Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilija naujojoje „Marijos radijo“ studijoje konsekruojant koplyčios altorių (2022 05 31)
Paskelbta: 2022-06-01 09:06:59

Nuotraukos – Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos (2017-ieji, Šilinės, kai buvo palaiminta naujosios „Marijos radijo“ studijos statybų pradžia) ir „Marijos radijo“

Atradus didį džiaugsmą – pašaukimą dalytis Dievo darbais 

Šiandien džiaugsmingai švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Mergelė Marija atskubėjo pas savo giminaitę Elzbietą pasidalinti džiugia žinia – ją Dangaus ir Žemės Kūrėjas išsirinko būti žmonijos išganymo bendradarbe, būti Mesijo, Karaliaus ir Viešpaties Motina. Marija džiaugsmingai kalbėjo: „Didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas!“ (Lk 1, 49). Besilaukianti Elzbieta iki širdies gelmių buvo taip sujaudinta šio apsilankymo ir žinios, kad net ir jos pačios įsčiose iš džiaugsmo šoktelėjo kūdikis šv. Jonas Krikštytojas. Tai nuostabus susitikimas, kuriame šios dvi Viešpaties malonės paliestos moterys dalinasi didžiais Dievo darbais jų gyvenime. Jos dalinasi nuostaba, kaip Viešpats veikia, dalinasi džiaugsmu ir Dievo artumo patirtimi, pasak Elzbietos: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ (Lk 1, 43). Jos patiria ypatingą Dievo veikimą, tiesiog jų įsčiose kūnišku būdu jaučiamą kaip džiaugsmo spurdėjimą po plakančia širdimi.

Žavus tas skubėjimas! Šventojo Rašto žodžiai sako: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą“ (Lk 1, 39). Kodėl ji taip greitai iškeliavo? Ji pajuto misiją, kad dalyvauja ypatingame Dievo projekte šiame pasaulyje. Ta aiški kryptis, nežiūrint nėštumo išbandymų, keliauti ir aplankyti Elzbietos, simbolizuoja gyvenimą, kai atrandamas Viešpaties skirtas pašaukimas, dovanota misija. Tada niekas negali sustabdyti ir norisi skubėti, nes kažkas viduje tarsi ragina dalintis svarbiausiu atradimu – didžiais Dievo darbais ir džiaugsmu jaučiant Jo veikimą. Marija yra istorija, kurią mums pasakoja pats Dievas. Jis kalba apie tai, kad atrado žmogų, kuris Jo malonei ištarė „Taip“, ir Jis dabar gali nuveikti savo nuostabių meilės darbų pasaulyje. Jis atrado Mariją, kuri, būdama kukli Izraelio mergaitė, sugebėjo nuolankia širdimi atsiliepti į kvietimą didiems Dievo darbams žmonijos istorijoje.

Marija atrado didelio džiaugsmo priežastį – dalintis Viešpaties darbais savo gyvenime. Štai dėl ko Elžbieta jai primena angelo Gabrieliaus žodžius: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“ (Lk 1, 42). Ji yra laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, „kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45). Marija tapo gyvuoju tabernakuliu, kurio dėka Dievas pasiekia žmogų ir jį aplanko džiaugsmu, paguoda ir laime įtikėti.

Šiandien džiaugsminga diena ir visai Lietuvai, o ypač Marijos radijo darbuotojams, savanoriams, rėmėjams ir visiems klausytojams. Šiandien yra šventinama Marijos radijo koplyčia, konsekruojamas jos altorius, šventinamas naujasis studijos pastatas, stovintis gražiajame Kauno senamiestyje, istorinėje Vilniaus gatvėje. Prieš aštuoniolika metų pradėjęs veikti šis Marijos projektas Lietuvoje šiandien tarsi švenčia savo pilnametystę ir keliavimą į naują savo gyvavimo etapą naujuose, erdviuose namuose su nuostabia koplyčia šalia. Marijos radijo misija – skubėti dalintis Gerąja Naujiena. Jo misija – dovanoti džiaugsmą žmonėms, kad jie patirtų Marijos laimės priežastį būti laimingiems įtikėjus. Tai, kas čia vyko pastaruosius aštuoniolika metų, būtų galima įvardinti visišku Dievo gailestingumu mūsų kraštui ir Jo dovana žemei, kurioje ilgus šimtmečius ypač gerbiamas pamaldumas Mergelei Marijai. Tai simbolizuoja radijo koplyčioje Švč. Mergelės Marijos statula, atvykusi iš Šiluvos, kur ji būna išstatoma prie altoriaus per didžiuosius Šilinių atlaidus rugsėjo mėnesį.

Pasaulinė Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje. Tai buvo dviejų žmonių, kunigo Livio Fanzagos ir pasauliečio verslininko Emanuelio Ferrario, draugystės vaisius. Jų iniciatyvos ir bendro darbo karštis davė stulbinamų rezultatų. Labai greitai iš parapijos radijo stoties ji tapo Italijos Marijos radiju. Tų dviejų žmonių iniciatyva tolygiai kūrėsi ir pasaulinė Marijos radijo šeima, kuriai dabar priklauso apie 80 šalių.

Marijos radijas Lietuvoje pradėjo veikti 2004 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. Nuo 2005 metų jis tapo tarptautinės Marijos radijo asociacijos (World Family of Radio Maria) narys. Lietuvoje šio radijo įkūrimo pradžia buvo labai kukli: nuomojamos iš Kauno arkivyskupijos patalpos, keletas entuziaztų darbuotojų ir savanorių ir daug maldos bei didelis troškimas, kad žmonės išgirstų Gerąją Naujieną – pasakojimą apie pasaulio tikrovę, kuriame paslėpta Jėzaus meilė.

Pirmuosius metus Marijos radiją Lietuvoje rėmė aukotojai iš Italijos. Jų lėšomis įgyta įranga, atsiskaityta už radijo dažnius, padengtos kitos išlaidas. Viso pasaulio Marijos radijo veikla išlaikoma klausytojų aukomis, tad šiuo požiūriu jis yra unikalus. Pirmieji siųstuvai buvo įjungti Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, o 2005 m. jau prisijungė ir Vilnius bei jo apylinkės. Šiuo metu veikia 26 dažniai visoje Lietuvoje. Taip pat yra galimybė klausytis radijo internetu.

Marijos radijas valdomas per VŠĮ, kuri pateikia ataskaitas Marijos radijo asociacijos Lietuvoje bei pasaulinės Marijos radijo asociacijos susirinkimams.  Marijos radijo Lietuvoje asociacijos susirinkimas renka valdybą, deleguojančią prezidentą – savanorį, turintį vadybinio darbo patirties. Prezidentas atsako už misijos vykdymą ir su tuo susijusią veiklą. Nuo 2007 metų Marijos radijo prezidentės pareigas eina Egidija Vaicekauskienė. Šia proga nuoširdžiai dėkoju Jums, prezidente, už dovanotą širdį, maldą, entuziazmą, o ypač už tikėjimą, kad galima pastatyti šiuos naujus radijo namus. Programų direktoriumi dirba kunigas Saulius Bužauskas, su asistentės Violetos Gravrock pagalba atsakingas už programą. Čia darbuojasi administratorė Staselė Raščiuvienė, tvarkanti įvairius organizacinius ir juridinius reikalus. Dirba viešųjų ryšių specialistai, operatoriai, muzikos redaktoriai, technikai. Didžiulė padėka mūsų Eminencijai kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ, kuris, patikėjęs ir drąsiai įkūręs bei palaiminęs Marijos radijo projektą, nuolat palaikė jį savo parama ir padrąsinimu kunigams, juos skirdamas šiai ypatingai misijai. Pirmasis direktorius buvo kunigas Oskaras Petras Volskis, vėliau prie programų direktoriaus vairo buvo kunigai Kęstutis Kėvalas, Gintaras Blužas OFS, Povilas Narijauskas.

Marijos radijo veikla neįsivaizduojama be daugybės savanorių, kurie, šiai misijai skirdami savo laisvalaikį, aktyviai prisideda prie laidų kūrimo, jų vedimo, transliacijos ir kitos radijo veiklą užtikrinančios veiklos. Savanoriauja universitetų profesoriai, mokslų daktarai, studentai, įvairių sričių darbuotojai, senjorai ir kiti. Šiuo metu skaičiuojame apie 300 savanorių. Marijos radijas yra evangelinė radijo stotis, turinti savo misiją. Marijos radijo širdis pirmiausia yra Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, maldos, transliuojamos iš įvairių Lietuvos bažnyčių, taip pat ir iš studijoje esančios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios.Marijos radijas formuoja krikščionišką, katalikišką pasaulėžiūrą, atspindi Bažnyčios nūdieną, atskleidžia Lietuvos klausytojui, kokia įvairiapusiška yra Katalikų Bažnyčia. Šis radijas yra atviras dialogui. Įvairias laidas veda akademinės visuomenės atstovai, žinomi kultūros veikėjai, kurie nebūtinai yra praktikuojantys katalikai.

Didžiausia džiaugsmas yra tai, kad žinome, jog ir viena laida gali pakeisti žmogaus gyvenimą, sulaikyti nuo neteisingo žingsnio, suteikti vilties bei atnešti taiką į šeimą ir kasdienį gyvenimą. Popiežius Pranciškus sako: „Esminis dalykas yra atnešti Dievo meilę kiekvienam.“ Tokią misiją ir stengiasi įgyvendinti Marijos radijas.

Šiandien mus džiugina iškilęs naujas Marijos radijo pastatas su koplyčia. Čia įrengtos kelios transliacijų ir garso įrašų studijos, aprūpintos nauja aparatūra, darbo kabinetai, posėdžių salės. Pastato architektūriniai sprendimai atspindi Marijos radijo atvirumą, betarpiškumą, šeimos jausmą. Pagrindinis fasado akcentas – stiklo vitrinos, kurios trauks praeivio žvilgsnį į pastato viduje esančias studijas ir jose kalbančius žmones. Tai troškimas būti atviriems, matomiems, girdimiems, užmegzti kontaktą su klausytojais. Dėkojame Gerajam Viešpačiui, kad statybų darbai, prasidėję 2017 m. vasaros pabaigoje, kai Šiluvos atlaidų metu tuometinis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pašventino kapsulę, paliekančią ateinančioms kartoms žinią apie šio pastato svarbą ir sumanymo įgyvendinimo pradžią, šiandien sėkmingai baigti.

Drąsinkime vieni kitus ir toliau pranašo Sofonijo žodžiais, kurie nuskambėjo pirmajame šios dienos skaitinyje: „Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra, Šauk, Izraeli! Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzale! <...> Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“ (Sof 3, 14,16). Dėkokime Dangaus Tėvui panašiai kaip Marija džiaugsmingai tardami: didžių dalykų padarė mums Viešpats, ir šventas yra Jo vardas! (plg. Lk 1, 49).

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune