Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie džiaugsmą naujai atrasti Kristaus-amžinojo Žodžio slėpinio grožį (2022 05 25)
Paskelbta: 2022-05-25 15:43:41

Gegužės 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija tema „Kristus – amžinasis ir įsikūnijęs Žodis: kaip suprasti šį slėpinį šiandien?“

Konferencija, kurioje dalyvavo Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai bei kunigai, buvo pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda.

Po bendros maldos konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pristatė pranešėją – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekaną diakoną doc .dr.  Beną Ulevičių.

Pasveikinęs susirinkusius diakonas B. Ulevičius pirmiausia pasidalijo mintimis apie atradimo džiaugsmo svarbą. Pasak jo, mums visiems svarbu atrasti, kad net ir subtiliausi, ir sudėtingiausi dalykai gali būti suprasti labai paprastai. Amžinasis Žodis – Logos reiškia racionalumą, tvarką. Tai itin svarbu šiandienos žmogui, besiilginčiam harmonijos, tvarkos.

O juk ir pradžioje, pasak prelegento, buvo idėja, mintis. Dievo mintis. Be Jo pasaulis mažas ir neprasmingas. Viso to pajauta yra tikrasis džiaugsmas. Žymus teologas Hansas Ursas von Balthazaras sako, kad visas jusles reikia atiduoti Dievui per tam tikrą pasninką, kad galėtume pajusti tikrą Dievo meilę ir veikimą. Apie Dievą liudija visa visata. Pasak Platono, kaita ir nekintamumas papildo vienas kitą. Šiame teiginyje, prelegento mintimi, krikščionys atrado užuominas į Kristų, į Jo dovanojamą harmoniją, tvarką, į visa tai, kuo, pasak šventojo apaštalo Pauliaus, visa laikosi.

Kristaus dovanota harmonija atsiskleidžia kryžiuje, kuriame nekintamumas ir kaita papildo vienas kitą. Šiam slėpiniui suprasti, pasak diakono B. Ulevičiaus, labai padeda ikonos (katechezė su ikonomis, kreipiant dėmesį į jose išreiškiamą simbolizmą).

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Susitikimas baigtas bendryste prie arbatos puodelio.

Kunigas Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune