Kauno arkikatedroje – šv. Mišios už mirusius arkivyskupijos dvasininkus (2019 11 06)
Paskelbta: 2019-11-06 15:58:17

Lapkričio 6-ąją, švenčiant Maldos už mirusiuosius aštuondienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už iškeliavusius į amžinybę arkivyskupijos dvasininkus.

Melstis už mirusius vyskupus, kunigus arkikatedroje susirinko dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų – šia Mišių malda už mirusius brolius konfratrus buvo pradėtas eilinis šio mėnesio kunigų susirinkimas >>, vėliau vykęs arkivyskupijos kurijoje.

„Bažnyčia yra ne tik Dievo tauta, bet ir šeima, kurios nariai vienas kitą palaiko, meldžiasi, remia, dėl kitų aukojasi. Mirties tikrovė nesutrauko šių ryšių: maldos pagalba esame viena Bažnyčia su dangaus šventaisiais ir nuskaistinimo būvyje esančiais mūsų tikėjimo broliais ir seserimis“, – sakė pamaldoms vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, kviesdamas į bendrą maldą  ir atkreipdamas dėmesį, jog per šiuos metus Viešpats pasišaukė pas save vyskupą Paulių Antaną Baltakį OFM, su kuriuo atsisveikinome Kaune, taip pat kun. Aleksandrą Počiulpį, mons. Vincentą Jalinską.

Vyskupas Algirdas paragino taip pat pasimelsti ir už lapkričio 1-ąją pas Viešpatį iškeliavusį VDU Katalikų teologijos fakulteto profesorių Alfonsą Motuzą, kitus arkivyskupijos bendruomenės narius, kurie būdami Dievo akivaizdoje užtaria mus iš dangaus.

Šv. Mišias koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir visi dalyvavusieji kunigai. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas, Audrius Jesinskas, Martynas Povylaitis, Marius Boreiša bei seminaristai. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojų ansamblis, vadovaujamas šios mokyklos direktoriaus kun. dr. Viliaus Sikorsko.

„Meilė yra ryšys, kurio net mirtis negali nutraukti“, – sakė vėliau homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius, susiedamas maldos intencijas su Dievo žodžiu, šią dieną bylojančiu: „Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę“ (Rom 13, 8).

Šis Šventojo Rašto paraginimas, ganytojo žodžiais, – ir apie gyvuosius, ir apie mirusiuosius. Tarp dangaus ir žemės yra savotiška meilės apytaka. Tie, kurie yra danguje, myli mus, esančius žemėje, ir tuos, kurie yra skaistykloje. Bendraudami su kitais dažnai nepagalvojame, neparodome pakankamai dėmesio ir meilės, o atsisveikindami mirties valandą daug kas apgailestaujame, jog nespėjome kažko padaryti ar pasakyti.

„Malda už mirusiuosius yra erdvė, pranokstanti laiką, nes leidžia parodyti mirusiems tą meilę, kurios jiems esame skolingi“, – kalbėjo vyskupas Algirdas.

Homilijoje minėta, jog Bažnyčia maldose už mirusius dvasininkus pabrėžia šventas ir labai atsakingas pareigas, kurias jie atliko žemėje maitindami tikinčiuosius Dievo žodžiu ir sakramentų malonėmis.

„Jums, brangūs pasauliečiai, tai proga maldoje prisiminti tuos kunigus, kurie jus krikštijo, rengė Pirmajai Komunijai, buvo jūsų nuodėmklausiais ar dvasios tėvais“, – ragino vyskupas Algirdas.

Kalbėdamas vėliau apie Dievo lūkesčius mums šioje žemėje ir kaip juos išpildome, ganytojas sakė, jog pats Dievas duoda jėgų atlikti pareigas. Be to, pavyzdį rodo šventi dvasininkai, kankiniai ir palaimintieji. Kauno arkivyskupijoje vyksta dviejų Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos procesas. Elena palaidota Eigulių kapinėse, o Adelės tiksli palaidojimo vieta (Chabarovsko krašte) lig šiol nežinoma, tad tikimės stebuklo, kad tai pavyks nustatyti ir parodyti deramą pagarbą.

Visuotiniuose maldavimuose, be kita, tądien melsta Dievo gailestingumo visiems, kurie paliko pasaulį šaukdamiesi Jo vardo, o visiems krikščionims – savo darbais paliudyti tikėjimą.

Prie Kauno arkikatedros yra palaidota daug iškilių dvasininkų: Švč. Sakramento koplyčioje – kardinolas Vincentas Sladkevičius, kriptoje – arkivyskupas Juozapas Skvireckas, šventoriuje – prelatai Jonas Mačiulis-Maironis, Aleksandras Jakštas-Dambrauskas, Stanislovas Jokūbauskis (už žydų vaikų gelbėjimą pelnęs Pasaulio tautų teisuolio vardą), vyskupas Vladislovas Michelevičius, monsinjorai Pranciškus Tamulevičius, Kazimieras Meilus, Vincentas Jalinskas ir kt. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune