Zakristijonų rekolekcijos Palendrių vienuolyne (2016 06 07–08)
Paskelbta: 2016-06-09 21:05:22

Ugdymo ciklas, į kurį arkivyskupijos kurija pirmą kartą sukvietė sielovados bendradarbius parapijose (zakristijonus, referentes, vargonininkus, maldos grupių vadovus), šį mėnesį užbaigiamas jiems skirtomis rekolekcijomis.

Birželio 7–8 d. į rekolekcijas susirinko zakristijonai, jos vyko Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne. Pasak arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, labiausiai norėta, kad jų dalyviai atnaujintų susitikimą su Dievu, kad nebūtų tik Jam dirbantys, bet pirmiausia gyvenantys su Juo ir Jam.

Apsigyvenę Svečių namuose, zakristijonai buvo kviečiami į maldą vienuolyne drauge su broliais – dalyvavo šv. Mišiose, Valandų liturgijoje, Švč. Sakramento adoracijoje.

Keturis mokymus vedęs br. Lukas Skroblas OSB kvietė apmąstyti keletą Šventojo Rašto vietų pagal schemą, kurioje atsispindėjo tam tikra dvasinė dinamika: kiekvienas geras darbas iš pradžių puikiai sekasi, paskui dažnai patiriame krizę, skausmą, o tai išgyvenę – vėl naują Viešpaties palaiminimą.

Šiose pirmą kartą surengtose rekolekcijose dalyvavo 13 arkivyskupijos parapijų zakristijonų, o ir patys broliai benediktinai sakė pirmą kartą savo vienuolyne priimantys tokią Bažnyčios tarnautojų grupę. Džiugu, kad atvyko tie, kurie išties norėjo atnaujinti savo susitikimą su Jėzumi ir Jam tarnauti. Ne vienas išsiskiriant klausė, ar nebus daugiau tokių susitikimų.

Kitą savaitę Palendriuose į rekolekcijas susirinks  ne tik Kauno arkivyskupijos parapijų vargonininkai. Šias rekolekcijas remia Lietuvos katalikų religinės šalpa.

Renovabio parama suteiks galimybę nuo rudens toliau tęsti ugdymo ir rekolekcijų ciklą sielovados bendradarbiams parapijose. 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune