ŠILINĖS. Kunigų diena – su Ekumeninėmis pamaldomis Šiluvoje (2017 09 13)
Paskelbta: 2017-09-13 17:47:37

Rugsėjo 13-ąją, Kunigų dieną, Šiluvoje Mergelės Marijos globai buvo pavesti Lietuvos kunigai – buvo meldžiamasi už kunigus, jų tėvelius, kitus artimuosius, už jaunuosius seminaristus, už naujus pašaukimus į kunigystę. Po pietų (antrą kartą Šiluvos istorijoje po 2008 m. ) Bazilikoje vyko Ekumeninės pamaldos su kelių krikščioniškųjų Bažnyčių dvasininkais.

Nuo pat ryto pirmose šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje Marijos globos melsta Kunigų seminarijų bendruomenėms – kunigų ugdytojams ir seminaristams, vėliau prašyta Dievo pagalbos kunigams ir vienuoliams, kad jie išlaikytų ištikimybę savo pašaukimui. Šiluvos bazilikoje, kur šiuo metu gerbiamos pal. Teofiliaus Matuliuonio relikvijos (didžiajame relikvijoriuje šoniniame Bazilikos altoriuje), buvo dėkojama Dievui už palaimintojo – kunigo ir vyskupo – ištikimybę Bažnyčiai ir Dievui, kurią kaip pavyzdį kryžiaus apkabintame savo gyvenime yra parodęs naujas mūsų krašto reikalų užtarėjas Teofilius. 

Melstis už kunigus ir su kunigais šią dieną atvykę į Šiluvą gausūs piligrimai dar prieš vidudienį vis gausino minią aikštėje, kurioje, kaip ir kasdien, prieš pagrindines iškilmes buvo kalbamas Mergelės Marijos Rožinis.

Katechezę prieš Eucharistiją vedė t. Andrius Šidlauskas MIC. Kunigų marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos vyresnysis atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintis apie kunigystę šiandien. Pats save vadinantis nusidėjėliu Šventasis Tėvas kalba apie tai, kokią žalą Dievo tautai daro fariziejiškumo nuodėmė, įspėja apie teisuoliškumo pagundą, galinčią ištikti ir kunigą, ir kiekvieną tikintįjį. Popiežius ragina kunigus nesmerkti, neatstumti žmonių ir jiems padėti, neuždaryti durų į Bažnyčią. Pasak Šventojo Tėvo, geras kunigas yra susitaikęs su savo žmogiškuoju silpnumu, išmokęs gyventi taikoje ir pasiekęs Kristaus mokiniui būdingą ramybę. Tėvas marijonas pakvietė visus tikinčiuosius prašyti kunigams Šventosios Dvasios malonės ir Dievo meilės pažinimo, kad per juos į žmones galėtų sklisti džiaugsmo Evangelija, prašė melstis už kunigus, kad jie nepavargtų savo tarnystėje.

Vėliau giedant Dievo Motinos litaniją prie altoriaus aikštėje atėjo gausi dvasininkų procesija. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kvietė šioje Eucharistijoje melstis už kunigus ir jų tėvelius, pasveikino koncelebruojančius brolius vyskupus – kardinolą, Vilniaus arkivyskupą emeritą Audrį Juozą Bačkį, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, bemaž 120 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorių ir asistą rengiančius šios seminarijos auklėtinius bei nuolatinius diakonus Darių Chmieliauską ir Audrių Jesinską.

Ganytojas pasveikino ir kitus Eucharistijos dalyvius – kunigų tėvus ir motinas, kitus artimuosius, visus gausius piligrimus. Kaip kunigai, taip ir tikintieji gausiai, pavieniui arba organizuotai, su savo bendruomenėms ar šeimomis suvažiavo į Šiluvą iš įvairiausių miestų, miestelių, kaimų, plačiai apimančių Lietuvą – Plungę, Panevėžį, Gargždus, Rietavą, Šilutę, Jurbarką, Vilnių, Kauną ir kt.

Šioje Eucharistijoje, be to, buvo dėkojama už „Marijos radijo“ savanorius, aukotojus, klausytojus. Giedojo jungtinis Jonavos parapijos bei seminaristų choras, vad. Egidijus Obrikis.

Diakonui paskelbus Evangeliją, homiliją pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Ganytojas atkreipė dėmesį į ką tik girdėtą Dievo žodį ir tai, kaip nelengva jam įleisti šaknis žmogaus širdyje. Nelengva ir Dievo žodžio skelbėjams ganytojams – Dievo žodžio sėkla neretai krenta ant kelio, tarp uolų. Nelengva skelbti Dievo žodį ir patiems gyventi taip, kaip skelbiama.

„Dievo žodis duoda Marijos pavyzdį, kaip tobulai jį priėmė Marija – visos žmonijos vardu, su didžiausiu nuolankumu ir paprastumu“, – sakė kardinolas, pabrėždamas, jog Marija ir kunigus, ir visus tikinčiuosius ragina priimti Dievo Žodį – Jėzų. Bažnyčios Motina Marija kviečia sugrįžti prie Jo, atsiversti, melstis. Šį kvietimą pakartojo jai tuoj pat atsiliepusiems vaikams Fatimoje.

„Noriu tarti padėkos žodį kunigų tėvams, artimiesiems. Savo tikėjimu, gyvenimo pavyzdžiu, savo maldomis jie išauklėjo kunigus, mokė savo vaikus mylėti Kristų, Bažnyčią ir kiekvieną žmogų. Jie sukūrė savo šeimoje tinkamą aplinką tarsi lizdą, kur galėjo augti ir subręsti pašaukimai“, – sakė kard. A. J. Bačkis, be kita, išsakęs dėkingumą ir savo tėveliams bei pasidalijęs jautriu asmenišku liudijimu. Mama vaikystėje buvo pavedusi sergantį sūnų Marijos globai, o priėmusiam kunigystę pasakė: „Aš tave paaukojau Dievo Motinai, ji šiandien tave ir pasiima.“ Kardinolas priminė ir šv. Monikos meilę bei 30 metų maldą – dėl jos sūnus šv. Augustinas paliko klystkelius, atsivertė ir tapo kunigu.

Savo homilijoje kardinolas padėkojo visiems, kurie palaiko kunigus, su jais bendradarbiauja, pasidžiaugė, jog dabar randasi maldos grupių, ligonių, ypač besimeldžiančių už kunigus.

„Nepalikite kunigų vienų ir vienišų, nebijokite pasikviesti į savo namus. Jauskimės viena šeima, kartu kurkime Dievo karalystę žemėje“, – sakė ganytojas, paragindamas melstis ir už pašaukimus, kad Dievo žodis būtų skelbiamas, kad visi bendrystėje artėtume prie Marijos Sūnaus Jėzaus ir kartu pasiektume amžinąją laimę, kuri mums yra pažadėta.

Atnašų procesijoje visų vardu duoną ir vyną prie altoriaus atnešė kunigų mamos.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, prašyta Viešpaties, kad kunigų artimieji jaustų laimę dėl palaimintos savo sūnų ir brolių tarnystės, kad jaunimas dosniai atsilieptų į pašaukimą kunigystei ir misijoms, kad Dievo šventumu būtų išgydyti suklydusieji kunigai ir suklaidinti tikintieji.

Po pietų Apsireiškimo koplyčioje šv. Mišiose buvo meldžiamasi Dievo gailestingumo visiems, kurie atšalo nuo tikėjimo dėl kunigų kaltės.

Šiluvos bazilikoje popietę vyko Ekumeninės pamaldos su kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių dvasininkais ir Taizé giesmėmis.

Antrosios Šiluvos istorijoje Ekumeninės pamaldos (pirmosios vyko 2008 m., Šiluvoje švenčiant Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų) kitados konfesijų nesutarimų draskomoje Šiluvos žemėje vėl tapo krikščionių santaikos ir vienos maldos Tėvui vieta. Pamaldose dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, evangelikų liuteronų Vilniaus ir Polocko parapijų kunigas Ričardas Dokšas, evangelikų liuteronų Kauno parapijos kun. Saulius Juozaitis, ortodoksų Kauno Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios dekanas klebonas t. Nikolajus Murašovas, Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas bei kun. Andrius Končius.

Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už pašaukimus į misijas ir parapijų atsinaujinimą.  Homiliją pasakęs Krekenavos parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas aptarė laisvę ir pasirinkimą Kristaus mokinio gyvenime. Šiandien gyvendami skubos, vartojimo laikais, visko norime dabar, kaip sūnus palaidūnas iš anksto išeikvoti tėvo skirtąją dalį. Dangaus Tėvas per savo Sūnų Jėzų Kristų atveria kitokį horizontą. Jėzaus mokiniai neturi skubėti atsiimti dabar savo atlygio. Jis giliai paslėptas ir saugomas pas Dievą. Homilijoje paraginta gyventi neišeikvoto dangaus paveldo gyvenimą.

O po Mišių vaikų ir jaunimo grupė „Žolynėlis“ iš Krekenavos Bazilikoje surengė 5 stočių procesiją su maldomis ir Fatimos žinia.

Šią dieną Šiluvoje patarnavo Jurbarko dekanato kunigai. Giedojo Jurbarko, Raseinių, Jonavos ir Šiluvos parapijų chorai.

Carito „Susitikimų palapinėje“ buvo pristatyta itin sudėtinga tema, reikalaujanti priimti iššūkį – priimti iš tolimos šalies atvykusius: „Priimti svetimšalį – amžinas iššūkis Dievo tautai“. Susitikimuose būta nemažai karštos diskusijos. Temą pristatė Vilniaus arkivyskupijos Carito „Užsieniečių integracijos programos“ darbuotojos. Kava ir arbata vaišino puikiai nusiteikusi Jurbarko dekanato Carito komanda.

Rytoj, rugsėjo 14 d. – Vienuolių diena >>.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune