Arkivyskupijos kunigų konferencija (2012 03 14)
Paskelbta: 2012-03-15 10:42:27

Kovo 14 d., trečiadienį, kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų konferencija. Gausiai dalyvavę dvasininkai savo susitikimą, paprastai rengiamą kartą per mėnesį, pradėjo malda. Vėliau Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius supažindino su 2011 m. arkivyskupijos sielovadine ir finansine padėtimi, apžvelgė suvestinę, parengtą pagal parapijų klebonų, institucijų veiklos ataskaitas. Parapinės katechezės aktualijas kunigams pristatė arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius. Šioje konferencijoje kunigai atsisveikino su arkivyskupijos augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku, kuris pasidalijo mintimis apie darbą arkivyskupijoje, šiandienos Bažnyčios sielovadą, kuriai keliamas naujosios evangelizacijos uždavinys.

Apžvelgdamas 2011 metus >> arkivyskupijos gyvenime, arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog demografinės problemos ateina ir į Bažnyčią: ir gyventojų, ir drauge katalikų, deja, mažėja. Dabar arkivyskupijoje gyvena 512 tūkst. katalikų, iš jų praktikuojančių yra 167 tūkst. Pakrikštyta tik šiek tiek daugiau kaip 5 tūkst., o palaidota daugiau – beveik 5 700 arkivyskupijos žmonių. Pirmąją Komuniją priėmė 3.631 tūkst. vaikų, sutvirtinta 2.047, sutuokta 2.564 asmenų. Ganytojas pasidžiaugė beveik tūkstančiu vaikų ir jaunuolių, patarnaujančių Mišiose ir adoruojančių, drauge atkreipė kunigų dėmesį į ministrantų ugdymą parapijose, jų stovyklas vasarą – tai iš tikrųjų rūpinimasis ateities Bažnyčia. Drauge paraginta padėti jaunimui atpažinti savo pašaukimą, padrąsinti apsispręsti kunigystei. Kunigai lankė šeimas – jų aplankyta per 13 tūkst. Ligonių patarnavimai suteikti beveik 8 tūkst. asmenų – pasak ganytojo, kunigams labai svarbu parodyti meilę ir dėmesį sergančiam ar jau pas Viešpatį iškeliaujančiam parapijos nariui.

Kunigai taip pat buvo supažindinti su parapijų, kurijos ir Kunigų seminarijos išlaidomis bei pajamomis. Aptardamas finansinius klausimus, arkivyskupas atkreipė dėmesį į nelengvą kai kurių parapijų, bažnytinių institucijų, seminarijos išlaikymą; kunigai paraginti puoselėti solidarumo mintį tarp tikinčiųjų, mąstyti, kaip, ypač didesnės parapijos, galėtų solidariai padėti sunkiau ekonomiškai išsilaikantiems. Arkivyskupijos tribunolas savo eigoje turi 154 bylas, 45 santuokos paskelbtos negaliojančiomis. Be kitų darbų, 2011 metais užbaigtas Apsireiškimo koplyčios bokšto Šiluvoje atnaujinimas, pradėti arkikatedros vidaus bei kurijos pastato fasado atnaujinimo darbai, pastatytas paminklas pal. Jonui Pauliui II įamžinant jo viešnagę Lietuvoje 1993 m. 

Konferencijoje dalyvavęs arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas A. Lukaševičius atsakė į kunigams rūpimus klausimus apie vaikų ir jaunimo rengimą sakramentams ir atkreipė jų dėmesį į žinių patikrinimą. Pagal arkivyskupijos antrojo Sinodo nutarimus, vaikų pasirengimas sakramentams, kaip buvo priminta, vertinamas pagal du kriterijus: žinias (be atmintinai išmokstamų maldų, į kitus klausimus vaikas turi sugebėti atsakyti savais žodžiais) ir dalyvavimą vaikų programose. Klebonai buvo pakviesti vaikų registraciją rengtis sakramentams pradėti ne rudenį, bet jau pavasarį, iš anksto išdalijant informaciją per tikybos mokytojus mokyklose, kad rudenį katechezės parapijose prasidėtų laiku ir sklandžiau.

Kaišiadorių vyskupijoje ordinaro tarnystę netrukus pradėsiantis vyskupas J. Ivanauskas savo žodyje padėkojo arkivyskupui S. Tamkevičiui už jam pavestas sielovados sritis bei parodytą pasitikėjimą, taip pat padėkojo klebonams už žmogišką ryšį ir bendradarbiavimą – iš daugelio, kaip sakė, ir pats mokėsi. Buvo prisimintas pasirengimas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui, arkivyskupijos antrajam Sinodui, kuris kreipė žvilgsnį į Kauno Bažnyčios ateitį. „Visa, ką darėme, darėme ryšyje su Visuotine Bažnyčia“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, pabrėždamas tinkamą prioritetų pasirinkimą sielovadoje, ypač kai šiandien gyvenama visuomenės demografijos, bioetikos problemų, nepalankumo Bažnyčiai akivaizdoje. Vysk. J. Ivanauskas taip pat pasidalijo mintimis apie naujosios evangelizacijos misiją, kunigų uždavinius, pabrėžė svarbų evangelizacinių grupių ryšį su vietine Bažnyčia, taip pat Bažnyčios mokymo populiarinimą, tikinčių pasauliečių organizavimą bei ugdymą ir kt.

Arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo vyskupui Jonui, kuris, kaip sakė ganytojas, pavestus darbus atlikdavo uoliai ir laiku. Atsisveikinimo ir padėkos žodį kunigų vardu tarė kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, palinkėdamas vyskupui J. Ivanauskui Dievo palaimos ir savo turimas dovanas skleisti naujoje tarnystėje.

Balandį arkivyskupijos dvasininkai drauge susirinks Didįjį ketvirtadienį švęsti Krizmos mišių arkikatedroje bazilikoje.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune