Nauji kunigų skyrimai (2022 m. vasaris, kovas, birželis)
Paskelbta: 2022-06-24 15:13:13

Vasaris

Kunigas Tomas ŽYMANTAS OFM paskirtas Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos nariu.

Kovas

Kunigas Sigitas BITKAUSKAS paskirtas Kauno arkivyskupijos egzorcistu penkerių metų kadencijai.

Birželis

Monsinjoras Vytautas GRIGARAVIČIUS, paliekant kitas šiuo metu einamas pareigas, atleistas iš Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos parapijos klebonu.

Kunigas Kęstutis RUGEVIČIUS, paliekant kitas šiuo metu einamas pareigas, atleistas iš Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

Kunigas Arvydas KASČIUKAITIS paskirtas Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektoriumi.

Kunigas Evaldas VITULSKIS, paliekant kitas šiuo metu einamas pareigas, atleistas iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos administratoriaus pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu.

Kunigas Tomas TREČIOKAS atleistas iš Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Giraitės Šventosios Šeimos, Vandžiogalos Švč. Trejybės ir Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Kunigas Norbertas MARTINKUS, paliekant kitas šiuo metu einamas pareigas, atleistas iš Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijos klebono pareigų.

Kunigas Giedrius MASKOLAITIS atleistas iš Jonavos Šv. apaštalo Jono ir Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kunigas Gražvydas GERESIONIS atleistas iš Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kunigas Jonas BUJOKAS atleistas iš Jurbarko Švč. Trejybės parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos altaristu.

Kunigas Virginijus BIRJOTAS, paliekant kitas šiuo metu einamas pareigas, paskirtas Jonavos Šv. apaštalo Jono ir Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonu.

Kunigas Žygintas VESELKA atleistas iš Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo ir Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Jurbarko Švč. Trejybės parapijos altaristu.

Kunigas Mindaugas SMETONIS paskirtas Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo ir Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kunigas Valdas ŠIDLAUSKAS atleistas iš Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro ir Ukmergės ligoninės kapeliono pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kunigas Martynas POVYLAITIS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir siunčiamas studijų į Romą.

Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, atleistas iš Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos administratoriaus pareigų.

Kunigas Ramutis JANŠAUSKAS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

Kunigas Artūras KAZLAUSKAS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas Kauno arkivyskupijos ceremonijarijumi ir įpareigotas įsijungti į Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios sielovadą.

Kunigas Sigitas JURKŠTAS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas Kauno „Arkos“ bendruomenės kapelionu.

Kunigas Žydrūnas PAULAUSKAS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas LSMU Kauno ligoninės kapelionu.

Kunigas Šarūnas PETRAUSKAS, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas Ukmergės ligoninės kapelionu.

Diakonas Eligijus ŽAKYS paskirtas atlikti sielovadinės praktikos Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune