Pas Viešpatį iškeliavo kun. Jonas RAČAITIS (1936–1963–2021)
Paskelbta: 2021-01-25 13:38:35

 A†A KUNIGAS JONAS RAČAITIS
(1936–1963–2021)

2021 metų sausio 25 dieną, eidamas 85-uosius metus, Kaune mirė kunigas jubiliatas Jonas Račaitis.

Jonas Račaitis gimė 1936 metų liepos 1 dieną Kaune darbininkų šeimoje. Jam gimus mirė šeimos tėvas, ir motina liko viena su trimis vaikais, kurių vyriausiajam tada buvo septyneri metai, o mažajam Jonukui ir broliui dvyniui – 8 mėnesiai. Savo vaikystę ir paauglystę Jonas prisiminė kaip sunkią ir vargingą. Motinai vienai buvo sunku išlaikyti ir išleisti į gyvenimą tris vaikus. 1942 metais Jonas Račaitis pradėjo lankyti Kauno 25-ąją pradinę mokyklą, o ją baigęs 1947 metais įstojo į tuometinę Kauno IX vidurinę mokyklą (dabar Jėzuitų gimnazija). 1956 metais, baigęs vidurinę mokyklą, Jonas norėjo stoti į kunigų seminariją, apie tai buvo svajojęs nuo vaikystės, tačiau sutrukdė tai, kad jis nebuvo atlikęs karinės tarnybos. Tad ši svajonė tegalėjo išsipildyti 1958 metais.

Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją Jonas Račaitis baigė 1963 metais. Studijų metais mokslai jam sekėsi vidutiniškai, tačiau pasižymėjo geru balsu ir iškalba. Seminarijos vadovybė atkreipė dėmesį į staigų jo būdą, kurį jis paskui per visą gyvenimą stengėsi valdyti. Kunigo šventimus Jonui Račaičiui 1963 metų balandžio 10 dieną suteikė vyskupas Petras Maželis.

Pirmoji kunigo Jono Račaičio darbo vieta buvo Sintautų parapija Šakių rajone, kur jis 1963 metų gegužės 25 dieną buvo paskirtas vikaro pareigoms. 1964 metų balandžio 9 dieną jis keliamas vikaru į Kudirkos Naumiesčio parapiją, pradžioje laikinam darbui, o paskui – nuolatinai. Ten darbavosi dvejus metus. 1966 metų gegužės 7 dieną buvo paskirtas Prienų parapijos vikaru. Prienuose užsibuvęs penketą mėnesių, Jonas Račaitis vėl keliamas – dabar jau vikaru į Josvainių parapiją. 1968 metų balandžio mėnesį buvo laikinai išsiųstas į Joniškį padirbėti vikaru, o tų pačių metų gegužės 8 dieną skiriamas Kėdainių parapijos vikaru. Dar po metų jis drauge skiriamas ir Apytalaukio parapijos vikaru. 1970 metų vasario 10 dieną Jonas Račaitis perkeliamas vikaro pareigoms į Ukmergę, o 1971 metų gruodžio 28 dieną skiriamas Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaru. Toks dažnas kilnojimas iš parapijos į parapiją kunigą Joną kiek stebino, gal ir skaudino, tačiau jis visuomet paklusniai važiavo ten, kur buvo skiriamas. Būdamas staigoko būdo, jis kartais gal ir garsiau išreikšdavo savo nepasitenkinimą, tačiau galiausiai vis tiek jam būdavo svarbiausia ištikimybė Bažnyčiai ir savo prisiimtoms pareigoms.

Petrašiūnuose kunigas Jonas Račaitis užsibuvo kiek ilgiau. 1978 metais jis keliamas jau vadovauti parapijai – skiriamas Liolių parapijos administratoriumi. 1979 metais paskirtas taip pat ir Alėjų parapijos administratoriumi. Liolių ir Alėjų parapijas kunigas Jonas Račaitis administravo iki 1991 metų gegužės 31 dienos, kai buvo paskirtas Veprių ir Upninkų parapijų administratoriumi. 1994 metų sausio 12 dieną buvo atleistas iš šių pareigų ir išleistas gydytis.

1994 metų vasario 28 dieną, atsižvelgdamas į kunigo Jono Račaičio parodytas pastangas, tuometinis Kauno arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius paskyrė jį Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos altaristu vikaro teisėmis. 1995 metų gegužės 16 dieną jis buvo perkeltas altaristu į Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapiją, o dar po metų, 1996 metų liepos 26 dieną, paskirtas Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos altaristu. Ši parapija tapo paskutine jo kunigiškosios tarnystės vieta šioje žemėje.

Karmelitų bažnyčioje kunigas Jonas Račaitis daug dėmesio skyrė vargingiesiems, padėdavo jiems, pats tarnaudamas, rūpestingai ėjo kunigiškas pareigas bažnyčioje. Jis pasitiko ir grįžtančius į šią bažnyčią vienuolius karmelitus. Nuolat kovodamas su staigoku savo būdu drauge pasižymėjo šviesiu humoru, žmonėms buvo savas charakteriu ir atvirumu.

Kunigas Jonas Račaitis buvo pašarvotas Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje  sausio 26 dieną, 10 valandą. Laidotuvių Šv. Mišios buvo aukojamos sausio 27 d. 12 valandą, po kurių kunigas Jonas Račaitis palaidotas bažnyčios šventoriuje. Dėl pandemijos ir esamų apribojimų kunigai buvo raginami melstis savo parapijose.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune