaru. Radviliškyje kunigas Juozapas ištarnavo trejus metus. 1983 metais skiriamas Panevėžiuko parapijos administratoriumi, tačiau vis blogėjanti sveikata neleido jam ilgiau dirbti savarankiškai. 1985 metais buvo iškeltas į Vilkiją altaristu, o 1994 metais paskirtas rezidentu prie Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos. 2007 metais buvo atleistas iš visų pareigų Kauno arkivyskupijoje ir perkeltas į Marijampolės globos namus, kur, rūpestingai prižiūrimas, gyveno iki mirties.

Kunigas Juozapas Maleckis buvo paprastas ir nuoširdus žmogus, pats suvokiantis savo sunkumus, lėtoko būdo, nekalbus, tačiau besistengiantis, kiek jėgos leidžia, eiti jam pavestas pareigas. Neužgyveno turtų, neužsitarnavo titulų, bet Viešpaties Dievo akyse liko tuo nepastebimu ir paprastu tarnu, kuris rūpinasi padaryti tai, kas jam pavesta.

Kun. Juozapo Maleckio palaikai buvo pašarvoti Marijampolės globos namų koplytėlėje. Gegužės 11 d. karstas su palaikais pervežtas į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčią, kur aukotos laidotuvių šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, drauge su juo meldėsi dvylika kunigų. Kun. Juozapas Maleckis palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį suteiki savo ištikimajam tarnui, Viešpatie!

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune