Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus padėkos laiškas Kauno arkivyskupijos bendruomenei (2020 06 21)
Paskelbta: 2020-06-21 17:12:12

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės

Brangūs Kauno arkivyskupijos dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo atstovai bei pasauliečiai,

Dievo valia ir popiežiaus Pranciškaus skyrimu netrukus pradėsiu eiti Telšių vyskupijos ganytojo pareigas.

Nuo 2018 metų įsijungiau į Kauno arkivyskupiją kaip arkivyskupo pagalbininkas, o vėliau – kaip apaštalinis administratorius. Tarnaudamas Jūsų tarpe patyriau atvirumą Dievo veikimui ir bendrystę. Kartu išgyvenome daug džiugių akimirkų švęsdami ypatingąjį Misijų mėnesį, keliaudami į Šiluvą ir dalyvaudami įvairiuose maldos ir artimo meilės darbuose. Nors pandemija ir pristabdė regimą Bažnyčios gyvenimo tėkmę, tačiau leido atrasti daug kitų galimybių ir būdų nuotoliniu būdu telkti žmones į bendrystę Viešpatyje.

Trokštu padėkoti visiems už krikščioniškojo tikėjimo puoselėjimą, supratimą ir bendruomeniškumo ugdymą. Dėkoju arkivyskupijos dvasininkijai už palaikymą ir nuoširdų savo tarnystės pareigų vykdymą. Taip pat esu dėkingas visų arkivyskupijos sielovados institucijų darbuotojams, pašvęstojo gyvenimo atstovams ir įvairių maldos grupių bei sambūrių dalyviams už puikų bendradarbiavimą.

Nors pastarieji metai arkivyskupijai buvo pasikeitimų ir iššūkių laikotarpis, tačiau meldėme, kad Viešpats siųstų Kauno arkivyskupijai ganytoją ir džiugiai sutikome popiežiaus Pranciškaus žinią apie vyskupo Kęstučio Kėvalo paskyrimą Kauno arkivyskupu metropolitu. Švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę birželio 24 d. įvyks naujojo arkivyskupo ingresas į Kauno arkikatedrą. Remkime naujojo Kauno ganytojo tarnystę malda ir būkime atviri Dievo Dvasios atneštoms permainoms.

O aš savo ruožtu noriu pranešti, jog birželio 29-ąją, (pirmadienį), Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, planuojamas mano ingresas Telšių vyskupijos katedroje. Dėl užsitęsusios pandemijos ir didesnių susitikimų bei renginių apribojimų neįmanoma visų Jūsų pakviesti į ingreso iškilmę, tačiau prašau maldos naujai prasidedančiam tarnavimo Viešpaties vynuogyne etapui.

Ta pačia proga liepos 2–12 d. kviečiu dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir ten artimiau susitikti. Kryžiaus kelyje įvykę susitikimai, įsirėžę į išganymo istoriją, leidžia kartu sekti Kristumi ir per Kryžių pasiekti Prisikėlimą.
Su malda ir palaiminimu,

 Vyskupas Algirdas Jurevičius

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune