Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: malda už brolius amžinybėje ir kunigiškosios tapatybės apmąstymai su t. Amedeo Ferrari OFM (2022 11 16)
Paskelbta: 2022-11-17 12:14:32

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Eligijaus Žakio

Lapkričio 16-ąją, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos iškilmės dieną, Kauno arkivyskupijos dvasininkai šio mėnesio nuolatinio ugdymo konferenciją ganytojo kvietimu pradėjo arkikatedroje drauge švęsdami Eucharistiją. Vėliau konferencija tęsėsi kurijos salėje aptariant sielovados aktualijas, o didžiąją laiko dalį skiriant kunigiškojo identiteto apmąstymui kartu su svečiu iš Italijos kunigu pranciškonu Amedeo Ferrari OFM.

Su dėkingumu prisimenant ištikimuosius pašaukimo brolius

Švenčiant arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vadovaujamą Eucharistiją melstasi taip pat ir už brolius kunigus, kurie pastaraisiais metais iškeliavo į dangiškojo Tėvo namus.

Nuo pandemijos laiko, nuo 2020 metų Kauno arkivyskupijoje pas Viešpatį iškeliavo kunigas jubiliatas Bronius Gimžauskas (1927–1955–2020), kunigas Virgilijus Dudonis (1970–1996–2020), kunigas Boleslovas Vaira (1934–1963–2020), kunigas Jonas Račaitis (1936–1963–2021) ir du tėvai jėzuitai – Jonas Zubrus SJ (1924–1943–2020) bei Vytautas Merkys SJ (1927–1960–2021). Šiemet jau visai baigiantis Šilinėms, Viešpats pasišaukė kunigą jubiliatą Juozą Čepėną (1928–1970–2022). Arkivyskupas prisiminė šį kiekvieną brolį kunigą, atkreipdamas dėmesį, jog pandemijos metu ne visada buvo galimybių tokiai bendrai maldai.

Be to, arkivyskupas Kęstutis pakvietė malda palydėti po sunkios ligos lapkričio 15 d. Kanadoje į amžinybę iškeliavusį garbųjį prelatą Edmundą Putrimą (1959–1985–2022), LVK skyrimu su pasišventimu tarnavusį lietuviams visame pasaulyje.

Tos dienos Evangelijos pagal Joną (19, 25–27) kontekste Kauno ganytojas dalijosi dėkingumo mintimis, jog amžinybėn iškeliavę broliai kunigai taip pat ištikimai stovėjo po Viešpaties kryžiumi, kaip Mergelė Marija. Neretai patirdami pasaulio priešiškumą, jie nepalūžo, garbingai atliko savo kunigiškąją tarnystę iki galo.

Apmąstant kunigystę kaip Jėzaus išsirinkimą

Vėliau Kauno arkivyskupijos kurijoje svečias t. Amedeo Ferrari OFM pasidalijo su kunigais mintimis apie kunigiškąją tapatybę siedamas tai su klausimais: o kaip šiandien nešti Gerąją naujieną į pasaulį? Kaip sau ir kitiems, ypač jaunimui, atsakyti: kas esi, kunige, ir ką apskritai reiškia būti kunigu? Kaip vykdyti sielovadą, kai po pandemijos daug žmonių negrįžo į bažnyčias ir liko prie ekranų stebėti pamaldų?

„Atsakymą į klausimą, kas yra kunigas, mums duoda pats Jėzus, kuris sako: ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau. Taigi aš, kunigas, buvau Jėzaus išrinktas ir pakviestas“, – sakė svečias, atkreipdamas dėmesį į šį giluminį savo kunigiškojo identiteto suvokimą.

Nesyk viešėjęs Lietuvoje, lankęsis vienuolių ir kunigų susitikimuose, t. Ferrari OFM kalbėjo apie Jėzaus kunigystės pavyzdį – savąją kunigystę Jėzus iki galo išpildė ant kryžiaus. Pasak prelegento, ir kunigas aukoja Jėzaus auką ir dovanoja Dievą kitiems. Tai ir yra kunigiškoji tapatybė – gyventi ne sau, bet kitiems, leistis būti persmelktiems Nukryžiuotojo meilės. Visas pastoracinis veikimas yra kreipti savo ganomuosius į Dievo šviesą.

Be kita, savo pasidalijime t.  Ferrari OFM pabrėžė Šventosios Dvasios pagalbą: Ji įkvepia, veda, visa daro nauja, tik reikia išmokti Jos klausytis. „Pati gražiausia katechezė tikintiesiems būtų papasakoti, kaip veikia Šventoji Dvasia“, – dalijosi su broliais kunigais, be to, primindamas jų pareigą kurti, auginti bendruomenę. Čia buvo pastebėtas pasauliečių aktyvumas: jie savo atsidavimu, dalijimusi, bendradarbiavimu kai kada lenkia ir kunigus.

Arkivyskupas K. Kėvalas nuoširdžiai padėkojo svečiui už pasidalytas jo mintis, kurias kunigams išvertė seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus.

 

Palaikant misijas svetur

Kunigų konferencijoje buvo aptartos ir šiandienos sielovados aktualijos. Viena jų – misijos svetur, kurias jau 10 metų Kazachstane, Almatos vyskupijoje atlieka Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Ta proga šiuo metu į Lietuvą parvykęs ir savo misijų žinia čia nuoširdžiai besidalijantis kunigas Kastytis padėkojo konfratrams, parapijų bendruomenėms, vyskupijoms, kurios priima ir savo parama padeda tarnauti, burtis krikščionims svetur, tarp kurių gyvena ir mūsų brolių lietuvių.

Be kita, kunigai paraginti pakviesti savo bendradarbius parapijose į lapkričio 28–29 d. (arba) gruodžio 8–9 d. rengiamus kurijos seminarus / rekolekcijas Vilniaus Trinapolio bei Kulautuvos jėzuitų rekolekcijų namuose apie perdegimą ir atsparumo ugdymąsi šiais nelengvais išbandymų laikais (informacija plačiau >>).

Į kitą bendrą susitikimą kunigai rinksis jau baigiantis Adventui – gruodžio 21 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune