2022 m. Kalėdos: Dievo artumo džiaugsmas ir paguoda šių dienų karo įtampose
Paskelbta: 2022-12-28 15:20:43

Nuotraukos – KAIT ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos

„Sveikas, Jėzau, gimusis“ – žinoma kalėdinė giesmė vėlyvą gruodžio 24-osios vakarą Kristaus Gimimo vigilijoje (Piemenėlių šv. Mišiose), palaiminus prakartėles, nuskambėjo arkivyskupijos bažnyčiose bei vyskupo sosto šventovėje – Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Tą vakarą arkikatedroje nuskambėjo ir  po visų pandemijos suvaržymų ir baimių vėl gausiai bei laisvai susirinkusių žmonių džiaugsmingas pasveikinimas (taip pat ir anglų kalba Lietuvos svečiams): „Brangūs broliai ir seserys, su šventomis Kalėdomis!“ Šis pasveikinimas pasiekė žmones ir per transliacijas iš pamaldų arkikatedroje arkivyskupijos bei Delfi kanalais.

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo žodžiais, Jėzaus Gimimas vėl iš naujo pradžiugina visų širdis, nes juk pats Dievas šitaip nužengė į istorijos ir laiko tėkmę, apsilankė šioje planetoje, „šiame adrese“, ir tapo vienas iš mūsų bei išpildė patį didžiausią žmogaus lūkestį: Dievas yra su mumis!

Kristaus Gimimo vigilijos liturgiją arkikatedroje koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, šiemet pirmąsias Kalėdas kaip arkikatedros klebonas švenčiantis monsinjoras Vytautas Grigaravičius, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkivyskupo sekretorius bei kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis, tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý bei Peteris Hertelis. Prie altoriaus patarnavo jaunieji patarnautojai drauge su seminaristais, o giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai.

Dievo žodis apie stebuklingą įsikūnijimą Mergelėje Marijoje ir Dievo pažadų išsipildymą iš Evangelijos pagal Matą (1, 18–25) nuskambėjo iš senosios arkikatedros sakyklos, kaip vyksta per didžiąsias iškilmes, skelbiamas diakono Dariaus Chmieliausko.

„Dėkoju už susitikimo, maldos ir džiaugsmo vakarą, už Eucharistijos liturgiją, kurioje širdys vėl pradžiugo girdint iš naujo Viešpaties Gimimo iškilmės Evangeliją, kuri mus drąsina įkūnyti Jo malonę mūsų tarpe. Neškimės šilumą, ramybę į mūsų širdis, namus, į Naujuosius metus“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Bažnyčios palaiminimu užbaigdamas liturgiją Kauno arkikatedroje Kūčių vakarą.

Kaip ir tą vakarą homilijoje, taip ir savo sveikinimo žodyje >>, kuriuo pasidalijo su visa arkivyskupijos bendruomene, su visais geros valios žmonėmis, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į dramatiškas Jėzaus gimimo aplinkybes, kurias žinome iš evangelistų pasakojimų, kai Marija ir Juozapas su Kūdikiu turėjo palikti namus ir iškeliauti  svetur.

Pirmųjų Kalėdų įtampa, ganytojo žodžiais, atsikartoja ir mūsų dienų įtampose, ypač žvelgiant į karo kančią išgyvenančius brolius ir seseris Ukrainoje.

„Šios didžiõs šventės džiaugsmą kėsinasi „pavogti“ karo siaubas, girdint apie sprogstančias raketas Ukrainos miestuose, žūstant nekaltiems žmonėms, didelei daugybei prarandant savo namus ir būnant priverstiems bėgti į aplinkines šalis. Viešpats buvo nepriimtas užeigoje, patyrė grėsmę gyvybei bei tremtinio dalią svetimoje šalyje. Tuo Jis drąsina šiandienos žmones, patekusius į kančios situacijas, atsilaikyti išbandymuose ir priimti Jo artumo paguodą“, – be kita, rašoma arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinime.

Kalėdinius sveikinimo žodžius parengtuose videoreportažuose >> perdavė taip pat ir kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. Visus Jėzaus draugus sveikindamas kardinolas Sigitas Tamkevičius ragino išlaikyti gražiausią vietą savo širdyse Betliejaus Kūdikiui. Arkivyskupas Lionginas Virbalas, be kita, pasidalijo prieš pat Kalėdas į Tėvo namus iškeliavusio vyskupo Jono Borutos SJ kalėdiniu sveikinimu, kuris jį pasiekė prieš 40 metų, kai tarnavo sovietinėje kariuomenėje, o šioje vaizdo žinioje pabrėžė, jog Kūdikio gimimas parodo, koks svarbus Dievui yra kiekvienas žmogus, jo gyvybė.

Kalėdine ramybės ir vilties žinia buvo pasidalyta ir Carito „Sriubos“ valgykloje >>, čia ganytojams kartu su Caritu, Kauno savivaldos atstovais apsilankant gruodžio 24-osios rytmetį ir palaiminant Kūčių stalą. Kūčių vakarienė buvo paruošta miesto gyventojams, kurie patiria fizinį bei dvasinį nepriteklių ir šioje valgykloje kasdien yra pamaitinami šiltais pietumis.

Antrąją šventų Kalėdų dieną tradiciškai buvo švenčiamos Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos metinės >>. Šiemet jos buvo minimos 18-ąjį kartą – atstatyta Kristaus Prisikėlimo bažnyčia buvo konsekruota 2004 m. gruodžio 26 dieną.

Liturgijai vadovavęs ir homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į bažnyčios statytojų bei šios idėjos iniciatoriaus Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko mintį kurti tokią šventovę, kuri vienytų tautą ir įkvėptų ateities kartas. 1934 metais buvo pašventinti paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pamatai. Tačiau, kaip žinome, 1952 metais sovietinė valdžia ją pavertė radijo gamykla, o ji sugrąžinta tik pačioje Nepriklausomybės aušroje 1989 metais.

 „Tai guodžia, jog paskutinis žodis vis dėlto yra to, kuris sukūrė mus ir šį pasaulį ir kuris veda mūsų istoriją. Iš to semiamės paguodos, drąsindami mūsų brolius ir seses Ukrainoje, kurie šią tamsią naktį kaunasi už savo laisvę bei kovoja taip pat ir už mus. Prisimindami savo laisvės ir Nepriklausomybės dovaną, turime melstis už juos, prašydami ir pirmojo krikščionių kankinio šventojo Stepono užtarimo, kad atsilaikytume, nepasimestume, nepasiduotume, nes galbūt pergalė čia pat, tik reikia ištverti iki galo, pasak šiandienos Evangelijos. Tokia nuotaika, brangieji, galime įveikti ir šiuo metu ištikusius karo negandos sunkumus. Tokiu nusiteikimu esame kviečiami pasitikti Naujuosius metus. Teskamba ir mums giedoti psalmės žodžiai:

„Išgirsk mane, skubėk manęs gelbėti!
Būk užuovėjos uola – mano tvirtovė, –
galinga pilis man gelbėtis!“ (Ps 31, 3)“

Visuotinėje maldoje per Kalėdas, be kita, melsta Betliejaus žvaigždės šviesos mūsų tėvynei Lietuvai, o Taikos Kunigaikščio Jėzaus maldauta  laisvės ir gerovės dovanos Ukrainai.

Ganytojiškąjį palaiminimą bei paraginimą būti tvirtiems, taikos maldavimus per transliaciją iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos išgirdo ir turėjo galimybę prie jų savo malda ir širdies troškimais prisidėti  LRT televizijos žiūrovai bei „Marijos radijo“ klausytojai visoje Lietuvoje. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune