Arkivyskupo metropolito K. Kėvalo sutikimas Kauno arkikatedroje: Viešpaties siųstasis ganytojas pasiekė savo kaimenę!(2020 06 24)
Paskelbta: 2020-06-24 19:32:27

Nuotraukos – Juozo Kamensko (trečia nuotrauka – KAIT)

Kauno arkivyskupijos bendruomenei, kasmet birželio 24-ąją švenčiančiai dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, šiemetinė iškilmė buvo ypatinga. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai ir džiugiai sutiktas naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Jau gerokai anksčiau turėjęs vykti, tačiau pandemijos ir karantino sutrukdytas sutikimas – gyvai ir betarpiškai arba iš didesnio atstumo – pagaliau įvyko! Viešpaties siųstasis ganytojas pasiekė savo kaimenę ir vyskupo katedrą!

Nors sutikime arkikatedroje dėl tebesitęsiančios nepaprastosios padėties Lietuvoje galėjo dalyvauti tik nedidelė dalis bendruomenės ir garbių svečių, tačiau iškilmių Geroji naujiena ir Dvasia, išsiliejusi švenčiančių ir dėkojančių žmonių tarpe, nesulaikomai sklido ir už šventovės durų – džiaugsmu palietė ir stebėjusius transliaciją arkikatedros šventoriuje prie ekranų, ir likusius namuose stebėti bei klausyti tiesioginių LRT bei „Marijos radijo“ transliacijų.

Senoji Kauno arkikatedra, sulaukusi naujo ganytojo, tądien tarsi naujai atgijo. Nors, nerimstant viruso grėsmei, reikėjo saugoti save bei kitus, besišypsančių ir švenčiančių žmonių sambūris sklaidė nerimą ir dovanojo daugiau pasitikėjimo rytdiena – viltį iš Kristaus, kuria su visais labiausiai ir trokšta dalytis naujasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas (plg. šūkį „Kristus mano viltis“ jo vyskupiškajame herbe).

Dar iš vakaro arkikatedroje paskirtasis arkivyskupas Kęstutis dalyvavo maldos vigilijoje – Švč. Sakramento adoracijoje bei Valandų liturgijoje, o birželio 24-ąją, prieš vidurdienį, jau žengė į šventovę, atlydėtas į ją garbaus dvasininko prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS ir šiemet įšventinto jauno kunigo Mariaus Boreišos.

Pirmieji arkivyskupą arkikatedros prieigose sutiko tie žmonės, kurie rengėsi iškilmėms likti lauke – jiems pirmiesiems teko ganytojo palaiminimas švęstu vandeniu (jam apeinant visus čia susirinkusius) bei jo žodis ir, žinoma, šypsena, išreiškusi šio susitikimo džiaugsmą.

Palydėjimas į vyskupo katedrą

Prie didžiųjų durų sutiktas arkikatedros administratoriaus kun. Evaldo Vitulskio arkivyskupas pagerbė šioje šventovėje 1993 m. apsilankiusio šv. Jono Pauliaus II relikvijas ir buvo palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią – čia nuo maldos Jėzaus artumoje prasidėjo Dievo laiminamas kelias į vyskupo katedrą.

Arkikatedros erdves sudrebinusi ir visų bei greičiausiai ir paties ganytojo širdį ypač giliai suvirpinusi giesmė „Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė“ bei kryžius atvedė jį prie altoriaus, kad čia drauge su dalyvaujančiais apaštališkuoju nuncijumi Baltijos šalims arkivyskupu Petaru Antunu Rajičiumi, Vilniaus arkivyskupu metropolitu bei LVK pirmininku Gintaru Grušu, kardinolais Sigitu Tamkevičiumi SJ bei Audriumi Juozu Bačkiu bei kitais Lietuvos vyskupais ir svečiais vyskupais iš Latvijos ir Lenkijos, su beveik 200 kunigų iš įvairių vyskupijų bei su diakonų Dariaus Chmieliausko ir Nerijaus Čapo OFS patarnavimu priimtų Viešpaties akivaizdoje skyrimą naujajai tarnystei.

Savo malda tai palydėjo ir iškilmėse dalyvavę broliškų Bažnyčių ganytojai – Lietuvos ortodoksų arkivyskupas metropolitas Inokentijus, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis su savo bendruomenių dvasininkais.

Iškilmėse dalyvavo ir gausus būrys kitų aukštų svečių – Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, LR Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona, kadenciją baigusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausybės bei Seimo atstovai, Kauno miesto ir kelių rajonų merai, aukštųjų mokyklų rektoriai, meno, kultūros žmonės, svečiai iš Žemaitijos.

Iškilmių pradžios kulminaciją ženklino apaštališkojo nuncijaus paskelbtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie arkivyskupo paskyrimą, kuris sutiktas nuvilnijusiais susirinkusiųjų džiaugsmo plojimais. Arkivyskupijos bendruomenei šioje bulėje perduotas paraginimas priimti naująjį ganytoją kaip mylimą tėvą ir gerbiamą mokytoją ir patiems būti ne tik Žodžio klausytojais, bet ir vykdytojais.

Su nuncijaus įteiktu istoriniu, kelių didžių Kauno ganytojų turėtu pastoralu – vyskupo lazda – arkivyskupas Kęstutis buvo palydėtas į vyskupo katedrą (kitas arkivyskupo ženklas – palijus – jam bus įteiktas vėliau, kai jį perduos popiežius, pašventinęs naujai paskirtų arkivyskupų palijus per šiemetines Petrines Šv. Petro bazilikoje).

Netrukus pagarbą ir klusnumą naujajam ganytojui išreiškė arkivyskupijos kunigai, nuolatiniai diakonai, vyrų ir moterų vienuolijos, tikintys pasauliečiai per savo išrinktuosius atstovus: kunigus Gintautą Jankauską bei Martyną Povylaitį, diakonus Audrių Jesinską bei Darių Venčkauską bei jų šeimas, Kauno seserų benediktinių vienuolijos priorę Aleksandrą Vanagaitę OSB ir tėvą jėzuitą, Kauno namų vyresnįjį Aldoną Gudaitį SJ bei gausias šeimas. Šie atstovai į savo bendruomenes galės parnešti šiltą arkivyskupo Kęstučio reakciją, o mažieji – ir palaiminimą, kuriuos ganytojas šitokiu būdu perdavė kaip savo pastangą širdimi apimti visą savo ganomųjų kaimenę.

„Guodžiuosi Jūsų malda ir palaikymu“


Pradėjus Žodžio liturgiją, kai diakonas Gintas Petkevičius iš senosios sakyklos paskelbė įstabiąją Evangeliją pagal Luką (1, 76), homiliją pasakė arkivyskupas Kęstutis.

Joje atkreipė dėmesį į iškilią arkikatedros istoriją, saugančią didžių jos ganytojų atminimą. Tačiau ji – ir gyvoji Bažnyčia, tarsi Dangaus Karalystės ambasada žemėje. Čia pats Jėzus pasitinka kiekvieną atėjusįjį; Jėzus, kuris dovanojo kai ką revoliucingai naujo – naują Dievo, žmogaus ir pasaulio matymą. Jam kelią ruošė pranašai, o didžiausias iš jų – šv. Jonas Krikštytojas, kuris galiausiai tapo tiesos liudijimo kankiniu.

„Nei jis ginklais žvangino, nei jis ką nuskriaudė. Būti pranašo „balsu“ pasaulyje reiškia keisti tai, kaip mes matome mus supančią tikrovę“, – sakė arkivyskupas, iškeldamas šiandienos Bažnyčios misiją skelbti Evangeliją, svarbias Bažnyčios mokymo tiesas visuomenės atžvilgiu. Tai besąlygiška pagarba žmogaus gyvybės šventumui, vyro ir moters santuokos bei lytiškumo sakralumas ir tikėjimo bei sąžinės laisvė. Homilijoje kalbėta apie būtinybę šiandien saugoti demokratiją bei dvasines vertybes, sutarimą.

„Į tokius uždavinius yra pašaukta šiandienos Bažnyčia, tokiems užmojams kviečiami jos ganytojai. Tai trapaus žmogaus pečius, vaizduotę ir jėgas pranokstantys lūkesčiai. Ir vis dėlto juos guodžia ne kartą Mokytojo iš Nazareto savo mokiniams skirtas padrąsinimas „Nebijokite.“ Tik šio pasitikėjimo dėka gali žengti tokį žingsnį kaip šis, – tapti Kauno arkivyskupijos ganytoju. Guodžiuosi, brangieji, Jūsų malda ir palaikymu! Esu paprastas žmogus, kilęs iš „gretimo rajono“. Pasitikiu, kad Dievo valia čia slaptingai veikia ir viską kreipia!“ – sakė arkivyskupas, kurio homiliją dukart pertraukė plojimai, kai jis žemaitiškai pasveikino buvusius Telšių vyskupijos bendradarbius bei jautriai padėkojo savo artimiesiems, ypač mamai už perduotą vaikui tikėjimą (visą homilijos tekstą žr. čia ).

Užbaigiant Žodžio liturgiją Kauno arkivyskupijos kunigai kaip artimiausi ganytojo bendradarbiai ir mylimi sūnūs atnaujino kunigystės pažadus, nes šiemet dėl pandemijos negalėjo atlikti šio akto visi drauge, kaip įprasta, Didžiąją savaitę susirinkdami švęsti Krizmos Mišių arkikatedroje.

„Dievo avinėli, pasigailėk mūsų!“ – ši invokacija šv. Jono Krikštytojo užtarimu palydėjo visuotinius maldavimus, kurie apėmė visą Bažnyčią ir ypač pandemijos sužeistą pasaulį, arkivyskupo Kęstučio būsimąją tarnystę bei tai, kam ypač reikia maloningosios Dievo pagalbos: kunigus ir jaunimą, pašaukimus, šeimas, valdžios žmones ir jų leidžiamus įstatymus, vargstančiuosius nuo priklausomybių ir kt.

Bendrystė ir palaiminimas gyvenimo atnaujinimui

Švenčiamoje Eucharistijos liturgijoje susirinkusieji galėjo aktyviai dalyvauti ir melstis pasinaudodami sutikimo proga išleistomis knygelėmis.

Eucharistiją švęsti padėjo bei ypatingą muzikinę dovaną Viešpačiui ir visai švenčiančiai bendruomenei dovanojo šios iškilmės meno vadovė ir vyriausioji dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, mišrusis jaunimo choras EXAUDI, solistų ansamblis ir maestro Mindaugas Zimkus, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ bei dirigentas Giedrius Vaznys (koncertinė įstaiga „Kauno Santaka“, vadovas Vaidas Andriuškevičius) bei vargonininkės Renata Marcinkutė ir Teisutė Palubinskaitė.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis suteikė palaiminimą su visuotiniais atlaidais – palaiminimą gyvenimo atnaujinimui, geriems darbams, suprantama, ir tiems, kuriems Dvasios įkvėpimu vadovaus šis jau penktasis ordinaras garbingų Kauno arkivyskupijos ganytojų eilėje.

Sveikinimai ganytojui, vedamam Šventosios Dvasios

„Šv. Jonas Krikštytojas buvo pripildytas Šventosios Dvasios, todėl galėjo būti ir pranašu, ir pirmtaku. Tai pašaukimas, į kurį visi esame pašaukti. Kauno arkivyskupija šiandien gavo ganytoją, vedamą Šventosios Dvasios. Tegul Jos dovanos duoda kuo platesnę ganytojo širdį, vis drąsesnį pranašišką žodį,“ – sakė brolį vyskupą Kęstutį Lietuvos vyskupų vardu sveikindamas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Naująjį Kauno Bažnyčios ganytoją pasveikinęs arkivyskupas Inokentijus dovanojo Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdą, sykiu primindamas, kokia brangi ir svarbi yra bendra seseriškų Bažnyčių malda ir malda vienų už kitus ypač šiuo nelengvu metu.

„Taip, tai tas, kurio mes laukėme, ir jis atėjo“, – Evangelijos eilutę, džiugiai išsipildžiusią dabartyje, pabrėžė liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, palinkėjęs, kad tarnystėje, kurioje netrūks triukšmo ir žaibų, arkivyskupas Kęstutis, kaip pranašas Elijas, pajustų Dievo gailestigumą, Jo siunčiamą „ramybės vėjelį“.

Nuoseklumo, stiprybės ir kantrybės arkivyskupui metropolitui palinkėjo sveikindamas LR Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Prezidentas pabrėžė, jog Bažnyčios vertybės ir principai visada buvo reikšmingi, ir išreiškė viltį, kad naujasis Kauno arkivyskupas ir toliau daug dėmesio skirs socialiniam-ekonominiam Katalikų Bažnyčios mokymui, puoselės pagarbos, pasitikėjimo, sutarimo vertybes, apie kurias šiandien per mažai girdime Lietuvoje.

Sveikinimo žodį taip pat tarė LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, o Premjero Sauliaus Skvernelio sveikinimą perdavė Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis. Draugišką sveikinimo žodį, pastebėdamas kauniečių pamėgtą „kėvališką šypseną“, savivaldybių merų vardu tarė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą pasveikino ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir  prof. Vytautas Landsbergis.  

Sveikinimai ir džiugi bendrystė tęsėsi ir užbaigus liturgiją, prie arkikatedros, žmonėms stabdant ganytoją, o šiam juos palaiminant asmeniškai. Vėliau šventė tęsėsi Kauno kunigų seminarijos kiemelyje.

Daugiau nuotraukų – arkivyskupijos feisbuke >> 

Ypatingosios 2020 m. Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės arkikatedroje (transliacijos vaizdo įrašas, LRT mediateka) >> 

Vaizdo reportažas Juozo Kamensko

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune