Po Lietuvą keliavo knyga šeimai apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę ir maldos (2023 04 12–16)
Paskelbta: 2023-04-17 13:05:13

Nuotraukos – Konstantino Karašausko

Balandžio 12 dieną knygos „Adelė. Slapta vaikų draugė“ pristatymas vyko Lietuvos Respublikos Seimo skaitykloje. Renginį pradėjo Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės padėjėja Stanislava Sabaliauskienė. Ji dėl ligos negalėjusios dalyvauti Seimo narės vardu perdavė sveikinimus renginio dalyviams, pasidžiaugė, kad toks renginys vyksta Lietuvos Respublikos Seime ir yra galimybė su mokytoja Dievo tarnaite Adele Dirsyte susipažinti pirmiausia mokytojams.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotoja Ramunė Driaučiūnaitė trumpai aptarė duomenis apie Adelę Dirsytę, esančius Lietuvos ypatingajame archyve. Beatifikacijos bylos vicepostulatorius kunigas Nerijus Pipiras aptarė A. Dirsytės straipsnį „Motina, komunizmas ir kova su juo“ (Moteris, 1938, nr. 1), pristatydamas jį ne kaip antikomunistinės veiklos įrodymą, bet kaip šventumo programą, kuria Adelė pirmiausia stengėsi gyventi. Beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius pristatė beatifikacijos bylos eigą. Sesuo Danguolė Gervytė RA ir dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė aptarė knygos „Adelė. Slapta vaikų draugė“ rengimo procesą. Tai jau antroji knyga iš serijos „Perskaitęs duok kitam“, kurią išleido „Artumos“ leidykla. Šios leidyklos vadovas ir Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai diakonas Darius Chmieliauskas pasidalijo mintimis, kodėl verta leisti tokio pobūdžio knygas.

Balandžio 13 dieną pristatymai vyko Šiluvos piligrimų centre ir Jurbarko Švč. Trejybės parapijoje. Šiluvoje renginį pradėjo centro vadovė Silvija Čižaitė-Rudokienė. Ji pasidalijo mintimis, kodėl verta domėtis didžiomis asmenybėmis, tikėjimo kankiniais. Kun. N. Pipiras plačiai apžvelgė Adelės biografiją. Ses. D. Gervytė ir dailininkė J. Tamošiūnaitė- Karašauskienė papasakojo apie knygos „Adelė. Slapta vaikų draugė“ rengimą.

Vakarop Jurbarko bažnyčioje beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. N. Pipiras ir parapijos klebonas, Jurbarko dekanas kun. Darius Auglys aukojo šv. Mišias, šalia kitų intencijų, melsdami, kad Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė būtų Bažnyčios paskelbta palaimintąja. Homilijoje kun. Nerijus kvietė dažnai tikinčiuosius lydintį drebulį ir baimę nugalėti žvilgsniu į Jėzų.

Vėliau parapijos namuose susirinkusiems parapijiečiams, tarp kurių buvo ir tikybos mokytojų, knygos autorės pristatė Adelės asmenybę, knygos rengimo procesą, skatino bandyti rašyti tekstą šiandien neįprastomis priemonėmis, o kun. N. Pipiras papasakojo apie beatifikacijos bylos eigą.

Balandžio 14 dieną knygos pristatymas vyko Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje. Jos bažnyčioje vakaro šv. Mišias kartu su parapijos vikaru kun. Juozu Čičirka, kun. Sigitu Bitkausku aukojo beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. N. Pipiras. Homilijoje ragino nebijoti šiais laikais būti Evangelijos tinklo gijomis, reikalingomis ypač tiems, kurie dar nepažįsta Jėzaus. Kaip pavyzdį, pamokslininkas iškėlė Adelę, nebijojusią skleisti viltį visiems. Homilijoje buvo paminėtos ir iš Jonavos kilusios gimnazistės, kartu su Adele ištremtos į Sibirą, – Aleksandra Baranauskaitė ir kitos. Po šv. Mišių bažnyčioje vyko knygelės pristatymas.

Balandžio 15 dieną, minint Adelės Dirsytės gimimo 114-ąsias metines, knygos pristatymo renginys vyko Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Jį pradėjo kartu su Adele Dirsyte suimtos Stefanijos Ladigienės anūkas prof. Tomas Ladiga, atlikdamas dainą „Vai kaip gražus tolimas dangus“. Beatifikacijos bylos postulatorius kun. A. Končius pristatė bylos eigą, kun. N. Pipiras trumpai aptarė Adelės „šventumo programą“, kalbėjo knygos autorės. „Artumos“ leidyklos vadovas ir žurnalo vyr. redaktorius D. Chmieliauskas pasidalijo mintimis apie tai, kodėl šiandien ir šiandiene kalba reikia kalbėti apie tautos ir Bažnyčios herojus.

Renginyje dalyvavęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ pasidalijo trumpais prisiminimais, kaip prieš daugiau nei du dešimtmečius Kauno arkivyskupijoje buvo pradėtos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos. Kalbėdamas apie tai, kas yra svarbiau, – laisvė ar laisvės troškimas ir kodėl už mirtį baisesnė, už gyvenimą brangesnė yra kančia, kardinolas kvietė nepamiršti, kad Dievas žmogų sukūrė laisvą, ir kaip žmogus panaudos šią laisvę, priklauso nuo jo paties. Nereikia, pasak kardinolo, bijoti kryžiaus. Renginyje kalbėjęs dr. Viktoras Bilotas pasidalijo trumpais prisiminimais apie tai, kaip prieš keletą metų vyko į Chabarovsko kraštą ieškoti Adelės Dirsytės palaidojimo vietos. Mintimis apie savo giminaitę Adelę pasidalijo Irena Liubkevičienė. Renginys baigtas giesme „Marija, Marija“, kurią kartu su visais susirinkusiais giedojo prof. T. Ladiga. Vyko kūrybinės dirbtuvės, skirtos vaikams.

Balandžio 16 dieną Adelės Dirsytės minėjimas vyko jos gimtojoje Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje. Ta proga kartu su parapijos klebonu kun. Robertu Skrinsku Šėtos bažnyčioje šv. Mišias aukojo beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. N. Pipiras. Homilijoje kun. N. Pipiras išryškino žvilgsnio į Jėzaus žaizdas svarbą. Buvo akcentuota, kad Jėzus visada turi laiko žmogui ir yra pasirengęs dalytis savo žaizdomis – malonių ir gailestingumo versme. Homilija baigta Adelės Dirsytės malda Gailestingajam Jėzui iš maldaknygės „Marija, gelbėki mus“.

Vėliau Šėtos kultūros namuose vyko knygos pristatymas, kurį pradėjo Šėtos gimnazijos vaikų popchoro „Obuoliukas“ dainininkai. Kun. N. Pipiras susirinkusiems pristatė beatifikacijos bylos eigą ir pasidalijo mintimis, kodėl Adelė Dirsytė yra ir turi būti aktuali šiandienai. Knygos autorės ses. D. Gervytė ir dailininkė J. Tamošiūnaitė-Karašauskienė pristatė knygą. Renginyje keletą dainų atliko Šėtos Švč. Trejybės bažnyčios choras. Šėtos kultūros namuose buvo galima apžiūrėti gimnazijos mokinių darbų, skirtų Adelės Dirsytės atminimui, parodėlę, o pačioje gimnazijoje – aplankyti jos vardo kabinetą-muziejų. Renginyje, be gausaus šėtiškių būrio, dalyvavo ir Adelės giminaičiai iš Vilniaus, Kėdainių.

Balandžio 18 d. knyga „Adelė Dirsytė. Slapta vaikų draugė“  buvo pristatyta Vilniaus jėzuitų gimanzijjoje. 

Kunigas Nerijus Pipiras

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune