Azijos katalikai misionieriai Kaune: prašykite tikėjimo ir būsite išgydyti.
Paskelbta: 2023-10-23 17:19:18

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos

Misijų mėnesį Kauno arkivyskupijoje lankėsi tolimojo Azijos žemyno misionieriai. Jude Anoine su žmona Veronika, pasauliečiai, šeimos tėvai, apkeliavę 40 pasaulio šalių, vedantys mokymus, rekolekcijas, TV laidas, į Lietuvą atvyko iš Malaizijos, kur gyvena dešimt kartų daugiau gyventojų nei Lietuvoje (per 30 mln.). Tačiau ir mažai mūsų šaliai garsūs pasaulyje misionieriai sutuoktiniai taip pat nuoširdžiai nešė žinią apie didžiulę Dievo meilę, kuri nepaiso sienų, susieja žmones skirtinguose žemynuose ir visur ieško to paties – žmonių, kurių širdys išalkusios Gerosios naujienos savo gyvenimui.

Spalio 13-ąją misionieriai apsilankė Šiluvos piligriminėje šventovėje, kur sakydamas katechezę Jude Antoine ragino nenusivilti maldos galia ir daugiau melstis. Spalio 18 d. jie susitiko su arkivyskupijos kunigais konferencijoje bei dalyvavo susitikime su sielovados bendradarbiais, pasidalydami, kaip nelengva praktikuoti tikėjimą jų šalyje, tačiau katalikai čia yra gerai žinomi ypač gailestingumo darbais vargšams. Spalio 19 d. susitikimas vyko VDU Katalikų teologijos fakultete. Didžiausi žmonių sambūriai, kuriems misionieriai naujai ir gaiviai nešė Dievo Žodį, užtarė savo malda, tarnavo gydymui ir dvasiniam atsinaujinimui, vyko Vidinio išgydymo pamaldose Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bei Atsinaujinimo dienoje Kaune.


„Šaukitės Jėzaus“

„Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigalėk manęs, nusidėjėlio!“ – šitaip šauktis Jėzaus, kaip šaukėsi aklasis elgeta Bartimiejus iš Evangelijos pagal Morkų, buvo pakviesti spalio 20-osios vakarą Vidinio išgydymo pamaldų dalyviai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Vėlyvą vakarą prieš savaitgalį žmonės gausiai atėjo melstis, susitikti su Jėzumi, būti paliesti Jo meilės, apie kurią su užsidegimu pasakojo, liudijo, taip pat laimino, užtarė savo malda Kaune misionierius Jude Antoine. Jis vis ragino žmones karščiau šlovinti Jėzų, įveikiant lietuvišką santūrumą.

Iš tolimojo pietryčių Azijos krašto atvykęs tikėjimo vyras Jėzaus galią išgydyti žmogų iš bet kokių dvasinių ir fizinių sužeistumų, iš negalių, nepriteklių liudijo iškeldamas prieš žmonių akis evangelinę Bartimiejaus istoriją (iš Evangelijos pagal Morkų, 10, 46–22). Iškeliaudamas iš Jericho Jėzus sustojo prie Jį šaukiančio vargšo, neturinčio regėjimo; sustojo prie to, kurį garsiai šaukiantį tildė aplinkiniai žmonės. Jėzus Sustojo ir pagydė jį dėl šio žmogaus tikėjimo.

Vidinio išgydymo pamaldose irgi kilo žmonių rankos, tiesėsi link Jėzaus išstatytame Švč. Sakramente. Misionieriaus maldos užtarimu žmonės prašė išgydymo, jei ir jie išgyveno liūdesį, jautėsi atstumti kitų žmonių, įskaudinti, jei ir jie atpažino savyje tas sritis, kurių išgydymo jiems labai reikėjo, kad galėtų atleisti, kad galėtų vėl mylėti, kad būtų stipresni netgi savo kūnu.

„Aktyvuokite savo tikėjimą“

Spalio 22-ąją VDU Didžioji salė Kaune vos sutalpino šlovinančią, liudijančią ir švenčiančią Bažnyčią! Gausybė įvairaus amžiaus žmonių, jaunimo, šeimų iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių pasirinko Misijų sekmadienį švęsti Atsinaujinimo dienoje, pavadintoje „Degu uolumu dėl Evangelijos“.

Joje, be įtraukiančio, džiugaus šios dienos organizatorių – „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės – šlovinimo, labai laukta misionierių, kurie atskubėjo į Lietuvą, kad su mumis pasidalytų  to paties mūsų visų Tėvo  meile.

Misionierių Jude Antoine ir žmonos Veronikos mokymus (dvi konferencijas) Atsinaujinimo dienoje žmonės priėmė gerte sugerdami jų mintis ir tą „Dievo meilės potvynį“, kuris užliejo širdis per svečių vadovaujamą galingą užtarimo maldą.

Tačiau misionieriai mažiausiai kalbėjo apie save! O ir klaũsantiems misionierius Jude Antoine sakė: nukreipkite žvilgsnį nuo savęs! Net jei jūs susirgsite sunkia liga ir jums galbūt liks gyventi trys mėnesiai, vykite ne kur nors užsimiršti, bet eikite į ligoninę ir melskitės už kitus sergančius žmones. Jūs dar turite laiko – nešvaistykite jo, nepraraskite amžinybės! Ir turime dar vieną svarbią misiją – rūpintis išgelbėjimu tų, kuriuos mylime.

Misionierius vis ragino žmones salėje kuo garsiau ir karščiau šlovinti, pabrėždamas, kaip dūžta tikėjimo abejonės, kai giedame, meldžiamės... „Auginkite savo tikėjimą šlovindami Dievą!“

„Noriu atskleisti jums paslaptį – kaip gauti išgydymą“, – žadėjo misionierius ir išpildė šį pažadą paaiškindamas: ne išgydymo pirma ieškokime, bėgiodami po išgydymo renginius, bet tikėjimo!

Jude Antoine kalbėjo: „aktyvuokite“ savo tikėjimą, prašykite jo ir iš anksto Dievui dėkokite – ir būsite išgydyti! O labiausiai – skaitykite Dievo žodį. „Kai priimate Dievo žodį, tikėjimas auga, ir jūs patirsite išgydymą“, – kalbėjo svečias iš Malaizijos.

Pasak misionieriaus, problema Lietuvoje – kad negatyvizmas mūsuose vis dėlto stipresnis nei tikėjimas. Svečias sakė, jog tikėjimo krizė yra ištikusi daugelį Vakarų Europos šalių, kur daug pakrikštytų, bet ne evangelizuotų žmonių. Todėl ilgainiui jie praranda savo krikščioniškąjį identitetą.

----

Misijų sekmadienio Eucharistiją Atsinaujinimo dienos dalyviai šventė liturgijai vadovaujant Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui. Ganytojas nuoširdžiai dėkojo renginio svečiams – mūsų nedidelę šalį aplankiusiems misionieriams, taip pat „Gyvųjų akmenų“ bendruomenei, pasitikėjusiai Viešpačiu, kad sulauksime tokių garbių svečių Lietuvoje.

„Šią misijų nuotaiką reikia plėsti“, – sakė ganytojas, padrąsindamas visų pašaukimą – būti misionieriais. Savo žodyje arkivyskupas Kęstutis su dėkingumu atsiliepė apie visus iškeliaujančius į misijas ne visada draugiškose aplinkose, kai tik pats Viešpats yra skydas.

Kaip pavyzdį homilijoje ganytojas priminė šv. Damijono iš Molokų istoriją, kai jaunam vyrui iš Belgijos misijų lauku tapo sala Havajuose su raupsuotaisiais. Vietoj mirties per 16 jo misijų metų atskirtųjų saloje sužydėjo gyvenimas: buvo pastatyta bažnyčia, ligoninė, o pasmerktieji mirti susibūrė šlovinti Dievo net su orkestru!

--

(2024 metų Atsinaujinimo dienos Kaune numatomos sausio 28, balandžio 21 ir spalio 20 d.)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune