Kauno arkivyskupija 2018 m. kronikose
Paskelbta: 2019-01-03 20:43:02

Nuotraukos  Kauno kunigų seminarijos, Kristaus Prisikėlimo parapijos, „Bažnyčios kronikos“ fondo, Irutės Jaruševičiūtės, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Juozo Kamensko, Gintaro Česonio, Militos Žičkutės-Lindžienės, Laimio Steponavičiaus, Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos

Jubiliejinių metų pradžia: kunigų šventimai, ekumeniniai renginiai 

2018 metus pradėjome džiugiu įvykiu – dviejų naujų kunigų šventimais Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Viešpaties Apsireiškimą (Tris Karalius).

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas šia proga prašė tikinčiųjų bendruomenę ir savo malda, ir savo tikėjimu padėti kunigams būti tikrais Kristaus apaštalais, o sveikindamas įšventinamuosius kunigus Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską, be kita, sakė: „Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos Viešpats siunčia. Kai bus sunku, galvokite ne vien apie save. Visų pirma – apie Dievą, neapleidžiantį savųjų, net ir tamsią naktį, kokią patyrė ne vienas šventasis. Taip pat atminkite tuos, kuriems esate reikalingi. Žmonėms Jūsų reikia: užsidegusių Dievo žodžiu ir Jo meile, bet net ir jaučiančių savo silpnumą bei nepajėgumą. Ir tuomet Dievas gali veikti per Jus.“

Vėliau šiais kunigais dar buvo įšventinti Sigitas Jurkštas ir Liutauras Vilėniškis, o diakono šventimai suteikti Stasiui Blinstrubiui. Praėjusiais metais pas Viešpatį iškeliavo keturi kunigai: mons. Kazimieras Senkus (1917–1942–2018), Gintas Leonavičius (1966–2012–2018), Petras Petraitis (1955–1981–2018) ir Izidorius Butkus(1925–1948–2018). Kaune atsiveikinome ir su pastaruoju metu čia gyvenusiu ir talkinusiu Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadoje Panevėžio vyskupu emeritu Juozu Preikšu (1926-1951-1984-2018). 

Arkivyskupijos bendradarbiams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, savanoriams, Carito darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms buvo skirtas sausio 9 d. Šv. Mortos iniciatyvinės grupės organizuotas prevencinis seminaras „Prekyba žmonėmis vyksta; matyk, atpažink, reaguok padėk“. Jame dalyvavęs Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO kalbėjo apie Šv. Mortos iniciatyvą, paplitusią daugelyje šalių, ir šių laikų prekybos žmonėmis problemą, galinčią atsirasti ir tarp mums artimų žmonių.

Sausio 12 dieną kurijoje vėl rinkosi Atsinaujinimo dienų parapijose rengėjai, maldos grupių vadovai ir visi, besidomintys misijomis parapijose. Daugiau nei pusšimtis susirinkusiųjų iš įvairių arkivyskupijos dekanatų susitiko su svečiais iš Slovakijos. Tai Švenčiausiojo Atpirkėjo redemptoristų kongregacijos Bratislavos ir Prahos provincijolas t. Václavas Hypius, t. Rastislavas Dluhý, t. Peteris Hertelis ir ilgametis sielovados bendradarbis, pasauliečių misijinės bendruomenės „Rieka Zivota“ („Gyvenimo upė“) vadovas Bohusas Zivcakas. Nuo spalio mėnesio t. Rastislavas ir  t. Peteris pradėjo evangelizacinę ir misijinę tarnystę mūsų arkivskupijoje.

 

Vasarį antruosius metus pradėjo Evangelizacijos mokykla „Nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo 2018“.  Atnaujinami ugdymo seminarai sielovados bendradarbiams parapijose: referentams, zakrisktijonams, floristams, tvarkytojams. 

Sausio 13-ąją minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną Šiluvoje, jos muziejuje buvo parengta ekspozicija, skirta pagerbti žuvusiems prie Televizijos bokšto. Šią dieną iškilmingose pamaldose prisiminta, jog į drąsią ir herojišką Sausio 13-osios naktį ėjome po partizanų ir pogrindžio kovų, po sovietmečio žygių į Šiluvą, po slapta statomų kryžių Kryžių kalne, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio. Tai skatina ir šiandien gyventi mąstant apie kitus žmones.

„Lietuva bus gyva, jei turėsime žmonių, mąstančių ne tik apie sotų gyvenimą ir ne tik apie save. Yra keturios kolonos, į kurias saugiai gali remtis bet kuri laisva ir nelaisva visuomenė. Tos kolonos – tai Dievas, Lietuva, šeima ir moralė“, – sakė Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius savo kalboje Sausio-13-osios paminėjimo iškilmingame posėdyje LR Seime.

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio Ekumenines pamaldas šventėme Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje. Čia susirinkę šešių krikščionių Bažnyčių ir bendrijų nariai bei jų dvasininkai meldė Šventosios Dvasios, kad Ji uždegtų širdis dėl Bažnyčios vienybės reikalo.  Liturgijos centre buvo išlaisvinantis Dievo žodis ir nutrūkstančios grandinės, bylojančias Dvasios galybę sutraukyti bet kokio blogio grandines, atskiriančias žmogų nuo Dievo ir  nuo kitų.

Sausio 28-osios sekmadienį Kaune bendruomenė „Gyvieji akmenys“ pakvietė į krikščionių vienybei skirtą Atsinaujinimo dieną. „Tėvo širdis“ – taip pavadintas charizminio atsinaujinimo renginys tarsi pratęsė 2018 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitę ir atliepė jos mintį: būdami skirtingų tradicijų krikščionys esame to paties dangaus Tėvo vaikai.

Sausio 31 d. Kauno Įgulos bažnyčioje kariai priėmė Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, kuriuos teikė Kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas.

2017 metų birželio 25-ąją Vilniuje atšventus Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, 2018 m. vasario 7 d. arkivyskupijos ganytojai drauge su Lietuvos vyskupais ir kitais mūsų šalies piligrimais dalyvavo piligrimystėje į Romą ir dėkojo popiežiui Pranciškui už palaimintojo Teofiliaus paskelbimą palaimintuoju.

Vasario 10 d. Kaune šeštą kartą vyko Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“. Į ją susirinko daugiau nei 1000 jaunų žmonių iš visų septynių Kauno arkivyskupijos dekanatų, taip pat iš Alytaus, Druskininkų, Kaišiadorių, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Viekšnių, Žemaičių Naumiesčio, Vilkaviškio, Vilniaus, kitų Lietuvos vietų. Šv. Mišias aukojo 3 Lietuvos vyskupai,17 kunigų, patarnavo diakonai ir klierikai.

Kartu su Lietuva šventėme Valstybės šimtmetį, dalyvavome tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

Lietuvos valstybingumo šimtmetį Vasario 16-ąją šventėme kelių kartų laisvės simboliu tituluojamoje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Kauniečiai, miesto jaunoji karta – studentai ir moksleiviai, taip pat visuomeninės organizacijos su savo vėliavomis gausiai susirinko į šv. Mišias dėkoti Dievui už 100 Lietuvos istorijos metų, kuriuos Dievas laimino, vedė į laisvę, nuolat stiprindamas mūsų tautą, visais laikais troškusią Tėvynės Nepriklausomybės.

Šia proga iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas sakė: „Kristaus tiesa parodė, kad istorija turi kryptį, nėra nesibaigiantis įvykių ratas. Po kelių dešimtmečių ar net šimto metų žmogus nėra išmetamas iš šio pasaulio kaip nebereikalingas, susinaudojęs mechanizmas, bet priimamas mylinčio Tėvo. Žmogaus laimė – Jėzaus teikiamas išgelbėjimas. Priimdami Jėzaus šviesą, savo gyvenimą derindami prie Jo šviesos, galėsime gyvuoti, kurti džiugią ateitį Lietuvai.“ Bazilikoje šia proga vyko 40 val. nepertraukiama Eucharistijos adoracija už Lietuvą („Marijos radijo“ transliuota visoje šalyje).

Pamaldos už Lietuvą Vasario 16-ąją vyko ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose Kaune ir kituose miestuose, miesteliuose. Valstybės šimtmetis ir jį švenčiantys žmonės buvo pasveikinti bažnyčių varpų dūžiais. Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio paminėjimą gražiai įsitraukė ir Kauno kunigų seminarija, beje, paskui paminėjusi ir Estijos Nepriklausomybės šimtmetį.

2018 m. tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, katalikiškos žiniasklaidos atstovų bendrame „Bažnyčios kronikos“ stende, savo leidinius pristatė ir Kaune įsikūrusios „Artumos“ ,„Gyvųjų akmenėlių“ leidyklos, „Marijos radijas“, broliai kapucinai. Mugės dalyviams buvo gyvai pristatytas Kauno apskrities Viešosios bibliotekos ir arkivyskupijos projektas – interaktyvusis terminalas apie devynias seniausias Kauno bažnyčias. Susitikime su mugės lankytojais bendravo arkivyskupas Lionginas Virbalas, šio projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė. Daug dėmesio sulaukusioje diskusijoje „Kankinystė vakar, šiandien ir visada? Už ką, vardan ko?“ dalyvavo ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio, savo vienuolijos buvusio kapeliono, dvasinį palikimą dalijosi Kauno seserys benediktinės.

Arkivyskupijos Carito metinėje konferencijoje (vasario 27 d.) Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektorius ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybos narys mons. Žydrūnas Vabuolas pristatė pranešimą „Bažnyčios pašaukimas Caritui“.

Kovo 26 d. apie krikščionių kankinystę XXI amžiuje priminė raudona šviesa kaip solidarumo ženklas užlieti Vilniaus arkikatedra, Trijų Kryžių paminklas, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika.

PasirengimasPopiežiaus Pranciškaus vizitui: nuo kovo iki rugsėjo 

Kovą mūsų šalį apskriejus žiniai, kad rugsėjo 22–23 d. popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją, arkivyskupija atsiliepė į Lietuvos vyskupų paraginimą ir įsitraukė į pasirengimo kelionę. Apaštališkojo vizito koordinatore arkivyskupijoje buvo paskirta Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Balandžio 18 d. kunigų ugdymo konferencijoje apsilankė LVK Pasirengimo popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas OP ir pasidalijo su kunigais aktualia informacija apie būsimąjį vizitą. „Tai ir iššūkis, ir didžiulė dovana mums visiems“, – kalbėjo kun. S. Rumšas OP, ypač pabrėždamas pastoracinio-dvasinio pasirengimo svarbą. „Kvieskime žmones į susitikimus su popiežiumi, visiems tebus atviros durys“, – sakė tada Pasirengimo popiežiaus vizitui komiteto sekretorius.

Irutės Jaruševičiūtės

„Jei įsigilinsime, ką Dvasia kalba per šv. Joną Paulių II ir ypač popiežių Pranciškų, galėsime turėti atvirą širdį priimti Šventąjį Tėvą ir išgirsti jo žodžius šiandien ir rugsėjo 22–23 d.“, – sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, balandžio 22 d. viešėdamas Atsinaujinimo dienoje, kurią katalikų bendruomenė surengė artėjančių Sekminių ir popiežiaus Pranciškaus vizito proga.Balandį Kaune, Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje, prasidėjo arkivyskupijos kurijos, kunigų seminarijos ir brolių pranciškonų organizuojami šlovinimo vakarai, skiriami maldai už miestą, besirengiantį priimti popiežių Pranciškų.

Gegužės 18 d. prie arkikatedros į HANZOS dienų šurmulį su informacijos palapine ir žinia apie popiežiaus atvykimą įsijungė miesto katalikiškas jaunimas. Kauniečiai, švenčiantys miesto šventę, o katalikai – dar ir Sekmines, draugiškai bendravo su jaunimu, geranoriškai priėmė iš jo rankų ir širdžių džiaugsmingąją naujieną.

Gegužės 23 d. arkivyskupijos kunigai konferencijoje klausėsi Bažnyčios istoriko dr. Liudo Jovaišos pranešimo apie istorinius Lietuvos ryšius su popiežiais. 

Devintinių procesija buvo einama Santakos parke su būsimo laukiančio džiaugsmo nuojauta – juk čia jau rugsėjį buvo laukiama popiežiaus Pranciškaus. Su Jėzumi monstrancijoje buvo žengta kitapus bažnyčių sienų, į senamiesčio erdves, kur kauniečiai ir miesto svečiai leido pirmąjį vasaros sekmadienį – arčiau prie žmonių, paskelbiant Dievo žodį, viešai paliudijant savo tikėjimą.

Rugpjūtį tikybos mokytojų ir katechetų konferencija pradedant naujus mokslo metus vyko su perduodama popiežiaus žinia mūsų jaunimo ugdytojams, o arkivyskupijos salėje susirinko artėjančio popiežiaus vizito 500 savanorių. 

Rugsėjo 22 d.  Labdaros „Sriubos“ valgyklos lankytojams šia proga buvo dovanojami šventiniai pietūs. Rugsėjo 23 d. išvakarėse Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišiose arkivyskupijos ganytojai palaimino savanorius jų tarnystei Kaune. Čia buvo atvežtas Trakų Dievo Motinos atvaizdas (vėliau perkeltas į Santaką, šv. Mišioms).

Toje pat bažnyčioje vyko nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki pat rugsėjo 23 d. rytmečio, į ją jungėsi arkivyskupijos organizacijos, parapijos, maldos grupės ir bendruomenės. 

Rugsėjo 23 d. popiežiaus Pranciškaus sulaukėme Kaune. Ką tik atvykusį dar Savanorių prospekte jį jau sveikino kauniečiai, o dar daugiau žmonių, šimtatūkstantinė minia iš visos Lietuvos, jį pasitiko Santakoje, kur Šventasis Tėvas vadovavo šv. Mišioms ir sakė homiliją. Iš Kauno į pasaulį vidudienį buvo transliuojama „Viešpaties Angelo“ malda. 

Po šv. Mišių popiežius Pranciškus buvo tebelaukiamas žmonių greta Rotušės, kai važiavo į arkikatedrą susitikti su kunigais ir pašvęstaisiais, ir tuomet, kai išvyko iš Kauno.

Gintaro Česonio

„Visiems nuoširdžiai dėkoju ir kviečiu išlaikyti susitikimo su Šventuoju Tėvu džiaugsmą bei atsiliepti į jo kvietimą gyventi save dovanojant kitiems“, – rašė Kauno arkivyskupas padėkos laiške arkivyskupijos, Kauno miesto savivaldybės, įvairiausių tarnybų ir institucijų žmonėms, savanoriams, visiems kauniečiams. Pasibaigus apaštališkajai kelionei padėkos laišką arkivyskupui ir arkivyskupijos kunigams, pašvęstiesiems, pasauliečiams atsiuntė ir popiežius Pranciškus.

Pal. Teofiliaus Matulionio šventumo garso sklaida

Balandžio 25–26 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kelionėje į Sankt Peterburgą (kur vyko Lietuvių dienos) palaimino pal. Teofiliui Matulioniui dedikuotą koplyčią Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Birželio 14-ąją, Lietuvoje minint Gedulo ir vilties dieną, o Kaišiadorių katedroje – pirmąsias palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metines, Kaišiadoryse Kauno seserims benediktinėms buvo perduotos palaimintojo relikvijos. Tą pačią dieną jos sutiktos Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Šia proga Kauno arkivyskupas l. Virbalas pakvietė visus lygiuotis į palaimintojo dorybes. Jos gali atrodyti per didelės mums, kaip suaugusiojo batai vaikui, tačiau garbingos ir siektinos. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kurio rūpesčių relikvijos dovanotos seserims benediktinėms, palinkėjo, kad pal. Teofilius padėtų būti tikrais Jėzaus mokiniais.

Jėzaus paliktą artimo meilės įsakymą realiai įgyvendinti ėmėsi nauja ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų pasauliečių grupė . Gegužės 29 d. Gyvenimo ir tikėjimo institute 23 asmenys (9 vyrai ir 14 moterų) baigė Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programą. Ją institutas organizuoja nuo 2013 m. Programą jau yra baigę daugiau kaip 100 tikinčiųjų iš Kauno arkivyskupijos, kitų vyskupijų.

Antrasis arkivyskupijos simpoziumas; ir Miesto misijos

Po dvejų metų birželio 20 dieną į Kauno arkivyskupijos sielovados antrąjį simpoziumą vėl rinkosi parapijų, institucijų atstovai drauge su vyskupais, dekanais ir kunigais apžvelgti sielovados situacijos. „Kalbant apie arkivyskupijos bendruomenę, galime pasilikti tik prie žemiškų faktų: ką veikėme, darėme, bet šis vaizdas būtų nepilnas. Gera, kad susirenkame žvelgti į Jėzų, pirmiausia Mišiose, – save atiduodantį, mus stiprinantį, maitinantį, tad svarbu, kad šio žvilgsnio ir ryšio nepamestume“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas.

Simpoziumui buvo rengtasi ir pagal pasiūlytą klausimyną, o jo metu praktiškai dalytasi, kas būtų svarbu įvairių sričių sielovadoje. „Šis simpoziumas – Dievo vedimo ženklas“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas drauge, ne tik veikimu, bet ir bendryste tęsti tikėjimo kelionę.

Šiam simpoziumui iš anksto kelis mėnesius rengėsi parapijų pastoracinės tarybos – joms buvo organizuojami seminarai Šiluvoje ir Kaune gyvai aptariant ir dalijantis, kaip atnaujinti ir pagyvinti bendruomenių gyvenimą.

Prieš 2018 m. Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną antrus metus gyvuojanti Evangelizacijos mokykla organizavo Miesto misijų savaitę su diskusijų susitikimais iš ciklo „Kunigai kavinėse“, koncertais arkivyskupijos kiemelyje, šlovinimo vakarais, susitikimais Kauno slaugos ligoninėje, Benamystės centre, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Trakų mieste, padrąsinimu tikėti ir liudyti.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus skyrimas ir šventimai

Popiežius Pranciškus liepos 2 d. padovanojo Lietuvai naują vyskupą – nominavo monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. 

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus šventimai vyko rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje. Nepriklausomybės metais tai penktasis Kauno arkivyskupijos augziliaras, o Kauno arkikatedroje vyskupo šventimai vyko po 15 metų pertraukos.

„Per apeigas virš šventinamojo galvos iškeliama atversta Evangelijų knyga – Evangelija visada aukščiau už mus. Nė vienas, taip pat ir anksčiau priėmusieji kunigo ar vyskupo šventimus, nesame pasiekę tikslo, visą gyvenimą liekame mokiniai, kurių širdį Evangelija vis dar turi perskverbti iki pat gelmės, kad taptume nuolankūs jos tarnai“, – sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas šventimų homilijoje.

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui 

Birželio 18–23 d. arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė jaunimą į vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“. Stovykla tradiciškai vyko miškais apsuptoje Zalensų sodyboje prie Dubysos, į ją atvyko jaunuolių iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Stovyklautojais rūpinosi gausus Jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino kunigai. Liepos 2 d. rytą iš Kauno išvyko jaunųjų piligrimų autobusas – taip prasidėjo Kauno arkivyskupijos piligriminė pašaukimų stovykla. Liepos 26–30 dieną Kauno arkivyskupijos parapijų bei rektoratų bažnyčiose patarnaujančius vaikus ir jaunuolius dešimtą kartą subūrė ministrantų stovykla „Ateik susitikti su Karaliumi!“

Šilinėse – Lietuvos laisvės diena 

Tradicinėse piligrimų eisenose pėsčiomis į Šiluvą paskutinį vasaros sekmadienį maldų intencijose minėjome popiežiaus Pranciškaus maldą už pasaulį ir jo žaizdas, o greta Lietuvos vėliavos jaunųjų savanorių rankose į Šiluvą keliavo ir Vatikano vėliava kaip ženklas būsimo džiaugsmo ir vienybės su Šventuoju Tėvu, kurio atvykimas tada jau buvo visai arti.  

Šilinių atlaidai Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio metais tęsėsi 10 dienų ir tapo dvasinio pasirengimo laiku artėjančiai popiežiaus ganytojiškajai kelionei. Pagrindinį atlaidų sekmadienį šventėme Lietuvos laisvės dieną. Paminėta ir Švč. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje 410 metų sukaktis.

 

„Šioje Eucharistijoje, kurią švenčiame, dėkokime Dievui už popiežiaus Pranciškaus vizitą ir melskimės už jo asmenį, už jo tarnystę, už tai, kad įvyktų šis vizitas ir už jo vaisius mūsų mylimoje Bažnyčioje, ir už visą lietuvių tautą„ – sakė atlaidų svečias apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana.

Pradedant įgyvendinti Šiluvos šventovės kaip piligrimystės centro plėtrą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu užmezgami ryšiai su Fatimos šventove, atlaiduose lankėsi jos vicerektorius kun. Vitor Coutinho.

Rugsėjo 26 d. Kauno arkivyskupas L. Virbalas pašventino Kulautuvos bažnyčios pamatus. Kulautuvos parapijos bendruomenė, skaudžiai nukentėjusi nuo 2012 m. rudenį vykusio gaisro, kai buvo sudeginti jos maldos namai – medinės architektūros 1932 m. statyta Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, 2018 metais pradėjo naujosios bažnyčios statybą. 

Lietuvoje lankęsis charizminio atsinaujinimo judėjimo „Renewal Ministries“ vadovas dr. Ralphas Martinas spalio 21 d. dalyvavo Atsinaujinimo dienoje „Dėmesio–šventumas–kitoks“ (rengė „Gyvieji akmenys“) ir kalbėjo apie šventumą kaip Dievo tikslą žmogaus gyvenimui.

Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui – 80, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui – 40

Lapkričio 7-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiama padėkos Eucharistija už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus gyvenimą 80 metų amžiaus jubiliejaus proga. Į arkikatedrą susirinko bemaž 70 dvasininkų, taip pat diakonai, seminaristai, seserys vienuolės, bažnytinių institucijų darbuotojai.

Sveikinimo ir padėkos žodį taręs arkivyskupas L.Virbalas atkreipė dėmesį, jog arkivyskupo Sigito gyvenimo metai sutapo su dviem istoriniais laikotarpiais. Sovietmetyje su drąsa, ryžtu, ryškiu liudijimu ir melo sistemos demaskavimu jis atliko misiją, kurią Viešpats jam buvo patikėjęs. Daug pastangų reikėjo ir jau atsikuriančios Nepriklausomybės metais buriant žmones, numatant sielovados kryptis Bažnyčioje.

Lapkričio 9 d. Kaune šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje ir švente arkivyskupijos salėje paminėtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo 40-metis. Į paminėjimą, organizuotą Jaunimo forumo „Pro Patria“ ir Laisvos visuomenės instituto, gausiai susirinko ne tik kauniečiai, anų laikų bendražygiai, seserys vienuolės; be to, dalyvavo daug jaunų žmonių, turėdami progą išgirsti autentišką liudijimą apie sovietinę tikrovę, pažinti savo laisvės šaknis ir drąsiai gintus krikščioniškus idealus.

Palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio sugrįžimas į Kauną 

Pirmąjį advento sekmadienį į Kauną savo relikvijomis ir dvasia, nauju ir aktualiu jo šventumo paliudijimu sugrįžo palaimintasis Jurgis Matulaitis, prieš 100-metį, 1918 m. gruodžio 1 dieną iš Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus rankų priėmė vyskupo šventimus ir skyrimą vadovauti Vilniaus vyskupijai. J. Matulaičio vyskupo konsekracijos šimtmetis paminėtas šv. Mišiose, kuriose homiliją pasakė Kunigų marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos vyresnysis ir Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Konferencijoje pranešimus skaitė prof. Vytautas Ališauskas ir Vargdienių seserų vienuolijos vadovė ses. Viktorija Plečkaitytė MVS.

Gruodžio 9 d. Kauno arkikatedroje sutikta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio 1-ojo laipsnio relikvija. Nuo šiol ji bus gerbiama neseniai restauruotame Švč. M. Marijos Sopulingosios altoriuje su Dievo Motinos atvaizdu – vienu seniausių XVI ir XVII a. sandūros dailės kūrinių šventovėje. Dievo Motina, prilaikanti kančios iškankintą Kristaus kūną, tarsi priglaudė Sūnaus kryžiaus papėdėje ir palaimintąjį Teofilių, kuris ištikimai sekė paskui jos Sūnų iki tikėjimo kankinystės. Vyskupas Teofilius Matulionis tarnavo Kaune nuo 1936 iki 1942 metų, dabar šis altorius su švento žmogaus relikvija taps dar viena palaiminimo, užtarimo vieta Kaune.

Šv. Kalėdų žinia 

Laimio Steponavičiaus

Gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas ir augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius– vyko į Carito „Sriubos“ valgyklą, surengusią Kūčių vakarienę savo lankytojams (čia kasdien papietauja daugiau kaip 300 kauniečių).

„Šventų Kalėdų džiaugsmo vedami, ženkime į Naujuosius 2019 metus su tikėjimu, kuris žadina jautrumą silpniesiems, skatina gėrio pergalės viltį, leidžia mums tapti amžinai turtingiems ir laimingiems. Tegul šie metai būna kupini džiugios vilties ir tikro ryžto tarnauti, teskatina siekti supratimo tarp žmonių ir teišlaiko taiką žemėje! Tegul mus visus lydi angelų giesmės žodžiai: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“, – sakė kalėdiniame sveikinime arkivyskupas L. Virbalas arkivyskupijos bendruomenei.

Į Taizé bendruomenės rengiamą pasitikėjimo piligrimystę vykęs arkivyskupijos jaunimas Naujuosius metus sutiko Madride, nuveždamas Europai ir mūsų linkėjimus!

Daugiau žinių apie institucijų, parapijų veiklas, susitikimus su žmonėmis galima rasti arkivyskupijos svetainėje bei feisbuke, taip pat ir institucijų bei parapijų tinklapiuose ir feisbuke. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune