Lietuvos atstovai dalyvavo institucijų vadybos seminare Varšuvoje (2019 10 21–24)
Paskelbta: 2019-10-26 13:44:27

Europos komunikacijos ir kultūros centras spalio 21–24 d. Varšuvoje organizavo seminarą apie žmogiškųjų išteklių vadybą (Human Resource Management). Seminaras buvo skirtas Rytų ir Vidurio Europos bažnytinių institucijų – kurijų ir vienuolijų vadovams bei vyresniesiems. Seminarą finansiškai parėmė JAV vyskupų konferencija. Iš Lietuvos mokymuose dalyvavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis ir Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Tarp dalyvių buvo atstovų iš Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Slovėnijos bei Lenkijos.

Pranešimų temos atliepė įvairiausius santykių su žmonėmis lygmenis bažnytinėse institucijose. Prešovo graikų apeigų arkivyskupas Jánas Babjakas SJ iš Slovakijos kalbėjo apie savo santykius su kunigais, vienuoliais bei pasauliečiais. Arkivyskupijoje veikia animatorių mokykla, skirta lavinti pasauliečiams ir padrąsinti juos evangelizaciniam darbui.

Didelio susidomėjimo sulaukė misionierės iš Rytų Ukrainos Krystynos Bratkowskos pranešimas. Ji, trijų vaikų mama ir 28 metų moteris, yra graikų apeigų katalikų kunigo žmona, kartu su savo vyru dalyvaujanti Galilėjos šeimų bendruomenėje. Abu kilę iš Vakarų Ukrainos, bet apsisprendė palikti komforto zoną ir vykti į neramumų draskomą Rytų Ukrainą. Kartu su jais šiai misijai ryžosi dar viena šeima iš bendruomenės. „Būti kunigo žmona taip pat yra pašaukimas“ – kalbėjo Kristina. Nors jų parapijoje yra tik apie 40 narių, tačiau jie visi gyvena labai intensyvų dvasinį gyvenimą, turi Šventojo Rašto maldos grupę, kartu švenčia parapijiečių gimtadienius ir aktyviai kviečia prie parapijos prisijungti kitus žmones. Taip po truputį, lėtai, bet stabiliai auga parapijos bendruomenė. Nustebino didžiulis jaunos moters entuziazmas ir tikėjimo liudijimas.

Stiubenvilio vyskupas Jeffrey M. Monfortonas atstovavo JAV vyskupų konferencijos komisijai, kuri rūpinasi parama Rytų bei Vidurio Europos tikintiesiems. Vyskupas kalbėjo apie savo vyskupijos sielovadinius prioritetus ir apie penkeriems metams sudaromą bendrą vyskupijos sielovados planą. Tarp sielovados prioritetų vyskupas įvardijo jaunimo sielovadą, katalikiškų mokyklų stiprinimą, dėmesį kunigams ir diakonams, gyvybingumo parapijose skatinimą.

Popiežiškojo Šv. Grigaliaus universiteto Romoje profesorius kun. Rocco D`Ambrosio kalbėjo apie verslo etiką. Verslo piramidė susideda iš pelno, darbo ir žmogiškųjų išteklių. Bažnyčia turi kitokį požiūrį į pirmą vietą iškeldama žmones, po to žvelgdama į darbą ir tik paskiausia – pelnas, bet jis jokiu būdu negali būti tikslas. Tad pagarba žmogui, jo gebėjimams ir dėmesys poreikiams yra Bažnyčioje svarbiausia.

Profesorius iš Varšuvos kun. Marekas Blaza SJ skaitė du pranešimus. Pirmajame pristatė skirtumus tarp kurijos darbo organizavimo graikų ir lotynų apeigų katalikų Bažnyčioje, o antrajame kalbėjo apie nuolatinį Bažnyčios žmonių ugdymą, žvelgdamas į tai per gailestingumo prizmę. „Tai juk Dievas yra „gailestingumo banko“ savininkas, o kunigas tėra tik tas, kuris sėdi „prie langelio“ ir bendrauja „su klientu“. Jei savininkas yra be galo gailestingas, tai jo tarnautojas turi pasižymėti tomis pačiomis savybėmis“, – kalbėjo prelegentas.

Pagrindinį seminaro mokymą vedė Maciejus Wiśniewskis, lyderystės, komunikacijos ir verslo konsultavimo specialistas. Padedamas savo asistentės, jis praktiškai parodė įvairius bendravimo tarp žmonių modelius ir pristatė lyderio bei vadybininko skirtumus. Seminaro dalyviai grupelių diskusijose ieškojo tinkamiausių modelių pradedant vadinamuosius sunkius pokalbius su darbuotojais. Teko įsivaizduoti ir vaidinti pokalbį tarp viršininko ir darbuotojo. Prelegentas pateikė daug dalijamosios medžiagos ir uždavė „namų darbų“ tai išstudijuoti.

Seminaro pabaigoje dalyviai pasidalijo įspūdžiais ir pateikė seminaro įvertinimo anketas, o Europos komunikacijos ir kultūros centro direktorius kun. Wojciechas Mikulskis SJ pakvietė dalyvauti kituose JAV vyskupų konferencijos remiamuose seminaruose bei mokymuose.

Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune