Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje – su ligoniais ir jiems tarnaujančiais: „Marija moko nebijoti savo silpnumo.“ (2023 09 08)
Paskelbta: 2023-09-08 21:30:52

Nuotraukos – Agnietės Čisler (vienuoliktoji nuotrauka – Juozo Kamensko)

Šiluvos aikštę pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo 8-ąją, dar prieš vidudienį pripildė piligrimai iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių. Daugelis jų į šią Švč. Mergelės Marijos Gimimo bei Artimo meilės ir sveikatos dieną buvo atlydėti artimųjų, slaugos ar globos namų personalo, atvyko su neįgaliuosius vienijančiomis draugijomis, organizacijomis, kad savo skausmus ir kančias atneštų Šiluvos Marijai, visų silpnųjų, sužeistų ir kenčiančių Motinai.

Šiuos piligrimus aikštėje pradėdamas iškilmingą Eucharistiją už ligonius bei jiems tarnaujančius medicinos, slaugos, socialinius darbuotojus pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Arkivyskupo sveikinimas buvo skirtas ir Šiluvoje tądien apsilankiusiai Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei, Respublikinės Kauno ligoninės direktorei medicinai prof. Dianai Žaliaduonytei. Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų direktoriui Virgilijui Rudzinskui, taip pat medicinos darbuotojams iš Panevėžio, Šiaulių ligoninių, visiems gydytojams bei slaugytojams, Maltos ordino pagalbos tarnybai, Lietuvos ir vyskupijų Carito savanoriams ir darbuotojams, Lietuvos samariečių bendrijai ir kt.

Eucharistijos liturgiją drauge su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ bei vyskupu Dariumi Trijoniu (Vilniaus arkivyskupija) šventė kunigai, kurių dauguma yra tarnaujantys ligoninių kapelionais.

„Drauge su Dievo Sūnaus Motina jos Gimimo proga pagerbiame visas mergaites ir moteris, kurios atsakingai dalyvauja gyvybę nešančioje meilės paslaptyje. Moters teisių gynimas lieka sunkiai suprantamas, kai nesirūpinama kovoti prieš moters ir motinos niekinimą vos ne kiekviename žingsnyje. Mergelė Marija skatina gerbti kiekvieną mergaitę, kuri brangina savo kilnumą, ir kiekvieną motiną, kuri turi drąsos priimti iš Dievo rankų gyvybės paslaptį“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs iškilmingai Eucharistijai ir pasakęs homiliją.

Ganytojas pabrėžė, jog daug gerų žodžių galima tarti dvasininkams ir visuomenės, valstybėms žmonėms, medikams bei visiems, kurie kovoja už gyvybės gynimą ir išsaugojimą.

„Marija drąsina ryžtingai ginti žmogaus gyvybę. Tai vienintelis kelias į Lietuvos ateitį. Nei Europos Sąjungos pinigai, nei NATO tankai mūsų neišgelbės, jei mumyse sunyks krikščioniška samprata apie šeimą, gyvybę, motinystės šventumą“, – kalbėjo kardinolas, atkreipdamas dėmesį, jog Marija moko nebijoti savo silpnumo kovoje už tiesą ir gėrį. Dievas veikia kiekviename geros valios žmoguje ir ypač tame, kuris Juo pasitiki.

Šią Artimo meilės ir sveikatos dieną pasibaigus Eucharistijai, panašiai kaip priimant šv. Komuniją, aikštėje išsirikiavo eilės žmonių, kad savo ligose būtų asmeniškai palaiminti vyskupų ar kunigų. Ganytojai dėjo žmonėms rankas ant galvų, meldėsi už juos, kaip ir Jėzus, kuris prisiliesdavo prie labiausiai kenčiančiųjų ir darydavo pagydymo stebuklų.

 

------------

Pirmąją Šilinių dieną prieš pagrindinę Eucharistiją buvo pasakyta ir pirmoji katechezė, skirta tam, kad šiuose atlaiduose apmąstytume savo bendruomenę – Bažnyčią kaip Kristaus meilės slėpinį (pagal tam įkvepiantį Vatikano II Susirinkimo dokumentą „Lumen gentium“). Katechezę sakęs diakonas dr. Benas Ulevičius pabrėžė, jog prieš 60 metų vykęs Vatikano II Susirinkimas – vienas svarbiausių jos istorijoje, kuris atveria naują kryptį, padeda naujai suvokti, kas esame, kur keliaujame. Tai paskutinis lig šiol vykęs Susirinkimas, jo dvasia mėginame gyventi ir šiandien.

Kaip sugyventi žmonėms pasaulyje? Kaip be Dievo rasti vienybės pagrindą? Pasak diakono, didieji pasauliniai XX a. karai ypač parodė, jog tautinio pagrindo tam neužtenka ar net tampa pražūtinga. Vatikano II Susirinkimo tėvai klausė: ką Bažnyčia gali duoti vienybei pasaulyje? Jie norėjo parodyti Bažnyčią kaip bendrystę (komuniją). Ir toji bendrystė kyla iš Dievo, kuris yra meilė. Esame sukviesti į bendrystę Kristuje.

Katechezės vaizdo įrašą kviečiame žr. arkivyskupijos YouTube >> 

------------

Vakaro šv. Mišių aukoje melstasi už priklausomybių nuo alkoholio, lošimų, narkotikų etc. varginamus žmones, jų artimuosius. Homiliją pasakė šitą vargą patiriantiesiems tarnaujantis Vilniaus arkivyskupjos Carito bendruomenės „Aš esu“ vadovas kunigas Kęstutis Dvareckas. Vėliau Šiluvos aikštėje buvo švenčiamos Vidinio išgydymo pamaldos su liudijimais ir užtarimo malda.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune