Pelenų trečiadienį Gavėnios kelionė pradėta arkivyskupo rekolekcijomis apie didžiąją puikybės nuodėmę (2023 02 22)
Paskelbta: 2023-02-23 10:26:42

Nuotraukos – Inetos ir Aurimo Barkauskų

Ketvirtą mėnesio trečiadienį, vasario 22 d., į Kauno arkikatedrą kartu su visais tikinčiaisiais rinkosi ir tikybos mokytojai bei katechetai. Šį ne eilinį trečiadienį, o Pelenų dieną arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pradėjo Gavėnios rekolekcijomis.

Arkivyskupas minėjo, kad Gavėnios metu, kiekvieną trečiadienį, kalbės apie 7 didžiąsias nuodėmes, ydas, o šį vakarą apie pirmąją iš jų – puikybę, kuri yra nuodėmių sąrašo viršuje. Ji atspindi Bažnyčios požiūrį, kad visos kitos nuodėmės kyla iš puikybės ir net yra neįmanomos, kol pirmiausia neįsitvirtina puikybė. Siela, nepažeista puikybės, yra susitelkusi į Dievą, Jo kūriniją ir žino savo vietą Dievo tvarkoje. Ir kai dėmesys nukreipiamas tik į save, o ne į Dievą ir pasaulį, atsiranda netvarka, leidžianti įsiviešpatauti kitoms nuodėmėms. Taip apie puikybę kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Taip pat arkivyskupas kalbėdamas apie puikybę aptarė, kas yra teisingas savęs vertinimas, kas yra narcisizmas, kas yra teisingas nuolankumas ir daugelį kitų dalykų, kurie lemia teisingą mūsų santykį su savimi, aplinka ir pasauliu.

Po rekolekcijų visi likome apmąstyti konferencijos minčių adoracijoje prie Švenčiausiojo Sakramento. Adoracijos susikaupime ir šventosiose Mišiose talkino Kristaus Prisikėlimo parapijos mokytojai ir katechetai.

Arkivyskupas pamokslo metu kalbėjo apie atsivertimą, kuris labai svarbus mūsų Gavėnios kelionėje, kuris kvies naujai pažvelgti į savo gyvenimą, pakeisti jo kryptį, atsiverti Dievui. Gavėnia – tai galimybė, proga, o ne rūstus laikas. Gavėnia yra išsilaisvinimo laikas. Ganytojas taip pat aptarė popiežiaus Pranciškaus Žinią Gavėnios proga „Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė“ bei priminė, kaip per Gavėnią yra labai svarbūs išmalda, malda ir pasninkas.

Po pamokslo arkivyskupas meldėsi už visus tikinčiuosius, kad šie su nusižeminusia dvasia, atgaila Viešpaties būtų laiminami ant galvos barstomais pelenais.

Po ganytojiškojo palaiminimo, pasibaigus Mišioms, tikintieji išeidami iš arkikatedros galėjo pasiimti Katechetikos centro paruoštą kiekvienam maldą, vieną kreipinį iš litanijos prie Šventojo Kryžiaus. Visą maldos tekstą galite rasti maldynas.katalikai.lt  >> Galbūt viena eilutė ar kita eilutė taps jūsų asmeninės Gavėnios kelionės intencija.

Inga Rakauskienė,

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune