Malda už Kauno arkivyskupiją Aušros Vartų atlaiduose (2019 11 15)
Paskelbta: 2019-11-15 21:34:18

Nuotraukos – Vilijos Karaliūnaitės (1) ir KAIT (2)

„Mūsų maldas savo gailestingu motinišku žvilgsniu tepalydi Mergelė Marija, kuri trokšta mus visus kuo greičiau atiduoti savo Sūnui“, – sakė lapkričio 15-ąją Aušros Vartų atlaidų iškilmingai Eucharistijai Šv. Teresės bažnyčioje vadovavęs Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, primindamas gerai žinomą maldą „Tavo apgynimo šaukiamės“. Gailestingumo Motinos atlaidų piligrimai šiemet kviečiami apmąstyti šios maldos kreipinius. Be to, atlaiduose kasdien meldžiamasi kurios nors vyskupijos intencijomis. Lapkričio 15-oji buvo skirta Kauno arkivyskupijai.

„Šiose Mišiose ypatingai melsimės už Kauno arkivyskupiją, jos žmones, bet ir už visus čia susirinkusius: vaikus, jaunimą, dirbančiuosius, senelius ir ligonius; taip pat už tuos, kurie dar nepatyrė Viešpaties gailestingumo, bet labai jo ieško“, – sakė vysk. A. Jurevičius, o atkreipęs dėmesį, jog Kauno arkivyskupija jau daugiau kaip pusmetį neturi ordinaro, dar paprašė melstis, kad mūsų bendruomenei Dievas siųstų ganytoją pagal savo širdį.

Šv. Mišias koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Jonavos dekanas kun. Virginijus Birjotas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei įvairių arkivyskupijos parapijų kunigai: kun. Linas Šipavičius, kun. Liutauras Vilėniškis, kun. Emilijanas Władisławas Bojko OCD, kun. Michalas Ferencas OFM.

Dievo žodis tądien pristatė džiaugsmingąją Izaijo pranašystę (Iz 9,1–3. 5–6) apie užgimsiantį pasaulio Gelbėtoją, o Evangelijoje pagal Joną (19, 25–27) jau atskleidė kitokią – Kryžiaus tikrovę. „Motina Marija į savo širdį giliai priima tą begalinį džiaugsmą gimus kūdikiui ir tą skausmingą tamsą, laikant ant kelių nuo kryžiaus nuimtą Sūnų. Tai gyvenimo paradoksai, kraštutinumai, kurie daugiau ar mažiau paliečia kiekvieno mūsų gyvenimą“, – sakė vyskupas Algirdas vėliau savo homilijoje.

Joje kalbėta, jog mums, krikščionims, turi rūpėti ir kiti, ypač tie broliai bei seserys, kurie atsiduria ribinėse situacijose. Mergelė Marija, stovėjusi po Viešpaties Jėzaus Kryžiumi, savo užtarimu lydi visus, nešančius savo gyvenimo kryžius.

„Kuomet gilinausi į palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, mačiau, kaip svarbi jam buvo ši Aušros Vartų šventovė. Grįžęs iš kelionių ar tremties jis pirmiausia ateidavo čia pasimelsti. Taip pat ir kiti tremtiniai, atvykę į Vilniaus geležinkelio stotį iš tolimojo Sibiro, neskubėjo į savo namus, bet pirmiausia ateidavo čia, pas dvasinę savo Motiną. Štai kardinolas Sigitas Tamkevičius, grįžęs iš kalėjimo ir išlipęs Vilniaus stoties perone, pirmiausia atėjo čia aukoti šv. Mišių ir dėkoti Dievui už išgelbėjimą“, – sakė vyskupas Algirdas, paragindamas mokytis leisti Mergelei Marijai dalyvauti svarbiausiuose mūsų gyvenimo įvykiuose. Taip Marija gali keisti mūsų gyvenimą. Vien ištartas „Sveika, Marija“ sklaido tamsybes ir ateina šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

Homilijoje pasidalyta ne vienu pavyzdžiu, koks svarbus yra popiežiui Pranciškui  Mergelės Marijos užtarimas. Savo apaštališkąją kelionę į Japoniją ir Tailandą, kurioje nuskambės žinia pasauliui dėl branduolinio nusiginklavimo, Šventasis Tėvas pradeda apsilankymu Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje Romoje.  Šventasis Tėvas ir mūsų tautai meldė Marijos pagalbos lankydamasis Aušros Vartų koplyčioje pernai rudenį.

Šv. Mišių, kurias transliavo „Marijos radijas“, pabaigoje visi drauge su jose patarnavusiu diakonu Dariumi Chmieliausku meldėsi Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Jau artėjant į pabaigą šiemetiniams Gailestingumo atlaidams, sekmadienį, lapkričio 17-ąją, iškilmingoms šv. Mišioms prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango vadovaus Lietuvos vyskupai. 

Lapkričio 15 d. pagrindinių pamaldų transliacijos įrašą galima paklausyti čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune