Kauno arkikatedroje sutikta pal. Teofiliaus Matulionio relikvija (2018 12 09)
Paskelbta: 2018-12-09 21:10:14

Nuotraukos Vilijos KARALIŪNAITĖS ir Editos PUIŠO

Gruodžio 9 d. Kauno arkikatedroje sutikta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio 1-ojo laipsnio relikvija. Nuo šiol ji bus gerbiama neseniai restauruotame Švč. M. Marijos Sopulingosios altoriuje su Dievo Motinos atvaizdu – vienu seniausių XVI ir XVII a. sandūros dailės kūrinių šventovėje.

 Dievo Motina, prilaikanti kančios iškankintą Kristaus kūną, tarsi priglaudė savo glėbyje ir Sūnaus kryžiaus papėdėje ir palaimintąjį Teofilių, kuris sunkiais savo gyvenimo keliais ištikimai sekė paskui jos Sūnų iki tikėjimo kankinystės. Vyskupas Teofilius Matulionis tarnavo Kaune nuo 1936 iki 1942 metų, dabar šis altorius su švento žmogaus relikvija taps dar viena palaiminimo, užtarimo vieta Kaune (šių metų birželio 14 d. relikviją priėmė ir Kauno seserys benediktinės Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kurios rektorius ir vienuolyno kapelionas buvo vyskupas Teofilius Matulionis).

Editos Puišo

Pradedant antrojo advento sekmadienio šv. Mišias arkikatedroje, joms vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į ypatingą momentą arkivyskupijos gyvenime ir arkikatedros istorijoje – pal. Teofiliaus, artimai susijusio su Kaunu, relikvijos priėmimą ir nuo šiol jos gerbimą šioje šventovėje. Arkivyskupas pakvietė visus, pasitikint didžiųjų Bažnyčios praeities žmonių užtarimu, melsti Dievo pagalbos būti tvirtais tikinčiaisiais ir tikėjimo liudytojais.

 Šv. Mišias koncelebravo relikviją dovanojantis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras ir generalvikaras vysk. Algirdas Jurevičius, be kita, buvęs ir pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatorius, taip pat prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei beveik dešimtis miesto parapijose tarnaujančių kunigų. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. 

Homiliją pasakęs vysk. Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į Evangeliją pagal Luką, pasakojančią apie Dievo šviesos nužengimą į pasaulį, Dievo žodžio atėjimą į žmonijos istoriją. Dievas ateina į tą aplinką, kurioje gyvenama visais laikais – su kova dėl valdžios, blaškymusi, tiesos ir prasmės trūkumu, ateina ištiesinti mūsų kelių.

 

„Šiandien čia, šioje arkikatedroje, yra Dievo pergalės liudijimas“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, paminėdamas išvakarėse, gryodžio 8 d., Vilniaus arkikatedroje pašventintą pal. Jurgio ir pal. Teofiliaus relikvijoms gerbti skirtą Šv. Petro koplyčią. Pasak Kaišiadorių ordinaro, Teofiliaus Matulionio gyvenimas Kaune yra išskirtinis laikotarpis, kai ypatingu būdu skleidėsi Dievo planas, vienintelis laikas be kalėjimų, lagerių, persekiojimų.

Homilijoje buvo prisiminta, kaip tūkstančiai žmonių Latvijoje ir Lietuvoje nuo Obelių iki Kauno geležinkelio stoties 1933 m. spalį pasitiko iš SSSR parsiunčiamus nusilpusius politinius kalinius – jų priešakyje buvo ir kalinys vyskupas Teofilius. Tuometinio Kauno arkivyskupo Juozapo Skvirecko kvietimu įsitraukęs į arkivyskupijos gyvenimą, jis pradeda nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, skleidžia pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, bendradarbiauja rengiant pirmąjį nacionalinį Eucharistinį kongresą, dalyvauja šventinant Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinį akmenį.

Vysk. J. Ivanauskas pabrėžė, jog dabarties amžiaus sumaištyse, bandymuose atitraukti nuo Dievo pal. Teofilius liudija, jog pasitikėdami Dievo žodžiu visada laimėsime.

Šv. Mišių pabaigoje, įteikdamas pal. Teofiliaus relikviją, Kaišiadorių vyskupas išreiškė pasitikėjimą, kad visai arkivyskupijos bendruomenei – vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems, visiems tikintiesiems – Teofilius bus savas šventasis, tikėjimo kelionės draugas, o jo gerbimo vieta arkikatedroje taps atgaivos ir poilsio stotele, kaip kitados Kaunas kelerius metus prieš paskyrimą Kaišiadorių vyskupu buvo tapęs tokia stotele pal. Teofiliui. Padėkos žodį šia proga tarė arkikatedros administratorius vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis.

Atėjus prie Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios altoriaus, arkivyskupas L. Virbalas visus palaimino pal. Teofiliaus relikvija. Padėkojęs Kaišiadorių vyskupui J. Ivanauskui, pakvietė ateiti čia su savo maldos prašymais, dėkojimu – palaimintasis visus išklausys, būdamas arti Viešpaties ir Jį šlovindamas danguje.

Prie kito šoninio Mergelės Marijos altoriaus arkikatedroje šiuo metu lankoma ir palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvija, atkeliavusi į Kauną minint jo konsekracijos vyskupu šimtmetį gruodžio 2 dieną. O visai netoliese – nuo 2013 metų arkikatedroje gerbiama šv. Jono Pauliaus II relikvija jo vardo altoriuje. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune