Šilinių pradžios vigilija priminė šv. Jono Pauliaus II maldą ir priesakus Šiluvoje 1993-iųjų rugsėjo 7 d. (2023 09 07)
Paskelbta: 2023-09-07 21:48:55

Nuotraukos – Agnietės Čisler

 „Šie atlaidai primena didžiausią dovaną – šv. Jono Pauliaus II apsilankymą prieš 30 metų Lietuvoje ir čia, Šiluvoje“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pradedant šių metų ypatingus, popiežiaus vizito jubiliejumi paženklintus Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Tai aštuonių dienų naujas Viešpaties malonių laikas Šiluvoje, kur, ganytojo žodžiais, prieš 415 metų dangus davė ženklą ir naują pradžią, naują įkvėpimą mūsų Tėvynei atgauti tikėjimo entuziazmą.

„Iki šių dienų atlaidų tradicija tęsiasi drąsindama ir džiugindama, įkvėpdama ir paguosdama, net stebuklais lydėdama kiekvieną, kuris čia atvyksta prisiglausti prie Mergelės Marijos kojų, prašyti jos užtarimo, pagalbos žemiškoje kelionėje“, – sakė arkivyskupas K. Kėvalas, sveikindamas jau esamus ir būsimus Šilinių piligrimus, už kuriuos tą vakarą melstasi šv. Jono Pauliaus II užtarimu.

Atlaidų pradžios vigilija vyko Apsireiškimo koplyčioje – toje pačioje vietoje, kurią skubėjo lankyti ir čia pasimelsti šv. Jonas Paulius II, rugsėjo 7-ąją vos tik nusileidęs sraigtasparniu Šiluvos žemėje, jau paskutinėje iš 1993 m. rugsėjo 4–8 d. jo lankytų vietų Lietuvoje.

Šioje koplyčioje, jau šimtmetį iš tolo pasitinkančioje atvykstančius į Šiluvą, pirmiausia melstasi šv. Jono Pauliaus II labai mylėta ir puoselėta Rožinio malda. Šventasis Tėvas apie ją yra paskelbęs apaštališkąjį laišką ir praturtinęs šią maldą prie trijų slėpinių pridėdamas Šviesos dalį.

Vakaro Eucharistija buvo švenčiama su visos Dievo tautos malda – Valandų liturgijos Vakarine, į kurią pakvietė atlaidų ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas. Šios vigilijos dalyviai tapo jau atvykę į atlaidus vyskupai, kasdien čia patarnausiantys kunigai, seminaristai, diakonai, patarnautojai, savanoriai, Šiluvos parapijos choras ir vietos bendruomenė.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Sakydamas homiliją, vyskupas E. Bartulis atkreipė dėmesį į šv. Jono Pauliaus II pamokslą, pasakytą Šiluvos bazilikoje švenčiant Žodžio liturgiją, ir jo maldos žodžius, ko jis prašė Lietuvai: „Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi. “ (visą pamokslo tekstą kviečiame skaityti čia >>)

„Nėra kito kelio, kaip klausyti Dievo žodžio, o ne pasaulio dvasios, ne horoskopų, astrologų, būrėjų, žynių“, – sakė vyskupas E. Bartulis, kalbėdamas apie Jono Pauliaus II priesakus Lietuvai. Ganytojas pasidalijo raginimu gyventi su Dievo žodžiu – kasdien atversta ir skaitoma Evangelijų knyga. Per gyvenimą turime eiti su Jo žodžiu, Jo meile ir ištikimybe. Evangelija liudija, jog dangaus pasiuntinio angelo apreiškimas palietė Marijos širdį, ir ji ištarė „taip“ Išganymo slėpiniui. Tuo Marija parodo, koks turi mūsų kelias, kad turėtume apsčiai gyvenimo ir džiaugsmo.

Užbaigus Eucharistiją, procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu nuo Apsireiškimo koplyčios per aikštę į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką tapo regimu ženklu, jog Šiluvos šventovėje, prasidėjo atlaidų maldos ir malonių laikas. Atokioje vietoje, nedideliame miestelyje vykę dideli stebuklai šiandien gali įvykti ir čia atvykstančio žmogaus širdyje.

Rugsėjo 8-ąją švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas bei Artimo meilės ir sveikatos diena >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune