Studijų metus malda arkikatedroje pradėjo Kauno akademinės bendruomenės (2019 09 02)
Paskelbta: 2019-09-02 17:02:14

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

„Bažnyčios vardu džiaugsmingai sveikinu visus, kurie pradedate naujus mokslo metus. Nauja pradžia nerimastinga ir baugi, bet kartu viliojanti. Jos akivaizdoje trokštame, kad Dievas lydėtų savo palaima. Net jei ir kažko nepasiektumėte, nenusiminkite, bet turėkite vilties. Popiežius Pranciškus sakė, jog optimizmas nuvilia, bet viltis ne. Būkite optimistai ir vilties žmonės“, – rugsėjo 2-ąją iškilmingos Eucharistijos pradžioje sakė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, sveikindamas Kauno akademinę bendruomenę – universitetų, kolegijų, taip pat ir Kauno kunigų seminarijos vadovus, dėstytojus, studentus, arkivyskupijos kvietimu susirinkusius arkikatedroje bazilikoje nuolankiai prašyti ir priimti Dievo pagalbą savo darbams ir studijoms.

Šiai iškilmingai Eucharistijai vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, o ją koncelebravo kunigai, dirbantys aukštosiose mokyklose – jose dėstantys arba atliekantys kapelionų tarnystę. Patarnavo diakonai, asistą rengė seminaristai. Giedojo solistas Mindaugas Zimkus, choras, akomponavo Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Homiliją pasakęs vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į ką tik girdėtą Evangeliją (Lk 4, 16–28), į Jėzų, kuris duoda naują pradžią, pasakydamas sinagogoje savo programinę kalbą. Visa Jėzaus veikla ir tarnavimas yra ne dėl savo garbės, bet nukreipta į žmones – jiems Jis žada  išvadavimą. Lygiai taip ir mokslas būtų nieko vertas, jei keltų mokslininko puikybę, skatintų verslininkų godumą atliekant įvairias manipuliacijas žmogumi. Mokslo tikslas – tarnauti žmonijos labui.

Homilijoje buvo paliestas tikėjimo ir mokslo santykio klausimas. Ir tikėjimą, ir mokslą popiežius Pranciškus vadina šviesa.Tikėjimas, pasak ganytojo, yra tarsi ilgosios šviesos, kurias įsijungiame vairuodami automobilį, kai norime pamatyti toliau. Tikėjimas – tai šviesa, kuri skatina žvelgti už horizonto, į tikrovės gilumą, jos priežastingumą ir tikslus.

„Nauji mokslo metai. Kas gi čia naujo? Tai proga naujai pažvelgti į save. Pradėti naujus dalykus – ir savo viduje“, – sakė vyskupas Algirdas, pabrėždamas, jog rūpinantis darbais ir siekiais kartu turi augti ir žmogaus širdis, gilėti žmogiškumas.

Šventosios Dvasios šviesos vėliau melsta visuotiniuose maldavimuose už Lietuvą, jos vadovus ir piliečius, už akademinių bendruomenių veiklą, kad ji neštų Gerąją naujieną pasauliui ir jį pašventintų. Malda užtartos šeimos ir jose augantis jaunimas. Artėjant ypatingajam Misijų mėnesiui, be to, prašyta Dievo pagalbos atpažinti Kristų kiekviename žmoguje ir tapti Jo meilės misionieriais.

Visuotiniuose maldavimuose buvo paminėta ir labai brangi arkivyskupijos bendruomenei ir visai Lietuvai popiežiaus Pranciškaus dovana – arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paskyrimas (rugsėjo 1 d.) kardinolu. Tad šia proga melsta, kad ganytojas ir toliau liudytų mums tikėjimą, viltį ir meilę, kad savo ištverme ir mus visus skatintų sekti Evangelija.

Užbaigdamas liturgiją ganytojiškuoju palaiminimu, vyskupas Algirdas padėkojo jos dalyviams ir palinkėjo Dievo palaimos bei pasisekimo, o visa, ką nauja atras, studijuos ar išmoks šiais mokslo metais, būtų skirta Dievo garbei ir žmonijos gerovei.

Kauno universitetuose, kolegijose plėtojama akademinė sielovada, kurią organizuoja Bažnyčios siųsti kapelionai ir jų talkininkai – akademinės sielovados bendradarbiai. Atnaujintą informaciją apie tai galima rasti čia >>.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune