Teisingumo saugojimo dieną Šilinėse – malda už pareigūnus bei jų šeimas ir naują pradžią suklydusiems (2021 09 13)
Paskelbta: 2021-09-13 17:58:56

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Rugsėjo 13-ąją, tęsiantis Šilinių aštuondieniui, melsta Dievo pagalbos, kad mūsų Tėvynėje būtų daugiau tiesos ir teisingumo, laisvės ir pagarbos. Šią dieną melstasi ir už Lietuvos teisėsaugos bei teisėtvarkos sistemų darbuotojus, atliekančius sunkų bei atsakingą tarnavimą visuomenei. Dievo gailestingumui pavesti ir tie žmonės, kurie labai suklysta savo gyvenimo keliuose.

Šiomis intencijomis rugsėjo 13-ąją buvo meldžiamasi įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose, o iškilmingoje Eucharistijoje palaiminimo ir užtarimo prašyta policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visiems teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojams ir jų šeimoms.

Rengiantis Eucharistijai, katechezę sakęs Jonavos dekanas kunigas Virginijus Birjotas atkreipė dėmesį, jog siekiant teisingumo svarbi tolerancija asmeniui, bet ne jo veiksmams. Bet kurios srities tarnystėje svarbu atrasti savo tapatybę, o pareigūnams – būti autentiškais angelais sargais. Pasak kunigo, siekiant teisingumo svarbu tikrovę įvardyti tikrais vardais: pvz., kad pataisos namai nėra „kalėjimukai“, o policijos pareigūnui negalėtume pasakyti: „o ką tu man padarysi?“

„Mes, kaip tikintieji, sąmoningi piliečiai, visada turime siekti, kad tų profesijų atstovai, kurie mus saugo ir gina, įtvirtina ir gina teisę bei teisingumą, būtų ypač gerbiami“, – sakė kunigas V. Birjotas.

Iškilmingos Eucharistijos pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sveikino į Šilines atvykusius LR Vidaus reikalų viceministrą Vitalijų Dmitrijevą, Policijos generalinį komisarą Renatą Požėlą, Generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovą Saulių Greičių, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoją Antaną Montvydą, visus pareigūnus, įstaigų vadovus bei darbuotojus, taip pat atvykusius giedoti LR Vidaus reikalų ministerijos vyrų chorą „Sakalas“ bei pučiamųjų orkestrą.

Liturgijai vadovavo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupas augziliaras Darius Trijonis, koncelebravo Kauno arkivyskupijos ganytojai, Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas CO bei kiti kunigai, tarnaujantys vidaus reikalų sistemose.

Homilijoje vyskupas Darius Trijonis atkreipė dėmesį į frazę „tėvynės labui“, kuri reikštų ir krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiamos visuomenės, ir bendrojo gėrio kūrimą. Būdami krikščionys, kiekvienas esame pašauktas liudyti vertybes, kuriomis gyvename. Kiekvieno pareiga – kurti bendrąjį gėrį. Popiežius Pranciškus ne kartą yra paraginęs auginti socialinę meilę.

„Būkite teisingumo liudytojais ir saugotojais“, – sakė vyskupas kreipdamasis į pareigūnus aikštėje ir kalbėdamas apie gero pavyzdžio galią ypač jaunimui.

Paliečiant migracijos problematiką, homilijoje paraginta, kad ir kokios būtų sunkios situacijos, atpažinti žmogiškąjį veidą kiekvieno sutiktojo, kuris įvairiais keliais pasiekia Lietuvą. Ta proga pareigūnams padėkota už krikščioniškąjį liudijimą tiems, kuriems reikia mūsų jautrumo – tai ganytojas patyrė susitikime su pasieniečiais, pasidalijusiais ir duonos kąsniu su atvykėliais.

„Ramybės Dievas tepasilieka su mumis visais“, – sakė užbaigdamas vyskupas Darius Trijonis, savo homilijoje padėkodamas ir pareigūnų šeimoms, artimiesiems – šeima yra ta vieta, kur pareigūnai gali atgauti jėgas.

Žmogiškojo orumo užtikrinimo mūsų teisėsaugoje ir teisėtvarkoje, be kita, melsta ir Visuotiniuose maldavimuose. Juose minėti ir suklydusieji žmonės, meldžiant Viešpatį naujos pradžios jų gyvenime. Dievo gailestingumui jie bus pavedami ir vakaro šv. Mišiose.

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai padėkojo atsiliepusiems į pakvietimą visų tarnybų vadovams, pareigūnams ir jų artimiesiems, kunigams kapelionams, kad atvyko švęsti Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir galėjo patirti čia jausmą, kad esame saugomi ir globojami gerojo Dievo.

Už bendrą maldą padėkojęs LR Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas pabrėžė, kokie svarbūs dabar yra parama ir supratimas iš visuomenės valstybės institucijoms ir pareigūnų bendruomenėms.

Iškilmės Šiluvoje užbaigtos sugiedant Valstybės himną.

Vakaro šv. Mišiose suklydusiems melsta peržengti žmogiškąjį ribotumą ir priimti Dievo gailestingumą. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalijosi padrąsinimo žodžiais gręžtis į Viešpatį, kuris yra viltis ir išgelbėjimas. Daugybė skausmo ir laužomi gyvenimai lošimo namuose, naktiniuose klubuose... Net jauni žmonės nebenori gyventi. „Esam nauji žmonės“, – citavo Šiaulių vyskupas Veikliųjų žmonių bendrijos narių liudijimus pradėjus naują gyvenimą su Kristumi.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune