Už tarnystes ir liudijimą parapijose bei institucijose įteikti 2024 m. apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais
Paskelbta: 2024-06-25 19:07:36

Nuotraukos – Tomo Jundulo

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas skyrė tradicinius apdovanojimus grupei mūsų bendruomenės narių už tikėjimo liudijimą atliekant įvairias tarnystes parapijose bei institucijose.

Apdovanojimus arkivyskupas įteikė birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

Apdovanotieji mūsų arkivyskupijos bendruomenės nariai:

kunigas Raimundas KAZAITIS – už ištikimai ir rūpestingai einamas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono ir Ukmergės dekano pareigas, rūpinimąsi parapijos gerove, palaikantį ir viltingą bendravimą su tikinčiaisiais nuoširdžiai atliekant savo kunigiškąją tarnystę;

sesuo Otilija ALEKNAITĖ FDCJ – už nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje ruošiant vaikus sakramentams, adoruotojų ugdymą ir globą bei tvirtą gilaus tikėjimo liudijimą;

sesuo Teresė BESECKAITĖ FDCJ – už nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje ruošiant vaikus sakramentams, adoruotojų ugdymą ir globą bei tvirtą gilaus tikėjimo liudijimą;

Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ – už ištikimai ir kūrybiškai atliekamas pareigas Kauno arkivyskupijos Šeimos centre rūpinantis krikščioniškomis šeimomis ir pagalba joms, gyvą bei nuoširdų artimo meilės ir tikėjimo liudijimą;

Deimantė BUKEIKAITĖ – už rūpestingai ir kompetentingai atliekamas Lietuvos Carito generalinės sekretorės pareigas rūpinantis veiksmingu gailestingumo darbų įgyvendinimu Bažnyčioje ir Lietuvoje bei šviesų krikščioniškojo tikėjimo ir artimo meilės liudijimą;

Ona VIRBAŠIŪTĖ – už rūpestingai ir ištikimai atliekamas Kauno arkivyskupijos Carito administratorės pareigas ir ilgus metus trunkančią įkvepiančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo bei artimo meilės liudijimą;

Erika MARKOVA – už aktyvų įsitraukimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą ir aktyvų tikinčiųjų bendruomenės palaikymą bei solidarumą nuolankiai liudijant savo tikėjimą darbais;

Petras ŽADEIKA – už įsitraukimą į Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos veiklą, aktyvų Bažnyčios rėmimą bei nuoširdžiai atliekamą zakristijono tarnystę ir gyvą tikėjimo liudijimą;

Gediminas ŽEMAITIS – aktyvų įsitraukimą į Jurbarko Švč. Trejybės parapijos gyvenimą, nuolatinę paramą Bažnyčios reikalams bei gyvo tikėjimo ir nuoširdaus pamaldumo liudijimą;

Tautvydas ŠUKYS – už aktyvų dalyvavimą Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos pastoracinės tarybos veikloje, parapijos Carito veiklos koordinavimą, už darbą su tėveliais, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šventajai Komunijai, bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Mantas VARIAKOJIS – už aktyvų dalyvavimą Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoracinės tarybos veikloje, atsakingumą ir ištikimai einamas zakristijono pareigas bei nuoširdų pasišventimą bažnytinei tarnystei;

Kristina DAVEIKIENĖ – už aktyvią veiklą vadovaujant Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos ir dekanato Marijos legionui, taip pat už nuoširdų, iš krikščioniškos meilės kylantį jautrumą atnaujinant parapijos ir dekanato Caritą ir jam vadovaujant;

Neringa AUGUSTINAVIČIENĖ – už geranorišką atsiliepimą padėti visuose Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos rūpesčiuose ir reikaluose, nuoširdų rūpinimąsi ir pasiaukojantį darbą ruošiant vaikus Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui ir tikybos dėstymą Kavarsko mokykloje. Už bendruomeniškumo ir artimo meilės santykių kūrimą bei krikščioniškos šilumos, džiaugsmo ir tikėjimo liudijimą parapijoje ir miestelyje;

Darijos ir Daumanto KULVIEČIŲ šeima - už nuoširdų ir aktyvų įsitraukimą į Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos gyvenimą, kūrybišką tikėjimo liudijimą savo darbuose ir tarnystėse bei ypatingai gražų ir tvirtą krikščioniškos šeimos pavyzdį parapijos bendruomenėje;

Vidmantas NARUŠIS – už aktyvų įsitraukimą į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos gyvenimą, nuoširdžią ir ilgametę tarnystę rengiant procesijas iškilmių proga bei tvirtą ir gražų tikėjimo liudijimą savo gyvenimu;

Mečislovas CIBUTAVIČIUS – už ilgametį aktyvų įsitraukimą į Kulvos Švč. Mergelės Marijos parpijos gyvenimą, tarnystę pastoracinėje taryboje rūpinantis parapijos ūkine ir karitatyvine veikla, už gausią paramą įvairiems remontams tvarkant parapijos ir kitas Kauno arkivyskupijos bažnyčias bei gyvo tikėjimo liudijimą;

Jonas Ramutis KIŠONAS – už ilgametį aktyvų įsitraukimą į Kulvos Švč. Mergelės Marijos parapijos gyvenimą ir tarnystę pastoracinėje taryboje rūpinantis įvairiais ūkiniais reikalais, už dosnią paramą aukomis ir darbu parapijos namų remontui, 2000 m. Jubiliejui skirto kryžiaus statybai ir kitiems parapijos poreikiams bei gyvo tikėjimo liudijimą;

KAVALIAUSKŲ šeima – už nuoširdų ir aktyvų įsijungimą į Alėjų Švč. Trejybės parapijos gyvenimą, visokeriopą tarnystę prižiūrint bažnyčią ir švenčiant liturgiją bei nuostabų krikščioniškos šeimos liudijimą.

Regina MALINAUSKIENĖ – už nuoširdų darbą ir tarnystę Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje, vadovavimą dekanato katechetikos centrui, tikybos dėstymą, vaikų rengimą Pirmajai Šventajai Komunijai bei gražų gilaus krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo liudijimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune