Kunigų konferencija užbaigiant jubiliejinius „Kronikos“ ir kalendorinius metus (2022 12 21)
Paskelbta: 2022-12-22 17:26:49

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gruodžio 21-ąją paskutinė šių metų Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija jau alsavo artėjančių šventų Kalėdų nuotaika. Šie besibaigiantys metai buvo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-ojo jubiliejaus metai, tad juos užbaigiant arkivyskupijos salėje dvasininkai klausėsi kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ pranešimo. „Kronikos“ iniciatorius ir vyriausiasis redaktorius pasidalijo autentiškais atsiminimais apie savo bendražygius, ypač brolius kunigus, ir apie tai, kaip pogrindinis leidinys skynėsi kelią ir skleidė tiesos žodį sovietinėje Lietuvoje ir Vakaruose.

Vėliau aptarę sielovados aktualijas ir pakviesti arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kunigai rinkosi į agapę kurijoje, kur tradiciškai laužydami kalėdaičius  broliškai su ganytojais pasidalijo šventiniais palinkėjimais.

 

„LKB kronika“: tikslas buvo pasiektas

„Buvo daug džiaugsmo, visi supratome, kad tikslas pasiektas. Pasaulis sužinos apie sovietinę priespaudą Lietuvoje“, – sakė kardinolas Tamkevičius apie „Kroniką“, pasirodžiusią Lietuvoje 1972 m. kovo 19 d. ir vėliau, po dviejų mėnesių, pasiekusią Vakarus.

Savo pasakojime, iliustruotame dokumentine medžiaga, kardinolas pristatė indėlį į „Kronikos“ leidimą viso būrio kunigų, vyskupų, seserų vienuolių, pasauliečių. Jų dėka „Kronika“ keliavo iš rankų į rankas Lietuvoje, pasiekdama ir Vakarus. Žmonės drąsėjo klausydami „Kronikos“, skaitomos per Vatikano radiją. Ne vienas jų buvo už tai teisiamas ir ragavo kalinio duonos, kaip ir pats kardinolas Sigitas.

„Mano dideliam džiaugsmui kalint Sibire mane aplankė du kunigai – Jonas Boruta ir Antanas Gražulis“, – prisiminė kardinolas. Ganytojo žodžiais, „Kronikos“ nebūtų buvę, jei kunigai nebūtų bendravę, aptardavę aktualijų.

Kardinolas prisiminė ir ką tik pas Viešpatį iškeliavusį vyskupą Joną Borutą SJ, kuriam rugpjūčio 5 d. Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje vyskupas Julijonas Steponavičius slapta suteikė kunigystės šventimus. Suėmus kunigą Sigitą Tamkevičių, 1983–1989 m. Jonas Boruta buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius, jos leidimo koordinatorius, visą didžiulį darbą ir toliau tęsė seserys vienuolės.

„Tais laikais, mes, aktyvūs kunigai, tai vienoje, tai kitoje klebonijoj rinkdavomės, iš įvairių vyskupijų. Tų pokalbių metu ir gimė ir „Kronikos“ leidimo mintis. Mes vieni kitus labai palaikydavome. Tai mums padėdavo išlaikyti bendrystę ir kildavo neblogų idėjų. Mūsų laikais to labai trūksta. Aš labai kviesčiau, jog kunigai ir šiandien, ir be šių oficialių konferencijų, rinktųsi, kalbėtųsi. Mums, kunigams, labai svarbu vieniems kitus palaikyti. Vienybė nepaprastai reikalinga <...>. Ačiū už Jūsų dėmesį ir visiems gražių šventų Kalėdų“, – kunigams sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius, o jam už tokio masto ir svarbos įkvėpimą nuoširdžiai dėkojo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Einamieji sielovados klausimai

Vėliau aptariant sielovados aktualijas, konferencijoje dalyvavęs antropologas dr. Saulius Matulevičius pristatė vėdinimo sistemų įdiegimo iniciatyvą. Šiuo metu oro taršos monitoringu užsiimantis katalikas mokslininkas atkreipė dėmesį, jog oro stebėsena patalpose ypač svarbi dėl poveikio sveikatai, taip pat dėl galimybių sumažinti energijos sunaudojimo kaštus. Taip pat buvo pasiūlyta galima pagalba kunigams rengiant paraiškas ES paramai gauti įvairiose srityse, ypač bendruomenių maldos namų, kitų patalpų remontų, restauracijos srityse.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas supažindino kunigus su parapijų metinėmis ataskaitomis, kurias iki sausio 15 d. prašoma pateikti kurijai apie situaciją bendruomenėse, žmones, sielovadą, finansus ir kt.

Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis bei Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas Andrius Kilius supažindino kunigus su informacija apie būsimas Pasaulio jaunimo dienas, kurios 2023 metų rugpjūčio pradžioje vyks Portugalijoje, Lisabonoje. Kadangi tai toliausiai nuo Lietuvos esanti Europos šalis, tai kelia sunkumų, kaip organizuoti jaunimo nuvykimą. Parapijų kunigai jau dabar kviečiami pasvarstyti, kiek jaunų žmonių keliaus iš jų bendruomenių ir kaip jie galėtų paremti jų kelionę. Kviečiama registruotis jaunimodienos.lt  ir taip gauti visą reikiamą informaciją. Iš Kauno arkivyskupijos ketinama suburti 65 jaunuolių grupę, šiuo metu ieškoma jų kelionės galimybių lėktuvu.

Užbaigdamas konferenciją Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai padėkojo visiems broliams kunigams už metų tarnystę, atkreipdamas dėmesį, jog „Kronikos“, šios mūsų laisvės šauklės, pavyzdys liudija, jog ir nedidelė grupelė gali nuveikti didžių Dievo laiminamų darbų.

Artėjančiais Naujaisiais metais kunigai pirmą kartą konferencijoje susitiks sausio 18 dieną.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune