Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ arkikatedroje – kad visi patirtų Dievo gailestingumą (2016 05 26)
Paskelbta: 2016-05-27 08:48:28

Gegužės 26 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko arkivyskupijos kurijos rengiamų Miesto misijų vakaras – šlovinimas ir malda „Už Kauno miestą ir Tave“.

Po vakaro šv. Mišių iki 21 val. arkikatedroje kasdien vyksta Švč. Sakramento adoracija, tad atėjusieji į vakarą jį praleido Eucharistinio Jėzaus artumoje. Šią artumą, skirdami laiko Dievui, pasirinko nemažai žmonių, ypač jaunų, kurie užsuko į arkikatedrą melstis už save, savo mokslus ir studijas, už draugus ir šeimas, už savo bendraamžius, dėkoti Dievui už gyvybę ir gyvenimą, šlovinti Jo gerumą ir gailestingumą kiekvienam, kad ir silpniausiam, žmogui drauge su jaunimo šlovinimo grupe. Vakare dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, o jų vadovai bei arkikatedroje tą popietę budėjęs kunigas patarnavo atėjusiems prie klausyklų.

Vakaro maldą skiriant už Kauno miestą, jo gyventojus, save pačius šiame mieste, žodį taręs kun. Andrius Končius atkreipė visų dėmesį, jog miestas buvo numatytas Dievo plane. Miestai dažnai minimi Šventajame Rašte. Pats Jėzus yra miesto gyventojas, nazarietis. Jis keliavo po miestus ir miestelius skelbdamas žmonėms Gerąją naujieną. Šios naujienos skelbti Jėzus vėliau siuntė savo mokinius. Tai įpareigojimas ir mums eiti į savo miestą su Jėzaus šviesa, Jam pavesti visus žmones – nuo atsakingųjų vadovų iki pačių silpniausiųjų, kad Viešpats atgaivintų, perkeistų širdis, atvertų jas savo meilei, ramybei.

Tarp šlovinimų giesmių vakaro maldoje, be asmeninės kiekvieno atėjusiojo maldos, Jėzui buvo patikėtas visas jaunimas, ypač laikantis egzaminus, baigiantis studijas, kad Jėzus būtų jų atrama. Prašyta stiprinti kenčiančius nuo priklausomybių, visus, kurie išgyvena nepriteklius, taip pat šeimas, kurioms trūksta darnos, išgijimo stebuklo prašyta sergantiems.

„Su Tavimi viskas įmanoma“, – melstasi tą vakarą arkikatedroje taip pat už tuos, kurie Jėzaus dar nepažino, galbūt nusivylė. Viešpaties gailestingumui patikėti arkivyskupijos vyskupai, kunigai, kad jie būtų ganytojai pagal Viešpaties širdį. Maldoje prisiminti kunigystei besirengiantys seminaristai, prašant Viešpatį duoti drąsos atsiliepti į Jo pašaukimą visiems, kurie gali daugiau pasišvęsti Jo karalystei. Melstasi už krikščionis misionierius, už kenčiančius ir persekiojamus priešiškose šalyse, kad Dievas visiems leistų patirti savo gailestingumą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune