Malda arkikatedroje už šeimų tikėjimo kelionę ir jaunuolių pašaukimą į kunigystę (2023 05 17)
Paskelbta: 2023-05-18 13:04:16

Ką tik atšventus Tarptautinę šeimų dieną (gegužės 15-ąją), už šeimas, tėvus, motinas ir vaikus, už šeimoms tarnaujančias institucijas, darbuotojus bei jų šeimas trečiąjį mėnesio trečiadienį, gegužės 17-ąją, rinktasi melstis Kauno arkikatedroje – Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, Gegužinėse pamaldose bei švenčiant kartu Eucharistiją. Vakarą rengė Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, giedojo programos „Pažink save“ savanoriai.

Eucharistijos liturgijai vadovavęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ savo homilijoje atkreipė dėmesį į skaitinį iš Apaštalų darbų (Apd 17) apie apaštalą Paulių, buvusį nuožmų krikščionių persekiotoją, tapusį uoliausiu Jėzaus mokiniu, kuris Areopage skelbia tikrąjį Dievą – Prisikėlusį Kristų. Tačiau tik kai kurie atėniečiai priima Pauliaus skelbimą ir tampa pirmaisiais Bažnyčios nariais. Kitiems Prisikėlimo žinia lieka svetima.

„Tai labai primena ir mūsų dienas. Dalis žmonių yra sudievinę medžiagą, malonumus. Yra susitelkę tik į dabartį, į daiktus. Kiti priima tikėjimo tiesą apie Prisikėlimą ir pagal ją tvarko savo gyvenimą“, – sakė kardinolas Sigitas. Šiame laike, kai netrukus švęsime Šeštines ir Sekmines, ganytojas ragino prašyti Šventosios Dvasios šviesos savo gyvenimui, kad jis būtų graži tikėjimo kelionė.

Visuotinius maldavimus skelbę šeimų sielovados bendradarbiai, be kita, tą vakarą Eucharistijoje kvietė visus melstis ir už jaunų žmonių pašaukimą. Prašyta malonės kunigams, kad jų drąsa ir tikėjimas patrauktų jaunuolius į kunigystę. Melstasi už seminarijų dėstytojus ir ugdytojus, kad stiprintų pašauktųjų dvasią.

Šiuo metu arkivyskupijos dekanatuose švenčiamos Šeimos dienos. Gegužės 14-osios sekmadienį Šeimos diena vyko Jonavoje, o gegužės 20-ąją ją švęs Kėdainių bei Raseinių dekanatai.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune