Mokytojų ir katechetų malda – už visus Gerosios naujienos skelbėjus (2023 11 22)
Paskelbta: 2023-11-23 15:35:31

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Trečiadienio vakarų maldą Kauno arkikatedroje lapkričio 22-ąją pratęsė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras, susirinkę tikybos mokytojai ir katechetai. Minėto centro darbuotojai organizavo maldą Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėlėje bei vėliau mokytojų patarnavimą šv. Mišiose.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis padėkojo visiems susirinkusiems į Dievo artumą melstis, kad mokytojų ir katechetų tarnystė pasiektų tikslą – kurti Dangaus karalystę, skelbti jaunimui Dievo žodį, kuriuo visi esame gyvi.

Šią dieną Bažnyčiai švenčiant šventąją Ceciliją, mergelę ir kankinę, muzikų globėją, kunigas L. Vilėniškis pasveikino giedotojus, vargonininkus, padėkojo už jų tarnavimą.

Evangeliją pagal Luką apie minų palyginimą (Lk 11, 27) paskelbė kunigas Kastytis Šulčius, mūsų arkivyskupijos misionierius Kazachstane.

Sakydamas homiliją, kunigas L. Vilėniškus darsyk pabrėžė paskelbtosios Evangelijos palyginimą ir jo dvasinę prasmę. Čia kalbama apie „investavimą“ – iš Dievo gautų dovanų naudojimą tam, kad plėstume Dangaus karalystę, kurtume daugiau gero. Kaip tuo naudosimės savo gyvenime, teks Viešpačiui atsiskaityti jo pabaigoje.

Homilijos mintimis, kiekvienas esame gavę iš Dievo skirtingų dovanų – tai įvairūs įgūdžiai, patirtys, išsilavinimas, gebėjimai. Pasak kunigo Liutauro, pats Dievas „investuoja“ į mus ir tikisi iš mūsų „pelno“. Homilijoje paraginta prašyti malonės ir drąsos, kad būtume dosnūs dalytis savo dovanomis.

Visuotinėje maldoje tą vakarą mokytojai ir katechetai kartu su visais arkikatedros lankytojais bei transliacijos dalyviais meldėsi už taiką Nekaltosios Švč. M. Marijos užtarimu Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, visur, kur tik liepsnoja karai; meldėsi už visus tikėjimo ugdytojus bei Gerosios naujienos skelbėjus, taip pat už jaunimą, mokyklų bendruomenes – vadovus, mokytojus, kitus darbuotojus, tėvus bei vaikus. Šioje maldoje Dievo gailestingumo prašyta mirusiems arkivyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune