Liepos 13-oji Šiluvoje: pasitikėti Dievu, visada vedančiu į išgelbėjimą
Paskelbta: 2023-07-13 18:23:36

Liepos 13-ąją piligriminėje Šiluvos šventovėje buvo švenčiama vidurvasario Marijos diena. Piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanatas: šio dekanato kunigai patarnavo piligrimų sielovadoje.

Dar prieš šią Marijos dieną Šiluvos piligrimų centras buvo išplatinęs žinią, jog dvasinės giminystės saitu Šiluvos bazilika tapo susieta su Švč. Mergelės Marijos didžiąja bazilika Romoje. Nuo šiol kiekvienas Šiluvos piligrimas gali patirti tas pačias atlaidų malones, kaip ir besilankantis seniausioje bei garbingiausioje Marijos šventovėje Romoje. Apie tai su piligrimais katechezėje pasidalijęs kunigas Šarūnas Petrauskas (netrukus perimsiantis Šiluvos parapijos klebono pareigas) paaiškino tikintiesiems, kokiomis dienomis visuotiniai atlaidai gali būti laimimi. Viena iš tokių dienų – Mergelės Marijos Gimimo iškilmė rugsėjo 8-ąją, kai pradėsime artėjančius Šilinių atlaidus. Katechezėje skirta dėmesio nuo XVII a. piligrimus į Šiluvą traukiančiam maloningajam Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdui didžiajame altoriuje, ikonografiškai susijusiam su Salus populi romani ikona minėtoje Romos bazilikoje.

Prieš iškilmingas pamaldas Šiluvos bazilikoje arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas bei „Marijos radijo“ vadovai vadovavo Rožinio maldai.

Vidudienį iškilmingoje Eucharistijoje atvykusius piligrimus bei „Marijos radijo“ klausytojus pasveikino liturgijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Eucharistiją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kelių vyskupijų kunigai. Evangeliją skelbė bei patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Ilonos Kilienės.

Šią dieną arkivyskupas K. Kėvalas kvietė, be popiežiaus ir arkivyskupijos intencijų liepos mėnesį, toliau melstis už taiką, už mūsų brolių ir sesių Ukrainoje troškimą tapti laisviems ir nepriklausomiems, prisimindamas Vilniuje ką pasibaigusį aukščiausių pasaulio vadovų susitikimą, kuriame buvo sprendžiami taikos, vienybės klausimai.

Homilijoje gyvu liudijimu iš apsilankymo karo alinamoje Ukrainoje pasidalijo arkivyskupas L. Virbalas, liepos pradžioje ten vykęs kartu su Lietuvos Carito bendradarbiais. Arkivyskupas liudijo matęs ten gyvų Dievo veikimo ženklų, žmonių maldos bei nuoširdaus noro daryti gera, padėti vieni kitiems – Carito veikla čia organizuota, veikli, nuoširdi. Prie jos esame prisidėję visi, kurie įvairiais būdais Lietuvoje įsitraukėme į humanitarę pagalbą Ukrainai.

„Karo situacijoje žmonės čia jaučiasi ne vieni, neapleisti“, – kalbėjo arkivyskupas L. Virbalas, be kita, paminėdamas, jog ukrainiečius vienija malda (pvz., kasdienis Rožinis internetu su keliomis dešimtis tūkstančių besimeldžiančių žmonių). Dievas gelbsti, neapleidžia, ir gyvenimas nugali ten, kur siautėja mirtis.

Homilijoje raginta patiriamuose sunkumuose neprarasti vilties, nebūti paniurėliais, pesimistais. Evangelinė Juozapo ir jo brolių istorija sako, jog Dievas turi savo kelius. Jis gali iš bet kokio blogio išvesti į išgelbėjimą. Arkivyskupo Liongino žodžiais, tai leidžia atpažinti Dievo meilę, pasitikėti Viešpačiu, kuris nepaliauja veikti ir trokšta mus visus išgelbėti.

Šią Marijos dieną buvo kviečiama melstis ir už naujus pašaukimus į kunigystę, kas ypač svarbu dabar, kai artėja priėmimas į Kunigų seminariją. Tradiciškai melstasi ir už dvasininkus, kurie mini įvairias  sukaktis. Arkivyskupo Kęstučio pasveikinimo žodžiai ir padėka šį kartą buvo ypač skirta arkivyskupui Lionginui 10 metų vyskupystės sukakties proga, taip pat tarnystę Šiluvos parapijoje baigiančiam kunigui Erastui Murauskui 60 metų amžiaus proga.

Paskutinį liepos penktadienį Šiluvoje vyks tradicinė Ligonių diena su Vidinio gydymo pamaldomis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune