Tiesa daro mus laisvus kalbėti. Apie dvasininkų komunikaciją su žiniasklaida bei kitos aktualijos Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje (2024 01 17)
Paskelbta: 2024-01-18 17:26:33

Sausio 17 d. į pirmąją šiais metais nuolatinio ugdymo konferenciją susirinko arkivyskupijos kunigai. Pagrindinį pranešimą komunikacijos tema skaitė VDU KTF dėstytoja ir televizijos projektų prodiuserė dr. Justė Milušauskienė. Antrojoje konferencijos dalyje vyko įvairios sielovadinės veiklos pristatymai, ypač artėjantis Jaunimo sielovados forumas, aptartos einamojo meto aktualijos, tarp jų – deklaracijos Fiducia supplicans taikymo galimybės.

Komunikacija kaip bendravimo galimybė

„Mūsų bendruomenė turi būti skaidri, matoma, atvira bendravimui. Bendravimas yra tarsi mūsų specializacija. Apie tai ir yra Geroji naujiena, apie tai mano laikysena, bylojanti, jog esu atviras kalbėtis apie dalykus, kurie man svarbūs. Tiesa daro mus laisvus kalbėti“, – pradėdamas konferenciją po bendros Valandų liturgijos maldos sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pasidalijęs su kunigais, kodėl šį susirinkimą skyrė komunikacijos temai.

„Jūs kasdien kalbate, „generuojate“ turinį, kasdien siunčiate naujieną“, – kalbėjo Justė Milušauskienė, drąsindama kunigus ir pasidalydama mintimis apie sėkmingą bendravimą su žiniasklaidos darbuotojais, dirbančiais savo darbą, kuriems svarbu parengti įdomią medžiagą. Komunikacijos ekspertė atkreipė dėmesį į pozityvų santykį, kuris palengvina komunikaciją ir gali tapti naudingas Bažnyčiai, jos misijai skleisti.

Aptariant komunikaciją krizinėse situacijose, ypač kylant visuomenės susidomėjimą keliančioms krizėms, pabrėžta, jog svarbu netylėti, „nepaleisti auditorijos“. Komunikacija turi būti vizuali, žadinanti vaizduotę ir leidžianti patirti grįžtamąjį ryšį.

Pranešime minėta Popiežiškosios visuomenės komunikavimo priemonių komisijos pastoracinė instrukcija Communio et progressio (1971), kalbanti apie Bažnyčios komunikacijos būtinybę nacionaliniu, vyskupijų, parapiniu lygmenimis, pabrėžiant, jog visomis pastangomis turi būti siekiama parodyti Kristų atspindintį Bažnyčios veidą.

„Kurkite įdomų turinį – tai įmanu su Jėzumi“, – drąsino kunigus J. Milušauskienė, o arkivyskupas K. Kėvalas padėkojo už pasidalijimą, gerą nuotaiką ir pozityvumą.

Studijų, jaunimo sielovados forumo, knygos pristatymai

Antrojoje konferencijos dalyje pristatytos galimybės studijuoti VDU Katalikų teologijos fakulteto formaliosiose bei neformaliosiose ugdymo programose. Kunigai paraginti skleisti šią žinią savo bendruomenėse, be to, paprašyta konkrečios jų pagalbos. Pasak fakulteto atstovės Giedrės Kemėšienės, iš arti pažindami tikrovę, kunigai gali padėti fakultetui suprasti realius poreikius, pasiūlyti mokslinių tyrimų, diskusijų temų moksliniams, projektiniams darbams.

Lietuvos istorijos instituto bendradarbė Vilma Žaltauskaitė pristatė savo knygą „Paklusnūs žmonės. Romos katalikų dvasininkų sociokultūrinė laikysena XIX a. II pusės Lietuvoje“. Mokslininkė nagrinėjo dvasininkų rengimą, ypač ignaciškojo dvasingumo tradicijas, kaip pasaulietinė ir bažnytinė valdžia traktuodavo nepaklusnumą ir kt. Pasak autorės, tyrime svarbiausi jai buvo žmonės, apie kuriuos galėjo knygoje papasakoti.

Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados bendradarbiai Andrius Kilius ir Kristina Dapkutė pristatė artėjantį Jaunimo sielovados forumą, kovo 1–2 d. vyksiantį Alytuje. Jame laukiama ne tik katechetų, jaunimo lyderių, bet ir kunigų. Tai galimybė naujai išgirsti apie vaikų, jaunimo, suaugusiųjų katechezę, klausytis geriausių sielovadoje dirbančių lektorių pranešimų, dalyvauti diskusijose. Buvo parodytas trumpas filmukas apie vykusį forumą. Daugiau informacijos jaunimodienos.lt 

Kitos sielovados aktualijos

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į kunigų laikyseną artėjant rinkimams, apie kurią kalbėta ir LVK plenariniame posėdyje Kaune sausio 16 d. Galima tik vienintelė agitacija – kad visi būtume aktyvūs savo valstybės piliečiai ir rinkėjai.

Kunigams padėkota už pristatomas parapijų veiklų ataskaitas. Jomis remiantis bus parengta 2023 m. finansinė bei sielovadinė arkivyskupijos ataskaita. Paraginta atnaujinti parapijų pastoracines tarybas, jei jų kadencijos pasibaigusios.

Pasidalyta iniciatyvomis artėjančiai Gavėniai, kurį šiemet prasidės jau vasario 14 d. Jos metu vyks sinodiniai susitikimai dekanatuose. Siūloma stipresniais impulsais (Sutaikinimo pamaldomis, konferencijomis) praturtinti Gavėnios rekolekcijas parapijose.

Tėvai redemptoristai su komanda tęs pradėtą parapijų misijų iniciatyvą – gegužės 11–19 d. šios misijos vyks Kėdainiuose, o spalio 19–27 d. Jurbarke. Planuojami Palaiminimų šeštadieniai – kovo 9 d. Jonavoje ir rugsėjo 28 d. Ukmergėje.

Arkivyskupas pakvietė kunigus Maldos už krikščionių vienybę savaitės intencijas minėti Visuotinėje maldoje, homilijose, o Dievo Žodžio sekmadienį bendruomenėse švęsti kūrybiškai, akcentuojant Šventąjį Raštą. Parapijų kunigai ir bendruomenės Kaune kviečiami į Ekumenines pamaldas (sausio 19 d. 18 val.); taip pat kviečiama dalyvauti Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje Kauno arkikatedroje (sausio 20 d. 16–21 val.), kurios metu bus perskaitytas ką tik Lietuvos Biblijos draugijos parengtas naujasis Evangelijos pagal Luką vertimas; raginama priimti pasiūlymą-iššūkį – per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą, žr. plačiau. 

Pranešta apie vasario 14–16 d. „Marijos radijo“ vėl inicijuojamą 40 val. Švč. Sakramento adoraciją Kauno arkikatedroje bazilikoje bei Švč. Sakramento adoraciją, šiemet vyskupų siūlymu Lietuvoje rengiamą už Bažnyčios vienybę, taiką pasaulyje, civilinę valdžią ir už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.

Be kitų aktualijų, kunigai toliau dalijosi mintimis bei komentarais, su sielovadiniu rūpesčiu atsiliepdami į šių metų pradžioje lietuviškai pasirodžiusį Tikėjimo mokymo dikasterijos pranešimą spaudai dėl Fiducia supplicans recepcijos.

Kunigų susirinkimas užbaigtas „Viešpaties angelo“ malda ir bendrais pietumis. Kitas susirinkimas numatytas vasario 22 dieną (šį kartą – ketvirtadienį).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune