Advento rekolekcijos Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2012 12 08)
Paskelbta: 2012-12-14 19:49:25

Adventas – nuostabaus, džiugaus Kūdikėlio Jėzaus Gimimo laukimo metas. Ruošiamės švęsti Didįjį Slėpinį, kuris įkvepia kiekvieną krikščionį tapti bent truputį geresnį, dvasingesnį, pasirengusį dar uoliau eiti šventėjimo keliu. Apmąstymams apie šeimą, jos atvirumą Bažnyčiai, bendruomenei, krikščioniškųjų vertybių joje puoselėjimą ir buvo skirtos Advento rekolekcijos Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje gruodžio 8 d., kurias vedė svečiai iš Šiluvos parapijos – klebonas kun. Erastas Murauskas ir vikaras kun. Ramutis Janšauskas, bei  parapijos klebonas kun.Vytenis Vaškelis, vikarai kun. Mindaugas Pukštys ir kun. Kęstutis Vilutis.

Kun. E. Murauskas dalijosi įžvalgomis su sutvirtinamaisiais ir jų tėvais bei parapijos bendruomene apie krikščionišką šeimą, jos narių tarpusavio santykius ir aplinkinio pasaulio įtaką. Kunigas pateikė sukrečiančių pavyzdžių apie blogio, pasireiškiančio visuomenėje ir žlugdančio žmones (ypač jaunimą), šaknis, t. y. nemeilę savo artimam. Blogis, žiaurumas, abejingumas daugina blogį visuomenėje, nuo jo kenčia ir šeimos. Būtina išmokti blogiui pasipriešinti, pasitelkus Dievo Meilę ir meilę Dievui, pasitelkus meilę ir rūpestį vaikui, jaunam ir senam savo šeimos, bendruomenės nariui.

Kun. R. Janšauskas susitiko su parapijos jaunomis šeimomis. Šio susitikimo metu dalytasi apmąstymais, kokios kertinės  krikščioniškosios moralinės vertybės turi būti akcentuojamos ir brandinamos, kad jauna šeima galėtų vystytis, augti, tvirtėti Dievo ir žmonių džiaugsmui.

Parapijos bendruomenė ir sutvirtinamųjų tėvai, laukdami vakarinių šv. Mišių pradžios, susitiko su savo parapijos dvasininkais: klebonu kun. V. Vaškeliu, kun. M. Pukščiu ir kun. K. Vilučiu. Šioje rekolekcijų dalyje vyko dialogas tarp kunigų ir bendruomenės jau minėtomis aktualiomis nūdienos krikščioniškajai šeimai temomis.

Šv. Mišių, kurias aukojo kunigai E. Murauskas, R. Janšauskas ir M. Pukštys, metu buvo atnašautos susirinkusiųjų intencijos už parapijos vaikus bei jaunimą.

Po pamaldų bendruomenė ir kunigai vienijosi agapėje, pratęsdami dalijimąsi įžvalgomis apie krikščionišką šeimą, Bažnyčią, Tikėjimo metus, gilindamiesi į Bažnyčios mokymo mintis, pvz., jog „dėl šeimos meilės Bažnyčia gali ir privalo tapti daugiau namų Bažnyčia, tai yra įgyti šeimos bruožų, kad santykiai būtų humaniški ir broliški“ (iš apaštališkojo paraginimo „Familiaris consortio“ ).

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune