Palaimintų metų Kalėdose
– Geroji naujiena vargstantiems ir visiems geros valios žmonėms
Paskelbta: 2018-12-25 11:53:38

Nuotraukos Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos ir Laimio Steponavičiaus (antroji nuotrauka)

„Būkite pasveikinti, kurie atėjote švęsti Jėzaus Gimimo. Juk esame taip apdovanoti šiuo džiaugsmu. Atverkime širdis Dievui, kad Jo gimimo šviesa išsklaidytų bet kokios nuodėmės, bet kokio blogio tamsą. Dievas ateina ir pripildo mus savo ramybės, savo šviesos“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas Kauno arkikatedroje bazilikoje sveikindamas šv. Kalėdų iškilmių dalyvius, visus, dėkojančius Dievui už Jo naujai dovanotą savo artumą ir už tikrai palaimintus metus, kai gyvenimo viltį, pasitikėjimą ateitimi sustiprino ir popiežius Pranciškus, aplankydamas mus Lietuvoje.

„Būkite drąsūs! Sekti Jėzumi – uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia pasijausti bendruomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, įpareigoja tarnauti kitiems“, – į šiuos Šventojo Tėvo žodžius Lietuvoje atkreipė dėmesį Kauno arkivyskupas L. Virbalas  kalėdiniame sveikinime arkivyskupijos ir Lietuvos žmonėms >>. Jame ragina priimti Dievo artumą – tai didis džiaugsmas, tai pagalba kiekvienam – mažam ir dideliam, sveikam ir ligotam, silpnam ir galingam. Atsiliepti į šią Dievo meilę, kaip minima sveikinime, – tai ir skubėti pas tuos, kuriems galime pasitarnauti. 

Laimio Steponavičiaus

Gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas ir augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius– vyko į Carito „Sriubos“ valgyklą, surengusią Kūčių vakarienę savo lankytojams (čia kasdien papietauja daugiau kaip 300 kauniečių). Čia ganytojai dalijosi kalėdaičiais ir artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmo, ramybės, geresnio gyvenimo, vilties palinkėjimu su šiuo metu vargą, nepriteklių, nedarbą, ligas, vienišumą ar apleistumą senatvėje patiriančiais kauniečiais.

Po Kūčių vakarienės savo šeimose daug žmonių, kaip ir piemenys, pirmieji ieškoję gimusio Jėzaus, skubėjo pasveikinti Jo atvykdami į Piemenėlių Mišias arkivyskupijos bažnyčiose.

„Atrodytų, keista– susirinkome naktį, kad pamatytume šviesą. Ši didi šviesa mums yra gimęs Kūdikis. Bet Jis toks mažas, tad kodėl šią šviesą vadiname didžia? Gimusio Jėzaus niekas nepažino, Jis nepriklausė galingųjų ratui, net užeigoje Jam pritrūko vietos – tad kas čia didaus? Jėzus didis, nes ateina į paprastą kasdienybę, kad parodytų nepaprastą Dievo meilę. Kiekvienas turime savų lūkesčių. Visi, net ir tie, kurie nebemoka, nebeturi jėgų ir nieko daugiau nebelaukia, ilgisi supratimo, pagalbos, gydančio artumo. Gimęs Kūdikis yra Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas“, – sakė homilijoje, visą tekstą žr. >> , arkivyskupas L. Virbalas, Kauno arkikatedroje gruodžio 24 d. vakarą vadovavęs Piemenėlių Mišioms ir palaiminęs prakartėlę. 

Ganytojas patikino, jog Dievas šį vakarą ir visada yra arti kiekvieno žmogaus – vyro ir moters, mažo ir seno, kiekvieno, kuris šiandien džiaugiasi gerove ar gyvena vargdamas. Jėzus Kristus ateina į šį konkretų mūsų gyvenimą, su mūsų tiesos, teisingumo, meilės troškimu – tik Jis vienas gali mus pasotinti.

Šiais ypatingais metais Dievo dovanotą gražų žiemišką gruodžio 25-osios rytą kauniečiai rinkosi į pirmosios Kalėdų dienos pamaldas. Kauno arkikatedroje drauge su arkivyskupu Lionginu Virbalu, arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi, broliais kunigais aukojęs iškilmingas šv. Mišias, homiliją pasakė pirmąsias Kalėdas su arkivyskupijos bendruomene švenčiantis augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius.

„Ši iškilmė kreipia mūsų dėmesį į dieviškąjį Kūdikį. Jame pasirodė ne tik Dievo gerumas ir meilė, bet pasirodė pats Dievas“, – sakė vysk. A. Jurevičius, atkreipdamas dėmesį, jog tvartelyje greta gimusio Kūdikio yra ir dar kai kas labai gražaus. Tai paprastos , nuolankios , Dievo veikimui atviros Marijos ir Juozapo širdys. Dievas pirma nužengė į jų širdis, o tik tada užgimė vaikeliu. Be to, šis vaikelis gimė ne Romoje, ne didmiestyje, bet didelės imperijos pakraštyje. Ten prasidėjo šventoji Dievo istorija tarp žmonių.

„Brangieji, esame silpni žmonės, kuriems reikia vaistų, kad įžvelgtume giliausią tikrovę. Šiandien ne tik Evangelija kalba apie Juozapą, Mariją, ėdžiose gulintį Kūdikį ir piemenis, bet ir Bažnyčia, kaip tikra Motina, nori paimti kiekvieną mus už rankos ir nuvesti prie prakartėlės“, – kalbėjo vysk. A. Jurevičius, pabrėždamas jos paprastumą ir iškalbingumą visiems. Čia, popiežiaus Pranciškaus, mintimi, glūdi visa gelbstinčio Dievo galia. Turime atsiverti šiam mažumui ir didžiam stebuklui. Dievo tapo silpnu, mažu Kūdikiu, kad taptų artimas kiekvienam iš mūsų. Ganytojas paragino šiandien, kai laikas taip greitai bėga, o pasaulis, atrodo, greičiau sukasi, paskubėti ir dvasiniuose dalykuose – skubėti atsigręžti į Dievą. 

Iškilmingų šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas L. Virbalas visiems palinkėjo gražių švenčių ir sakė ypač laiminantis arkivyskupijos jaunųjų piligrimų grupę, išvykstančią į Madridą, kur kartu su kitų šalių jaunimu dalyvaus naujametiniame jaunimo susitikime, su Taizé bendruomene melsis už Europą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune