Arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieššventiniame susitikime – padėka Dievui ir žmonėms (2016 12 21)
Paskelbta: 2016-12-22 12:26:44

Nuotraukos klieriko Edgaro Versockio ir Tomo Rakausko

Gruodžio 21 dieną Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pakvietė arkivyskupijos kurijos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojus, katalikiškų bendruomenių narius į prieššventinį susitikimą – drauge švęsti Eucharistijos, dėkoti Dievui už praėjusį laiką ir vieni kitiems už metų darbus ir bendrystę, melsti palaimos ateičiai, o paskui susėsti prie adventinio stalo ir pasidalyti kalėdaičiais bei artėjančių Jėzaus Gimimo švenčių laukimo nuotaika, būsimu kalėdiniu džiaugsmu.

Šiltais plojimais salėje, kur vyko agapė, dėkota aktoriui Petrui VENCLOVUI, Kauno muzikinio teatro solistams Jonui ir Živilei LAMAUSKAMS bei jų akompaniatorei pianistei Rūtai BLAŠKYTEI, kurie kurijos kvietimu švenčių proga dovanojo žmonėms atokvėpio ir susikaupimo valandėlę.

Kaip viena Dievo vaikų šeima, vyskupai, kunigai, vienuolės, įvairias tarnystes atliekantys pasauliečiai institucijų darbuotojai šventė Eucharistiją Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje. Jai vadovavo visus sveikinęs arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius,  augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai – institucijų vadovai, dirbantys įvairiose sielovados srityse.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas darsyk visų dėmesį atkreipė į ką tik girdėtą Dievo žodį apie džiaugsmingąjį Marijos apsilankymą pas Elzbietą (iš Evangelijos pagal Luką 1, 39–45).

„Jėzus, dar negimęs, jau sutinkamas, Jis jau kelia džiaugsmą“, – sakė ganytojas apie Elzbietos džiaugsmą išgirdus ją aplankiusios Marijos, Viešpaties motinos, sveikinimą – Elzbietos įsčiose net „šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis“. Taip ir kiekvienas žmogus prie Jėzaus ateina su savo gyvenimu. Marija buvo palaiminta įtikėjusi Viešpaties žodžiu. Ar kiekvienas pašoksime iš džiaugsmo, kaip minima Evangelijoje kalbant apie Jėzaus prisiartinimą? Ar mes laimingi tikėdami, priimdami ateinantį Viešpatį?

„Prie Jėzaus ateiname ir mes visi, kuriems rūpi Bažnyčia, kurie mylime Jėzų. Prie jo šiandien ateinate jūs visi, įvairių sielovados sričių darbuotojai – jūs ne tik darbu, bet ir visa širdimi įsiliejate į Jėzaus troškimą eiti į pasaulį, skelbti Evangeliją visai kūrinijai“, – sakė arkivyskupas, vėliau pasidalydamas mintimi, kaip gražiai artinasi prie Jėzaus, skelbia Jį gimusį pasauliui, dėl visų žmonių dirbantieji šeimų, jaunimo, katechezės, Carito ir kitose srityse.

„Švęsdami Jėzaus gimimą, švenčiame visą Jėzaus gyvenimą“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog Jėzaus gimimas neatsiejamas nuo Jo prisikėlimo slėpinio. Tai, ką darome Bažnyčioje, irgi neatskiriamai susiję su tikėjimo visuma, įpareigojimu skelbti Jėzų, parodžiusį meilę iki galo.

„Ačiū Jums visiems už šią tarnystę, už šiuos metus, darbus, mintis, už laiką, kurio nepagailėjote, už savo indėlį, kad nežiūrėdami, kas priklauso, duodate daugiau, nei pajėgiate“, – dėkojo žmonėms ganytojas, sykiu atsiprašydamas, jei pritrūko dėmesio, palaikymo, laiko, būtinų pokyčių ar paprasčiausio artimumo. Ganytojas ragino atleidžiant vieni kitiems, dėkojant laukti didžiosios dovanos – Jėzaus Gimimo.

Šventė vėliau tęsėsi arkivyskupijos salėje, jaukiai susėdus prie stalelių su kukliomis, su meile paruoštomis adventinėmis vaišėmis.

Advento žvakes nuo ypatingos – Betliejaus ugnies ant stalų įžiebė ypatingi svečiai – jaunieji skautai (Skautų organizacija ir šiemet, artėjant šv. Kalėdoms, Betliejaus taikos ugnį paskleidė visoje Lietuvoje), o kalėdaičius padalijo ganytojai, vėliau laužę juos kartu su žmonėmis. Sielovados bendradarbiai, jau ilgus metus tarnaujantys ar pradedantys darbą Bažnyčioje, linkėjo vieni kitiems paties Viešpaties savo Gimimu tikrai palaimintų metų ir darbų.

 

Institucijų darbuotojai liko dėkingi arkivyskupui už žodį, pakvietimą ir dovanėles kiekvienam asmeniškai, taip pat visiems ganytojams, šventės rengėjams ir svečiams – aktoriui Petrui Venclovui bei solistams – Jonui ir Živilei Lamauskams, pianistei Rūtai Blaškytei – už poetinį žodį ir muziką, kad jautriai perteikė nuolatinį žmogaus dvasios ilgesį tikrų, nevienadienių dalykų ir savo Kūrėjo, padėjo atverti širdis, kurias jau visai netrukus pripildys tikrasis džiaugsmas – dovana iš aukštybių!

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune