Kristaus Paaukojimo ir pašvęstųjų šventė arkikatedroje (2019 02 02)
Paskelbta: 2019-02-02 20:07:12

Vasario 2 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) buvo švenčiamas drauge su arkivyskupijoje veikiančių vienuolinių kongregacijų ar namų seserimis ir broliais, nes tądien švenčiame ir Pašvęstojo gyvenimo dieną, dėkojame Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną Bažnyčiai ir tuos vyrus bei moteris, kurie atsiliepė Viešpaties šaukiami.

Švč. Mergelę Mariją, „neapsakomą Šviesą pagimdžiusią“, arkikatedroje pasveikino seserų benediktinių vadovaujamas jungtinis vienuolių choras. Su kantoriais – kunigais Artūru Kazlausku bei Gyčiu Stumbru seserys sugiedojo gražiausią, Rytų Bažnyčios tradicijai priskiriamą, 12 giesmių himną Dievo Motinai – Akatistą. Ypatingai Akatisto liturgijai vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

Akatisto maldoje kartu dalyvavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ vėliau vadovavo Eucharistijos liturgijai, kurią pradėdamas nuoširdžiai pasveikino gausiai į arkikatedrą susirinkusią bendruomenę ir ypač pašvęstuosius savo brolius bei seseris jų šventės proga.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Algirdas Jurevičius, kunigai vienuoliai iš kelių vienuolinių kongregacijų: tėvas jėzuitas Kazimieras Ambrasas, tėvas kapucinas Piotras Komorniczakas, kunigas marijonas Giedrius Bakūnas, kunigas pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas ir tėvas redemptoristas Rastislavas Dluhý.

Iškilmių pradžioje buvo pašventintos žvakės, o vienuolių chorui giedant Simeono giesmę einama procesija su žvakėmis. Šitaip pagerbtas Kristus –žmonijos šviesa ir išgelbėjimas, einant Jo pasitikti, kaip Jėzų šventykloje pasitiko senelis Simeonas ir pranašė Ona, kuriems Dievas parodė savo šviesą.

„Rytų Bažnyčios tradicijoje Kristaus Paaukojimo, įžengimo į šventyklą šventė dar vadinama įdomiu vardu – Susitikimo švente. Simeonas, Ona sutinka tą, kurį Dievas jiems buvo pažadėjęs. Per juos ir visa Dievo tauta sutinka ilgai lauktą Išganytoją. Kaip ir anuomet, taip ir šiandien, Jėzus ateina mūsų pasitikti, o mes susirinkome, kad vėl jį sutiktume. Tai ypač brangu pašvęstojo gyvenimo krikščionims, kurių gyvenimas skirtas budėti ir laukti ateinančio Viešpaties, kaip tie Evangelijos tarnai, sutinkantys šeimininką“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas savo homilijoje.

Joje ganytojas priminė ir popiežiaus Pranciškaus mintis, kuriomis Šventasis Tėvas dalijosi su dvasininkais bei vienuoliais Kauno arkikatedroje rugsėjo 23 dieną, kalbėdamas apie Dievo artumą ir jų artumą žmonėms – artumą, taip pat reiškiantį ir gailestingumo ryšį. Tai, pasak popiežiaus, apsaugo nuo buvimo funkcionieriais, džiugina ir palaiko tarnystėje.

„Linkiu, kad pašvęstųjų gyvenimas šviestų Kristaus šviesa, padedančia kitiems susiorientuoti jų gyvenimo kelionėje. Nebijokite dalytis, liudyti, kaip Viešpats jus apšvietė“, – sakė arkivyskupas, Kristaus Paaukojimą šventykloje pavadindamas visų vilties diena, kai Viešpats uždega širdies ugnį. Kiekviena diena prasminga kiekvienam krikščioniui, kiekvienai bendruomenei, kai einama į susitikimą su Juo – Simeonas ir Ona rodo mums pavyzdį ir užtaria.

Atnašų procesijoje visų vardų duoną ir vyną Eucharistijos aukai nešė seserys vienuolės, atnešdamos ir savo maldų intencijas – seserys ir šiemet visus metus kiekviena įsipareigojo melstis už konkrečius vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus.

Užbaigiant pamaldas, arkivyskupas Lionginas dėkojo gausiems jų dalyviams ir ypač pašvęstiesiems, kurie Bažnyčią palaiko savo malda.

Šią šventinę dieną seserys ir broliai dar susitiko bendroje agapėje su ganytojais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune