Malda su Caritu už šventą darbą vaikų gerovei, už įtėvius ir globėjus (2023 05 10)
Paskelbta: 2023-05-11 20:41:43

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Tęsiasi trečiadienių maldos vakarai Kauno arkikatedroje arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu su artimiausiais įvairių sielovados sričių bendradarbiais. Gegužės 10-ąją arkikatedroje buvo susirinkę Kauno arkivyskupijos Carito darbuotojai, o maldoje buvo prisiminti ir organizacijos savanoriai, iniciatyvų rėmėjai bei geradariai. Į šį vakarą buvo pakviesti Carito Vaiko gerovės instituto bei Senamiesčio vaikų dienos centro bendradarbiai.

Gegužę – Švč. Mergelės Marijos mėnesį – šio trečiadienio maldos dalis buvo skirta Gegužinėms pamaldoms, kurioms vadovavo arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Giedojo šlovintojos Lina ir Gabija.

Šv. Mišių pradžioje su ramybės palinkėjimu visus džiugiai pasveikinęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pakvietė dėkoti Dievui už visus Carito misijoje dalyvaujančius bei Kauno arkivyskupijos Carito direktorių Arūną Kučiką jubiliejinio gimtadienio proga už jo tarnystės liudijimą, krikščioniško gyvenimo pavyzdį, už komandinį darbą organizacijoje.

Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Saulius Bužauskas, kunigas Ramutis Janšauskas, patarnavo seminaristai. Evangeliją pagal Joną – palyginimą apie vynmedį ir šakeles (Jn 15, 1–8) – paskelbė diakonas Darius Chmieliauskas.

„Kokį gražų įvaizdį Viešpats šiandien mums dovanojo apmąstymui apie mūsų identitetą – tų, kurie vadinamės krikščonimis, tų, kuriuos Viešpats vadina savo draugais, bičiuliais. Esame kaip tas vynmedis ir šakelės, tai yra labai glaudžiai susiję su gyvastimi, kuri ateina iš Kristaus. Tai žinome iš savo gyvenimo vaisių. Šie vaisiai ne materialūs, o Dvasios dovanos: meilė, kantrybė, ištvermė, drąsa, tvirtumas... Viešpats kalba apie priklausomybę nuo Jo, lūkestį mums pakartoti Jo gyvenimo braižą, taip panašiems į Jį“, – sakė arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje.

Joje ganytojas pasidalijo apie II a. tekstą – Laišką Diognetui. Arkivyskupo žodžiais, tarsi „krikščioniško gyvenimo apybraižą“ apie krikščionis, kurie „gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio“; kurie „tvarko savo gyvenimą nuostabiai ir, kaip visi sutaria, neįtikėtinai“; kurie „gyvena kūne, bet ne pagal kūną; dienas leidžia žemėje, bet yra dangaus piliečiai“; kurie „visus myli – ir visų persekiojami“.

Arkivyskupo mintimis, tai apie visų pašaukimą, visų džiaugsmą būti krikščionimis, laikyseną nebijoti išbandymų ir meilės praktikavimą, kaip tai daro ir Carito organizacija bei jos bendradarbiai.

Visuotinės maldos intencijos šį vakarą kreipė į maldą už šeimas, kad jos apsispręstų tapti globėjais arba įtėviais ir padėtų namų neturintiems vaikams augti visavertiškoje aplinkoje. Prašyta sveikatos jau atliekantiems šventą globėjų ir įtėvių darbą ir savo meile besidalijantiems su tėvų ir namų netekusiais vaikais.

Malda buvo užtarti visi vaikų ugdytojai prašant pasitikėjimo, kad jie tikrai gali padėti, atliepti vaikų poreikius ir išmintingai veikti dėl jų.

Skelbtos intencijos kvietė į jautrią maldą už ukrainiečius, kad jų dalią palengvintų Lietuvoje atveriamos žmonių širdys ir namų durys. Vieną iš maldavimų savo gimtąja kalba skelbė ukrainietė, su vaikais priglausta Carito šeimos.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune