Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapija

 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Šaltinio g. 14
Kavarskas
29260 Anykščių r.
Mob. +370 682 60 006
El. p.

www.kavarskobaznycia.lt

Kunigas budi klebonijos raštinėje darbo dienomis
10–12 val. ir 16–18 val.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS
1980 10 01 * 2005 09 04 * 2016 04 18
el. p. , mob. +370 682 60 006
Šaltinio g. 14, Kavarskas, 29260, Anykščių r.

Kviečiame į pamaldas
 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10 val.
Pirmadieniais nėra
Antradieniais 18 val.
Kitais šiokiadieniais 10 val.
Šeštadieniais 10 val.

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio sekmadieniais 11 val. iki 12 val.

Atlaidai

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 238.

Gyvenvietės ir kaimai: Kavarskas, Anulynas, Bebrūnai, Budriai, Bugeniškis, Dagia, Dauginčiai, Daumantai, Dečionys, Diliavietė, Dvareliai, Ferdinantava, Girelė, Ignotiškio vnk., Jakūnai, Janušava, Jerzuvka, Jokūbava, Judinys, Kabošiai (didžioji dalis), Kalnuočiai, Kavarsko vnk., Laviškis, Mackeliškiai, Majokai, Maldeniai, Malgažatava, Mažeikoniai (maža dalis), Maželiai, Narbutai, Paberžė, Pagojė II, Pajudinys, Pakalniai, Pakėnai, Pankėnai, Papiškiai, Papragiai, Pasusienys, Pienionys, Pikieta, Piktagalys, Pilėnai, Pilypai, Pravydžiai, Pumpučiai, Puodžiunkiemis, Purveliai, Ramonai, Raščiagalys, Ribokiškis, Riklikai, Skapiškiai, Sodeliškiai, Staškūniškis, Svirnai I, Svirnai II, Šeriai, Šeštokiškiai, Šoveniai, Vaivadiškiai (dalis), Varneliai, Veršeliai, Veselava, Vigadka, Vilkatėnai, Zagajai, Zaviesiškis, Žibučiai, Žvirblėnai.

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapija ribojasi su Kurklių, Žemaitkiemio, Vidiškių ir Taujėnų parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas Šaltinio g. 14, Kavarskas, Anykščių r. sav.
Juridinio asmens kodas 190854236
Bankas Šiaulių bankas
A. s. LT59 7182 1000 0170 0401

Apie bažnyčią ir parapiją
Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra miestelio centre, ant Pienios upelio (Šventosios intako) šlaito. Tinkuoto mūro, pastatyta 1887 m. Istoristinė, domonuoja neobaroko ir neoklasicizmo bruožai.  (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 201 )

Bažnyčios vidaus panorama (~2006 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas

Pirmąją Romos katalikų bažnyčią, kun. R. Krasausko surinktomis žiniomis, pastatė M. Oginskis 1463 m. Ją perstatė, išlaikymo fondus 1697 m. padidino M. Oginskis. 1744 m. parapija priklausė Ukmergės dekanatui. 1781 m. turėjo 2304 parapijiečius. Tada čia buvo ir parapinė mokykla.

Po 1769 m. bažnyčia atstatyta. 1887 m. Leonas Daumantas Sisickis pastatė dabartinę vienbokštę bažnyčią. Vietinis skulptorius išdrožė iš medžio dailius altorius.

I pasaulinio karo metu bažnyčia gerokai nukentėjo. Didžiulius remonto darbus atliko parapijiečiai, vadovaujami klebonų kunigų L. Špakevičiaus ir A. Baranausko. Aukomis ir kitais būdais gausiai bažnyčios atstatymą, remontus ir sutvarkymą rėmė iš šios parapijos kilęs JAV lietuvis Pranciškus Kalibatas. Jo aukomis buvo įrengti nauji vargonai, bažnyčia dekoruota, altoriai papuošti gražiomis statulomis. Bokšte įtaisytas šveicarų firmos gamybos laikrodis. 1928 m. remonto darbai buvo baigti.

1887 m. statyta mūrinė bažnyčia buvo restauruota 1928 m., yra eklektinė neobaroko ir klasicizmo kompozicija. Vidaus erdvė padalinta į tris navas bazilikiniu principu. Altorius padabintas medžio drožiniais. Abipus altoriaus šviečia aukšti langai. Bažnyčioje nemaža statulų.

Kavarskas yra garsus šv. Jono Krikštytojo – bažnyčios globėjo atlaidais, į kuriuos suvažiuoja daug tikinčiųjų. Prie bažnyčios yra garsus vandens šaltinis vadinamas šv. Jono Krikštytojo šaltiniu. Pasisemti vandens iš šio šaltinio atvyksta daugybė žmonių iš visos Lietuvos, tikėdami, kad jo vanduo turi gydomųjų galių. Atvykę aplanko ir bažnyčią. 1940 m. parapijai priklausė net 5300 parapijiečių. Dabar šis skaičius sumažėjęs daugiau nei per pusę.

Kavarsko bažnyčioje gausu religinio meno vertybių: 1700 m. gamybos žalvarinis varpas; kitas varpas 1762 m. nulietas Gottliebo Abramo Dievertʼo. Išlikę nešiojamieji altorėliai su Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo atvaizdais – 1881 m. Metalinis smilkytuvas ir indelis smilkalams (XVIII a.), XVIII a. šilkinis arnotas, XVIII a. pab. Dalmatika, 2 dailios XX a. pr. medinės klausyklos. Bažnyčios šventoriuje yra koplytėlė su dailiu geležiniu ornamentuotu kryžium (XIX a. pabaiga), Bažnyčios šventoriuje stovi triaukštis stogastulpis su ornamentuotu kryželiu, Arkangelo Gabrieliaus, šv. Jurgio, Jėzaus Kristaus, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Kazimiero skulptūromis, iš XIX a. vidurio.
View fullsize

Kavarsko parapijoje dirbo uolūs ir savo pašaukimui atsidavę kunigai Jonas Babonas ir Izidorius Butkus.Taip pat šioje parapijoje klebonais dirbo tokie kunigai kaip Algimantas Keina, disidentas mons. Alfonsas Svarinskas, garsūs savo aktyvia veikla pasipriešinant sovietiniam okupaciniam režimui (skelbiama sutrumpintai pagal parapijos informaciją. Plačiau istoriją žr. kavarskobaznycia.lt >>).