Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse (2021 06 24)
Paskelbta: 2022-06-24 22:08:28

Nuotrauka – Agnietės Čisler

Arkivyskupijos globėjo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių – už asmeninį liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už uolumą atliekant įvairias tarnystes, pagalbą.


Apdovanojimai, įteikti birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, skirti:

Monsinjorui Vytautui GRIGARAVIČIUI – už paminklinės M. V. J. Kristaus Prisikėlimo šventovės atstatymą, rūpinimąsi šios bazilikos gerbūviu bei nuoširdžią sielovadinę tarnystę, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimybę savo pašaukimui.

Seseriai Ritai Genovaitei NAVICKAITEI SF – švenčiant 50 metų sukaktį nuo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo pradžios, už įsijungimą į „Kronikos“ bendradarbių gretas, pasiaukojantį darbą leidžiant ir platinant „Kroniką“, sudėtą asme-ninę gyvenimo auką bei ištikimą savo pašvęstojo gyvenimo liudijimą.

Kunigui Rastislavui DLUHÝ CSsR – pasiaukojančią misijinę tarnystę Kauno arkivyskupijoje, atvirumą žmonių poreikiams bei džiugų savo kunigiškojo pašaukimo liudijimą.

Kunigui Peteriui HERTELIUI CSsR – už pasiaukojančią misijinę tarnystę Kauno arkivyskupijoje, atvirumą žmonių poreikiams bei džiugų savo kunigiškojo pašaukimo liudijimą.

Seseriai Valerijai Onai ŠARAKAUSKAITEI SJE – švenčiant 50 metų sukaktį nuo „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo pradžios, už įsijungimą į „Kronikos“ bendradarbių gretas, pasiaukojantį darbą leidžiant ir platinant „Kroniką“, ilgametį darbą Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namuose, rūpinantis į šventovę atvykstančiais piligrimais, tarpusavio bendrystės kūrimą ir ištikimą savo vienuoliško pašaukimo liudijimą.

Česlovui PETRAIČIUI – už aktyvų įsijungimą į Jurbarko Švč. Trejybės parapijos gyvenimą, nuolatinę teikiamą paramą, atvirumą žmonių rūpesčiams ir asmeninį krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Ramūnui ir Virginijai BOTYRIAMS – už aktyvų įsijungimą į Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos gyvenimą, ištikimą dalyvavimą liturgijoje, pagalbą organizuojant parapijos šventes ir gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Sauliui ir Irmai KRAPAMS – už aktyvų įsijungimą į Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos gyvenimą, ištikimą dalyvavimą liturgijoje, veiklią pagalbą parapijos pastoracinės tarybos darbe, paramą, organizuojant parapijos šventes ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Dovydui LIEPAI – už ilgametę uolią ministranto tarnystę Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje, aktyvų įsijungimą į liturgiją, atliekant lektoriaus tarnystę, religinės spaudos platinimą, savo gyvenimo įprasminimą tikėjimo šviesoje bei asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą

Nijolei BOLŠAKOVIENEI – už aktyvų įsijungimą į Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos veiklą, vadovavimą Gyvojo Rožinio grupių veiklai parapijoje ir dekanate, rūpinimąsi piligriminių kelionių ir rekolekcijų organizavimu, veiklią ir išmintingą pagalbą parapijos ūkinėje veikloje bei asmeninį maldos ir krikščioniško gyvenimo liudijimą

Aldonai KONDERAUSKIENEI – už nuoširdų įsijungimą į Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos veiklą, aktyvų darbą parapijos pastoracinėje taryboje bei vadovavimą Gyvojo Rožinio draugijai ir nuoširdų asmeninį krikščioniško gyvenimo liudijimą

Vladui ir Janinai PUSVAŠKIAMS – už aktyvų įsijungimą į Balninkų Šv. Stanislovo parapijos veiklą, nuoširdų dalyvavimą liturginiame parapijos gyvenime, teikiamą paramą, rūpestį bažnyčios gerbuviu bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo vertybių liudijimą.

Genei KRINGELIENEI – už aktyvią veiklą Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos gyvenime, ištikimą darbą parapijos pastoracinėje taryboje, pagalbą organizuojant renginius ir gyvą krikščioniškos dvasios liudijimą

Editai BALTRUŠAITIENEI – už aktyvų įsijungimą į Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos veiklą, darbą parapijos pastoracinėje taryboje, rūpestį vaikų katekizacija, nuoširdų darbą, ir ženklų indėlį, vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu, bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą

Giedriui STONIUI – už aktyvų įsijungimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos veiklą, patarnavimą liturginėse apeigose, puoselėjamą pamaldumą Dievo Gailestingumui, tikrą ir nuoširdų maldos gyvenimą bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą

Arnoldui ŠIDLAUSKIUI – už aktyvų įsijungimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos veiklą, iniciatyvumą, organizuojant parapijos renginius, dalyvavimą „Marijos radijo“ veikloje, teikiamą dosnią pagalbą parapijai, dėmesį, skleidžiant Evangeliją naujosios komunikacijos priemonėmis, bei asmeninį gyvą krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą

Nijolei KVIKLIENEI – už aktyvų dalyvavimą Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos gyvenime, ilgametį vadovavimą parapijos Caritas, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bažnyčioje bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą

Jonui GREIČIUI – už ištikimai einamas zakristijono pareigas Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, nuoširdų maldos gyvenimą ir jo liudijimą bendruomenėje ir ištikimą krikščioniškos dvasios gyvenimą.

Onai SKOROBODATOVAI – už ištikimą ilgametę tarnystę Kauno arkikatedroje bazilikoje, rūpestį šventove, atvirumą žmonių rūpesčiams ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Marijonui ir Daliai URBONAVIČIAMS – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Genadijui MARCINKEVIČIUI – už ilgametę zakristijono tarnystę Kauno Šventosios Dvasios parapijoje, ištikimybę Bažnyčiai, pagalbą, organizuojant parapijos renginius, ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Danutei MATULAITIENEI – už nuoširdų dalyvavimą Kauno Šventosios Dvasios parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą, pagalbą administruojant parapiją ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Alvydui STANKŪNUI – už sąžiningai atliekamas zakristijono pareigas Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, atsakingumą ir pasišventimą bažnytinei tarnystei bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo vertybių liudijimą.

Ritai BLIŪDŽIUVIENEI – už aktyvią veiklą, buriant bendruomenę ir palaikant jos veiklą, veiklią pagalbą, organizuojant vaikų ir jaunimo chorą Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje bei asmeninį tikėjimo ir jo vertybių išgyvenimą

Aušrai GEDVILIENEI – už 25 metų darbą Kauno kunigų seminarijos buhalterės pareigose, sąžiningą rūpestį seminarijos gerove, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Linai Marijai KRUNKAITYTEI – už ilgametį nuoširdų darbą, einant dėstytojos pareigas Vilkaviškio ir Kauno kunigų seminarijose, rūpestingą darbą seminarijos bibliotekoje, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Aldonai TRUMPICKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, ypatingą rūpestį šeimų pastoracija, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bažnyčioje bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą

Rasai MAČIANSKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, nuoširdų darbą parapijos Carite, parodomą geranoriškumą ir rūpestį vargstančiaisiais bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune