Pas Viešpatį iškeliavo kun. Albinas Graužinis (1930–1968–2011)
Paskelbta: 2011-09-20 18:05:54

A†A Kunigas Albinas GRAUŽINIS
(1930–1968–2011)

2011 metų rugsėjo 20 dieną, eidamas 82-uosius metus, mirė Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristas kunigas Albinas Graužinis.

Kunigas Albinas Graužinis gimė 1930 metų sausio 28 dieną Armoniškių kaime, Balninkų parapijoje, pamaldžių valstiečių katalikų šeimoje, kurioje, be būsimojo kunigo, augo dar penki vaikai. 1938–1942 metais mokėsi Antaplaštakio pradinėje mokykloje, o 1942–1947 metais – Balninkų septynmetėje mokykloje. 1942 metais mirė jaunojo Albino tėvas. 1948–1949 metais mokėsi Ukmergės vidurinėje mokykloje, o kitąmet perėjo į Molėtų vidurinę mokyklą ir baigė ją 1951 metais. Pats kunigas Albinas savo autobiografijoje rašo, kad negalėjo pasiekti savo tikslo, nes tam trukdė jo mamos ir brolio tremtis. Panašu, kad jau tada jis galvojo apie kunigystę, tačiau, paklusdamas susiklosčiusioms aplinkybėms, turėjo rinktis kitokį kelią. Baigęs vidurinę mokyklą jis penkerius metus dirbo kasininku Aluntos mašinų technikos stotyje, vienus metus studijavo Vilniaus žemės ūkio technikume.

1957 metais Albinas Graužinis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau po ketverių metų studijų buvo priverstas ją laikinai apleisti. 1960 metais jis įsidarbino „Litekso“ fabrike darbininku, 1961–1967 metais dirbo Kauno pieno kombinate darbininku ir ekspeditoriumi. Tuo pat metu kelerius metus dar zakristijonavo Kauno Aukštosios Panemunės bažnyčioje. Į seminariją Albinas Graužinis grįžo 1967 metais ir 1968 metų gegužės 22 dieną buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji kunigo Albino Graužinio tarnystės vieta buvo Ukmergė, kur beveik trejus metus jis ėjo vikaro pareigas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1970 metais buvo paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru, o dar po dvejų metų perkeltas į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapiją vikaro pareigoms, kurias ėjo net dvylika metų. 1984 metų pabaigoje kunigas Albinas Graužinis buvo paskirtas Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonu. Ten dirbdamas jis pagelbėjo taip pat ir statant bažnyčią Palemone. 1992 metais iš Petrašiūnų kunigas Albinas perkeliamas į Josvainius klebono pareigoms, drauge aptarnaujant ir Pernaravos parapiją. Ten dirbo tik metus ir 1993 metais buvo paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio ir Lančiūnavos parapijų klebonu. Šiose pareigose jis darbavosi septynerius metus, kurį laiką aptarnavo ir Apytalaukio parapiją. 2000 metais kunigas Albinas Graužinis tapo Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonu, kur darbavosi iki 2008 metų gegužės, kuomet, silpnėjant sveikatai, pats pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų ir buvo paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristu, turinčiu vikaro teises ir pareigas. Kaip visuomet buvo įpratęs, pagal savo jėgas stengėsi padėti sielovadoje, tačiau sparčiai blogėjanti sveikata nebeleido visiškai įvykdyti savo planų. Šią žemę apleido taikoje su Dievu ir žmonėmis, sąmoningai priėmęs Ligonių sakramentus, pasitikėdamas Viešpaties Dievo gailestingumu.

Kunigas Albinas Graužinis buvo paprastas ir nuoširdus žmogus, taikaus būdo, paklusnus savo vyresniesiems. Jis niekuomet neprieštaravo jo atžvilgiu daromiems sprendimams, niekuomet nediskutavo, ar vieta, į kurią yra skiriamas dirbti, atitinka jo siekius ir troškimus. Jis žinojo, kad visur jo laukia tikintys žmonės, su kuriais visuomet rasdavo bendrą kalbą. Nelaikė savęs kuo nors išskirtiniu, bet dalijosi savo širdies šiluma.

Kunigo Albino Graužinio palaikai rugsėjo 21 dieną buvo pašarvoti Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios aukotos rugsėjo 23 dieną. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo meldėsi arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas bei 38 kunigai. Palaidotas Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Priimki, Viešpatie, savo ištikimąjį tarną į amžinojo džiaugsmo karalystę!
 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune