ŠILINĖS: malda už kunigus ir jų misiją žadinti Dievo troškimą (2018 09 12)
Paskelbta: 2018-09-12 17:17:35

Nuotraukos – Marijos Stanulytės ir Carito

Rugsėjo 12-ąją atlaidų piligrimai iš pačių įvairiausių ir atokiausių Lietuvos vietų atvyko į Marijos šventovę Šiluvoje ir šią dieną, be savo asmeninių intencijų, ypač buvo kviečiami melstis už kunigus, dėkoti už jų atsiliepimą į Viešpaties pašaukim, už jų kasdienį tarnavimą bendruomenėms. Kelios dešimtys kunigų, ne tik Kauno arkivyskupijos, kasdien Šilinėse aukoja šv. Mišias, sako pamokslus, katechezes, patarnauja klausyklose ar pokalbiais su žmonėmis palapinėje „Turiu tau laiko“, atlaidų organizavime. Gausiausiai jų iš Lietuvos vyskupijų susirinko rugsėjo 12 dieną į kasmet Šilinėse švenčiamą Kunigų dieną.

„Bendrąja prasme visi esame kunigai, per krikštą gavę kunigiškąją misiją. Šiandien ypač meldžiamės už tuos, kuriuos Viešpats išsirinko iš jūsų tarpo“, – sakė t. Aldonas Gudaitis SJ katechezėje prieš Eucharistiją. Kur slypi popiežiaus Pranciškaus patrauklumo žmonėms paslaptis? Tėvas jėzuitas atkreipė dėmesį į artimų popiežiui žmonių mintį, jog popiežius Pranciškus pirma yra kunigas. Tai revoliucingiausia šiais laikais – būti kunigu. Pasak Pranciškaus, pirmiausia kunigas yra žmogus, turintis savo istoriją, atradęs taiką, skleidžiantis ramybę. Kunigas turi būti tvirtas, bet ne kietas, autoritetingas, bet ne autokratiškas. Pranciškus kalba apie Dievo malonę jaustis laimingam šioje tarnystėje. „Melskitės, kad žmonės matytų laimingus kunigus“, – sakė tėvas jėzuitas A. Gudaitis, primindamas melstis ir už savo vaikus, kad jie suprastų, jog Bažnyčiai reikia kunigų iš žmonių tarpo.

Pradėdamas iškilmingą Eucharistijos liturgiją Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pasveikino brolius kunigus, didžiule procesija per aikštę atėjusius prie altoriaus, kunigų tėvus ir mamas, padėkodamas ir visiems piligrimams, atvykusiems melstis už kunigus, kurie irgi meldžiasi už savo tikinčiuosius. Arkivyskupas pakvietė šioje Eucharistijoje melstis, kad kunigai būtų pranašai, žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą.

Liturgijoje patarnavo diakonai bei seminaristai. Giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras, vadovaujamas Ernestos Dargužienės.

„Švęsdami Šiluvos atlaidus prisimename prieš 410 metų čia išsakytą Mergelės Marijos troškimą, kad būtų garbinamas Jos Sūnus. Džiaugiamės Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiu, paminime 25 metus nuo šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje ir jo maldos Šiluvoje. Drauge žvelgiame į priekį, laukdami atvykstančio popiežiaus Pranciškaus. Jau visi netrukus Kauno arkikatedroje išgirsime jo žodžius, skirtus kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, seminaristams.

Šiandien Šiluvoje meldžiamės už kunigus. Mieli tikintieji, nepaliaukite melstis. Džiaukitės, kad yra kunigų Bažnyčioje, parapijose. Palaikykite juos. Kiek ištikimos tarnystės, išdalyto gyvenimo, noro padėti, patarnauti jie parodo. Tai nei lengva, nei savaime suprantama“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį, jog žmonės greit pajunta kunigų stygių, ypač tai patiria mūsų tautiečiai svetur.

„Nenoriu idealizuoti ar viską matyti pro vienspalvius akinius. Ne paslaptis, kad žmonės labai išgyvena, kai mato kunigo gyvenimą neatitinkant Evangelijos ir Bažnyčios tvarkos. Žinoma, tikėjimas yra kur kas daugiau nei atskiro žmogaus, taip pat ir kunigo, poelgiai, tačiau žinome, kad kunigas gali patraukti žmones ir įkvėpti tikėjimą, o gali ir atstumti, net atitolinti nuo Dievo“, – sakė Kauno arkivyskupas, primindamas didžiulę kunigų atsakomybę matyti Kristų kaip tikslą, kurio link keliaujame. Kunigas ne vien šventėms, religiniams patarnavimams – jo reikia kaip Kristaus vyro, pašaukto skelbti Evangeliją, pačiu savo buvimu primenančio žmogaus aukščiausią paskirtį ir vertę.

„Kristaus suteikta kunigystė yra didi. Matau, kaip žmonės nori ryšio su kunigu, jo buvimo ir liudijimo“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog šiandien žmonės trokšta Dievo, kartais to net nesuvokdami, ilgisi Jo pirmiau nei religinių praktikų. Šiandien žmogui reikia atverti tą begalybės erdvę, kurią jis nujaučia, ieškodamas prasmės, bet jos nepažįsta ir galbūt net ieško apgaulingose praktikose.

Užbaigdamas homiliją arkivyskupas palinkėjo broliams kunigams pasitikėti, kad Dievas veikia kiekvienam žmoguje, prašyti  pagalbos būti gerais Jo  bendradarbiais (visa homilija >>).

Visuotinėje maldoje melstasi už nuodėmės sužeistą Bažnyčią, už kunigus, jų misiją, už jaunimo drąsą atpažinti Dievo žodyje savo pašaukimą, be kita, ir už Lietuvą, kad ji liktų ištikima krikščioniškajai tradicijai.

Duonos ir vyno atnašas prie altoriaus šią dieną visų vardu atnešė kunigo tėtis ir mama, o visi, kaip įprastai, galėjo prisidėti savo pinigine auka.

Prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą Eucharistijos pabaigoje, padėkos žodyje arkivyskupas L. Virbalas  darsyk prisiminė ir kunigų artimuosius, pakvietė melstis už pašaukimus – tiek dvasinius, tiek už pašaukimą šeimai.

„Perdegimo sindromas: suprasti ir pripažinti“ – į susitikimą šia tema Piligrimų informacijos centre su emocinės kompetencijos treneriu Dariumi Pietariu po šv. Mišių kunigus pakvietė Všį „Magnificat leidiniai“.

Piligrimų sielovadoje šią dieną talkino Jurbarko dekanatas. Kava ir arbata su gera nuotaika ir noru piligrimus vaišino šio dekanato Carito savanoriai. Susitikimų palapinėje piligrimai buvo kviečiami susipažinti su veikla pataisos namuose, per kurią galima nešti viltį į bausmę atliekančių asmenų gyvenimą, taip pat diskutuoti apie kitas galimybes. Šios dienos tema – „Pasak popiežiaus, nors už įstatymo pažeidimą reikia sumokėti, viltis niekada neturi nusilptiCaritas drąsina palaikyti nuteistųjų viltį.“

Rugsėjo 12 d. giedojo Šiaulių Šv. Jurgio, Šiluvos parapijos chorai. Kunigai Ramūnas Norkus, Egidijus Periokas, Šarūnas Leskauskas, Darius Vasiliauskas aukojo šv. Mišias. Vakaro šv. Mišiose meldžiamasi už parapijas, jų tikėjimą ir liudijimą. Vadovavo kun. Ričardas Doveika.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune