Kardinolo jubiliejiniame gimtadienyje – padėka Viešpačiui ir žmonėms (2023 11 07)
Paskelbta: 2023-11-08 08:18:07

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės bei arkivyskupijos kurijos (antra)

Padėkos Dievui laiku už jubiliejinius kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ gyvenimo metus lapkričio 5-osios sekmadienį kardinolo pasveikinti buvo atvykę Lietuvos vyskupai. O lapkričio 7-ąją, savo gimimo dieną, kardinolas šventė su arkivyskupijos ganytojais, kunigais, diakonais, sesėmis vienuolėmis, institucijų, organizacijų darbuotojais, arkikatedros bendruomene, su artimiausiais bendradarbiais – su tais, su kuriais arčiausiai kasdien tebesidalija tikėjimu, liudijimu ir tėviška širdimi.

Lapkričio 7-osios vidudienį ganytoją pasveikino kurijos bendradarbiai, ta proga susirinkę į maldą kurijos koplyčioje. Vakare kardinolas su broliais vyskupais ir kunigais, patarnaujančiais diakonais Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovavo Padėkos Eucharistijai, o joje kvietė dėkoti Dievui labiausiai už tas dovanas, kurių kiekvienas yra gavęs iš Jo rankų.

Ši Eucharistija buvo tiesiogiai transliuojama internetu negalėjusiems tą vakarą apsilankyti arkikatedroje ir švęsti kartu. Transliacija, o su ja ir šventės džiaugsmas pasiekė ne tik kauniečius, bet ir kitų miestų gyventojus.

Homiliją pasakęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, tądien kalbėjusį apie Tėvo širdį. Dievas dalijasi su žmogumi savo laimingumu, yra parengęs kiekvienam savo pilnatvės ir džiaugsmo pokylį ir kviečia Jam atsiliepti.

„Kunigiška tarnystė yra Dievo troškimo kviesti žmogų į atsivertimą ir bičiulystę su Kūrėju išsipildymas. Jis pasirenka tai misijai konkrečius žmones. Jis pasirinko šiai kilniai misijai mūsų Eminenciją Sigitą Tamkevičių SJ, kurio gyvenimo gražią sukaktį šiandien švenčiame. Dėkojame Gerajam Dievui už Jūsų dosnų širdies atsiliepimą tapti Bažnyčios ganytoju ir tarnauti Kūrėjui. Jo rūpestį kviesti žmones į dangiškąjį pokylį Jūs pavertėte savuoju ir savo gyvenimą padovanojote tam, iš kurio ateina gyvybės dovana, kuris pašaukė mus į šį pasaulį ir amžinybę“, – kalbėjo arkivyskupas, gražiausius homilijos žodžius skirdamas kardinolui, kuris anksti pažino Tėvo širdį, o kartu ir jos skausmą, vaikystėje netekus mamos. Tėvų perduota meilė Dievui ir Tėvynei okupacijos ištiktoje Lietuvoje padėjo atsirinkti, kas yra tiesa, o kas – melas.

Homilijoje pažvelgta į kardinolo kunigystės pradžią, kai sutikti tėviški kunigai ir net sovietinės valdžios daromos kliūtys dar labiau stiprino jauno kunigo užsidegimą. Vėliau kardinolo ir jo bičiulių dėka gimsta legendinė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas. O po išgyvento gūdaus kalėjimo bei tremties metų išbandymo – nepamirštama akimirka, kai sveikinanti minia 1988 metais Kauno geležinkelio stotyje įteikia lietuvišką Trispalvę.

„Jūsų vyskupo ir arkivyskupo tarnystė sutapo su beatsikuriančios Lietuvos džiaugsmu ir iššūkiais. Kiek daug per tuos ganytojiškosios tarnystės metus nuveikta!“ – sakė arkivykupas, atkreipdamas dėmesį, jog būtent kardinolo, buvusio Kauno arkivyskupo metropolito rūpesčiu arkivyskupijoje buvo sukurtos svarbiausios bažnytinės struktūros bei institucijos, pastatytos naujos bažnyčios ir įsteigtos bendruomenės, surengtas antrasis Eucharistinis kongresas bei antrasis Sinodas, atnaujinta Šiluvos šventovė.

Dievo meilės ženklu visai mūsų Tėvynei arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pavadino Sigito Tamkevičiaus paskyrimą kardinolu  popiežiaus Pranciškaus sprendimu 2019 metų rudenį (visą homiliją kviečiame skaityti čia >>).

Homilijos klausytojai savo įspūdį apie ištikimą, drąsią ir palaimintą kardinolo tarnystę bei naujai atgijusį džiaugsmą, kad savo tarpe turi tokį ganytoją, išreiškė netikėtai arkikatedroje išsiliejusiais plojimais.

Liturgijos pabaigoje nuoširdų padėkos žodį visiems taręs kardinolas Sigitas pabrėžė, jog tarnaudamas Bažnyčioje nesijaučia herojumi ir dėkoja Dievui, vedusiam jį per gyvenimą, bei žmonėms, kurie buvo šalia anksčiau, kurie ir šiandien palaiko.

„Esu dėkingas už tuos geruosius žmones – už dvasininkus ir pasauliečius. Ir kitas mano vietoje, jei būtų turėjęs greta tokių atsidavusių žmonių, būtų daug padaręs“, – kukliai sakė kardinolas.

Už tarnavimą sekmadienio Mišiose, už homilijos žodį šia proga kardinolui arkikatedros bendruomenės vardu padėkojo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, perdavęs žmonių sveikinimą ir stiprios sveikatos linkėjimus, o juos palydėjo choro sugiedotas „Ilgiausių metų“.

Asmeniški sveikinimai kardinolui vėliau tęsėsi arkikatedros parapijos namuose šiltame susitikime prie arbatos puodelio. Dovanų savo jubiliejui atsisakęs kardinolas prašė skirti šias išlaidas Ukrainos, tebesikaunančios už tiesą ir laisvę, paramai.

Sveikinimais kardinolui Sigitui Tamkevičiui šią dieną žmonės dalijosi ir institucijų, parapijų, kitų bendruomenių socialiniuose tinkluose. Palinkėjimus ir padėkas rašė taip pat ir Kauno arkivyskupijos feisbuko lankytojai – arkivyskupijos feisbuko paskyra lygiai prieš dešimt metų, 2013 m. lapkričio 4-ąją, buvo sukurta kardinolo Sigito Tamkevičiaus, tuometinio Kauno arkivyskupo, palaiminimu, tad šitokiu būdu radosi dar viena žmonių susitikimų ir bendrystės erdvė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune