Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas

 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) neparapinė bažnyčia
Rotušės a. 8
44280 Kaunas

www.kjb.lt
www.facebook.com


Bažnyčia atidaryta: sekmadieniais 9–11.30 ir 16–18 val. Šiokiadieniais ir šeštadieniais 16–18 val.


Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima:
Kasdien 16–18 val.
Mob. +370 698 33 300, el .p.


Jėzuitų namai
Rotušės a. 7
Kaunas
Tel. 8 698 333 00
 

Dvasininkai

Rektorius – kun. Stasys KAZĖNAS SJ
1956 11 21 * 1983 05 29 * 2021 11 01
Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas 
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370 698 33 300, el. p.

Vicerektorius – kun. dr. Algis BANIULIS SJ
1947 07 23 * 1974 04 09 * 2020 02 02
 Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370  698 79 623, el. p.

Vicerektorius – Leo LEISE SJ
1947 06 09 * 1994 06 11 * 2020 01 31
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370  602  96 504, el. p.

Vicerektorius – kun. Algirdas PALIOKAS SJ
1942 05 28 * 1973 09 11 * 2008 10 20
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370 614 99 565, el. p.  

Kun. teol. lic. Aldonas GUDAITIS SJ
1963 11 23 * 1990 05 27 * 2017 10 25
Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius 
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370 610 42 003, el. p.

Kun. Eugenijus MARKOVAS SJ
1979 07 05 * 2015 06 27 
Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas 
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. +370 637 49 137, el. p.

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10, 17, 18.30 (anglų k.)  ir  20 val. – (studentams; vasaros metu – vėlyvosios sekmadienio Mišios miesto gyventojams).
  Šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais po 17 val. šv. Mišių, 17.45–18.15 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 16.30 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 18 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 18 val.
Atlaidai

Šv. Pranciškaus Ksavero – gruodžio 3 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau rektorato www):
 • Bažnyčios choras, jaunimo choras, vaikų chorelis, grigališkojo choralo grupė „Oranta“, ministrantai
 • Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės grupės, „Šv. Ignaco bičiuliai“, Gyvenimo ir tikėjimo institutas (GTI)
 • „Gailestingumo motinos“, „Šeima“, vyrų maldos grupė „Žvejai“, šeimų grupė, jaunimo grupė, „Senjorai“ – vyresnio amžiaus grupelė, Motinų maldos grupė, „Avinėlio užtarėjų“ maldos grupė, Marijos legionas
 • Šv. Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuopa, Šv. Pranciškaus Ksavero moksleivių ateitininkų kuopa, ateitininkai sendraugiai
 • Krikščioniško kino klubas, Arbatos klubas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas
Adresas Rotušės a. 8, Kaunas
Juridinio asmens kodas 190675653
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT957044060007548577

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia yra Kauno senamiestyje, Rotušės a. 9. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1720 metais, pašventinta 1722 m. Vėlyvojo baroko stiliaus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 137)

Bažnyčios vidaus panorama (~2014 m.)

1642 m. jėzuitams broliai Albertas Kojelavičius-Vijūkas, Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Petras Kojelavičius-Vijūkas dovanojo mūrinius namus Kaune, kuriuose 1643 m. įsteigta jėzuitų rezidencija, netrukus pastatyta Šv. Stanislovo Kostkos koplyčia. 1655 m. jos sunaikintos. 1660 metais pradėta statyti medinė koplyčia ir rezidencija. 1666 m. jėzuitai pradėjo statyti mūrinę bažnyčią. XVII amžiuje jėzuitams priklausė visas kvartalas.

Bažnyčia pastatyta 1720 m. kunigo Pranciškaus Milvydo rūpesčiu, bokštai – 1725 m. 1732 m. gaisras nusiaubė jėzuitų kolegiją, vienuolyną, bažnyčią. Sugriuvo bažnyčios stogas, skliautai, bokštas. 1746–1751 m. atstatytas bokštas, 1752 m. suskliaustas laidojimo rūsys, išmūryti didžiojo altoriaus pamatai. 1753–1754 m. pastatyti 3 nauji mūriniai altoriai. Didįjį altorių marmuro imitacija papuošė meistras Jonas Kerneris. Lipdinius ir skulptūras kūrė skulptorius Antonis Dacratas (Datzrath). XVIII pabaigoje šventovę puošė 12 barokinių altorių. Puošniausias yra centrinis – didysis Nukryžiuotojo Jėzaus altorius.

Panaikinus Jėzuitų ordiną (popiežiui Klemensui XIV), pasitraukdami iš Kauno jėzuitai bažnyčią 1787 m. perdavė pranciškonams. Ji, ypač vidus, nusiaubta 1812 m. Apleista bažnyčia 1821 m. buvo atiduota stačiatikiams. Po remonto ji tapo cerkve – 1843 m. pavadinta Aleksandro Nevskio soboru. Buvo nugriauti visi 11 altorių. 1915 m. vėl apgadinti bažnyčios bokštai, sienos, vidus.

1923 m. bažnyčia grąžinta jėzuitams. 1924 m. pradėtos pamaldos, įsteigta gimnazija. Prie bažnyčios 1930 m. įkurtas Lietuvos jėzuitų viceprovincijos centras.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 metais, sovietų valdžia vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatai paskirti bendrojo lavinimo ir technikos mokykloms, bažnyčia paversta sporto sale.

1990 m. bažnyčia su vienuolyno pastatais grąžinta jėzuitams. Po atstatymo darbų bažnyčia pašventinta 1992 m. rugpjūčio 30 d. Prie Jėzuitų bažnyčios veikia 1991 metais atkurta Kauno jėzuitų gimnazija.

2015 m. pradėtas įgyvendinti Jėzuitų bažnyčios fasado atnaujinimo projektas. 2016 m. gruodį atidengtos restauruotos freskos su trijų šventųjų kompozicija. Viršutinėje pavaizduotas bažnyčios globėjas šv. Pranciškus Ksaveras, dešiniojoje – šv. Stanislovas Kostka, kairiojoje – šv. Aloyzas Gonzaga. Kiek anksčiau buvo sutvarkytas bažnyčios interjeras, Perkūno namas vienuolyno komplekse, įrengta apžvalgos aikštelė.