Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu Arkivyskupijos globėjo denos proga (2018 06 24)
Paskelbta: 2018-06-29 13:23:36

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Lionginas VIrbalas aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu, kaip ir kasmet, apdovanojo grupę arkivyskupijos bendruomenės narių, pasižymėjusių uolia tarnyste ir tikėjimo liudijimu Bažnyčioje.

Apdovanotieji asmenys:

Kunigas Ramutį JANŠAUSKAS – už nuoširdų darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą, aktyvią veiklą jaunimo sielovadoje ir ištikimybę savo pašaukimui.

Kunigas Žydrūnas PAULAUSKAS – už ištikimai einamas kunigiškojo pašaukimo pareigas, rūpestį buriant parapijos bendruomenę, uolų tarnavimą tikintiesiems ir santarvės dvasios liudijimą.

Ses. Juozapa Valerija STRAKŠYTĖ OSB – už uolią tarnystę bendruomenei, nuoširdų dėmesį skatinant pamaldumą palaimintajam Teofiliui ir nuoširdų pašvęstojo gyvenimo liudijimą.

Ses. Lina MINELGAITĖ FMA – už aktyvų įsijungimą į Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenimą, rūpestį vaikų katechizacija, rodomą pagalbą sielovadoje ir nuoširdų pašvęstojo gyvenimo liudijimą.

Irena MITALIENĖ – už nuoširdų įsijungimą į Raseinių parapijos ir dekanato veiklą, nuoširdų rūpestį vargstančiais, aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei džiugų krikščioniškų vertybių ir tikėjimo liudijimą.

Inga KUUZEORG-PETRIKONIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos bei Jonavos dekanato veiklą, rūpestį katechizacijos darbu, dalyvavimą jaunimo pastoracijoje bei ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Gina Emilija BUTKUVIENĖ – už krikščioniškos dvasios puoselėjimą atliekant savo profesines pareigas, atsakingą ir nuoširdų įsijungimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, aktyvų atsiliepimą į laikmečio iššūkius, liudijant tikėjimą, ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Genė SEREIKIENĖ – už ilgametį uolų katechetės darbą mokykloje ir Kėdainių Šv. Jurgio parapijoje, pagalbą sielovadoje, kuriant ir vadovaujant Marijos legionui parapijoje, krikščioniškų tiesų ir parapijos vardo garsinimą žiniasklaidoje bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Nijolė PACAITIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos veiklą, nesavanaudišką pagalbą Bažnyčiai bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Giedrė GRIGAITĖ-KAZAKEVIČIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą, veiksmingą pagalbą sprendžiant parapijai aktualius klausimu, džiugų ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Meilė KARVAUSKIENĖ – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jurbarko Švč. Trejybės parapijos gyvenime, ištikimą maldos tarnystę ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Jolanta JANČIUKIENĖ – už aktyvų dalyvavimą Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos gyvenime, rūpestį jaunimu, rodomą atidumą ligoniams ir nuskriaustiesiems bei nuoširdų asmeninį krikščioniškos šeimos dvasios liudijimą.

Laimutis GAKUTIS – už aktyvų įsijungimą į Kauno arkikatedros bazilikos parapijos gyvenimą, rūpestį arkikatedros ūkiniais ir sielovadiniais reikalais, aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei nuoširdų krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą.

Vytautas Antanas LIAUDANSKAS  – už aktyvų įsijungimą į Kauno arkikatedros bazilikos chorą, viltingą liudijimą pasitikint Dievo gailestingumu, parodytą meilę Tėvynei ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Ričardas JANKAUSKAS – už aktyvų įsijungimą į Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos veiklą, ilgametę tarnystę Bažnyčioje, rūpestį parapijos bendruomene, asmeninį maldos bei krikščioniško gyvenimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai.

Albina KAVALIAUSKIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Kauno Šv. Juozapo parapijos gyvenimą, vadovavimą parapijos Caritui, nesavanaudišką ir geranorišką pagalbą stokojantiems, dalyvavimą evangelizacijos darbe bei asmeninį gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Česlovas TALLAT-KELPŠA – už nesavanaudišką pagalbą rūpinantis Vilkijos Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, atvirumą įsijungiant į parapijos veiklą, aktyvų dalyvavimą sprendžiant parapijos bendruomenei svarbius klausimus bei ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Regina VITKAUSKIENĖ – už ištikimą tarnystę Kulautuvos parapijoje, krikščioniškos dvasios liudijimą atliekant profesines pareigas bei ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Algimantas Johimas RAKAUSKAS – už ilgametę tarnystę giedant Paštuvos bažnyčios chore, ištikimą tikėjimo liudijimą bei krikščioniškų vertybių skelbimą savo gyvenime.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune