Krizmos šv. Mišios arkikatedroje: Dievo Dvasiai naujai atgaivinant, sustiprinant ir įkvepiant (2024 03 28)
Paskelbta: 2024-03-28 13:26:23

Nuotraukos – Tomo Jundulo

„Ačiū už atvykimą šį šventą rytą į Kauno arkikatedrą padėkoti gerajam Viešpačiui už kunigystės dovaną – tą nuostabią tarnystę, kurią Viešpats patikėjo mums, silpniems žmonėms, tačiau stipriems tarnauti su Jo malone“, – sakė arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kovo 28-ąją Krizmos šv. Mišiose džiugiai pasveikindamas brolius vyskupus – kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, arkivyskupą Lionginą Virbalą SJ, vyskupą Saulių Bužauską, visus brolius kunigus, diakonus ir visus atvykusius tikinčiuosius ar tiesioginių transliacijų, prieinamų visoje Lietuvoje, klausytojus.

Kauno senamiesčio praeiviai ir šių iškilmių dalyviai šį Didžiojo ketvirtadienio rytmetį turėjo retesnę progą ir džiaugsmą išvysti gausų dvasininkų būrį iš visų 7 arkivyskupijos dekanatų, iš artimesnių ar tolimesnių miestų, miestelių ir kaimų parapijų, tarnaujančių po Šventimų dar tik kelerius metus ar savo kunigiškąją tarnystę jau skaičiuojančių dešimtmečiais.„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk 4, 21) – šiuos Jėzus žodžius sinagogoje iš diakono Martyno Vasiliausko paskelbtosios Evangelijos pagal Luką pakartojo arkivyskupas Kęstutis pradėdamas savo homiliją.

Joje ganytojas atkreipė dėmesį į Nazareto gyventojų nuostabą, su kuria šie priėmė jiems gerai pažįstamo Jėzaus žodžius: „Viešpaties Dvasia ant manęs“ (4, 18), o visai netrukus Jis buvo atmestas ir pažemintas iki kryžiaus mirties. Dievas dabar „Kryžiumi beldžiasi į žmogaus širdies duris mums sakydamas, kad veikia „šiandien“ mūsų gyvenime ir mūsų pasaulyje. Tai primena mums ir Didžiosios savaitės liturgija, ir Velykų žinia“.

„Galėtume drąsiai tarti – Dievas sušiandienina savo malonę, siųsdamas Šventąją Dvasią Gaivintoją ir ant šių aliejų, ir ant savo kunigų“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas jog taip Dievas vėl atnaujina savo Dvasios patepimą, savo Dvasia vėl sustiprina ir įkvepia kunigus, savo pašauktuosius, kad jie neštų Gerąją naujieną. Jėzus patikėjo kunigams skelbti Gerąją naujieną, dovanoti „šiandien“ mūsų žmonėms džiaugsmą Dievo artumu, gailestingumu, gerumu – „džiaugsmą pačia egzistencija, pačiu gyvenimu, jog gera būti ir gera būti žmogumi“.

„Tai piktojo klasta apgauti žmogų, tarsi pats gyvenimas yra tik ašarų pakalnė. Gerąją džiaugsmo naujieną skelbęs Jėzus prisiėmė kančią ir mums parodė, kad vienybėje su Dangaus Tėvu žmogus gali išlikti ramybėje“, – kalbėta homilijoje, paminint ir pasaulio neramias žinias, gąsdinančias prognozes, norinčias atimti džiaugsmą ir ramybę.

„Niekas negali gauti vidinio džiaugsmo ir ramybės tik pasyviai laukdamas, kada Dievo Dvasia aplankys. Ją gauna tie, kurie meldžiasi, skaito Dievo žodį ir pagal jį atsiduoda meilės misijai“, – sakė arkivyskupas, be to, šia proga primindamas, jog Bažnyčia artėja į Jubiliejinius 2025-uosius metus, o šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Maldos metais galime naujai mokytis maldos meno, svarbios maldos gyvenimo disciplinos.

Arkivyskupas padėkojo kunigams bei juos padrąsino, kad nelengva nešti Kristaus ramybę, kai visi jaučiame tvyrant įtampą, ir todėl dar labiau reikia Viešpaties malonės, Jo pagalbos, reikia maldos, savęs dovanojimo (visą homiliją kviečiame skaityti čia >>).

Po homilijos dvasininkai visų tikinčiųjų akivaizdoje atnaujino pažadus, kiekvieno asmeniškai priimtus Šventimų dieną, kai buvo Dvasios patepti būti Kristaus kunigais.

Šv. Krizmos Mišių liturgijoje įvairiu jos metu buvo palaiminti Ligonių ir katechumenų aliejai, o arkivyskupo įkvėpimu ir malda – konsekruota šventoji Krizma. Aliejus prie altoriaus atnašų procesijoje su duona ir vynu atnešė pasauliečiai, mūsų arkivyskupijoje tarnaujantys ligonių sielovadoje, katechumenate.

Per visus metus naujai palaiminti šventieji aliejai, kunigų šią dieną parsivežami į bažnyčias, bus naudojami švenčiant sakramentus ir taip paženklinant Dievo artumu svarbius krikščionio gyvenimo momentus – nuo pat kūdikystės iki tada, kai ištinka liga, prisiartina senatvė. Naujai pašventinta Krizma ir aliejai jau bus naudojami ir šių metų Velyknaktyje Kauno arkikatedroje krikštijant bei sutvirtinant suaugusiuosius.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis dar kartą padėko broliams kunigams ir tikintiesiems – vienai komandai – Bažnyčios vaikų šeimai, kuri kartu meldžiasi, priima Dievo Žodį, vieni kitus palaiko, paguodžia, kuri kartu keliauja į šv. Velykų džiaugsmą.Po Krizmos šv. Mišių kunigai rinkosi į konferenciją ir pietus arkivyskupijos kurijoje, dalijosi vieni su kitais artėjančių Kristaus Prisikėlimo švenčių linkėjimais.

Vakare Kauno arkikatedroje bus švenčiamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune