Popiežiškasis apdovanojimas – ilgamečiam katalikiškos žiniasklaidos bendradarbiui bei vertėjui Gediminui Žukui (2020 03 12)
Paskelbta: 2020-03-12 13:41:39

Kovo 12 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ įteikė ilgamečiam katalikiškos žiniasklaidos bendrdarbiui, vertėjui p. Gediminui Žukui popiežiaus Pranciškaus skirtą apdovanojimą – Grigaliaus ordino Didžiuoju Riterio kryžiumi.

Lotyniškai surašytame apdovanojimo tekste pažymima, kad ordinas suteikiamas dėl nuopelnų rūpinantis Katalikų Bažnyčios augimu ir gerove, o apdovanotajam suteikiama galia naudotis visomis su šia garbe susijusiomis privilegijomis.

Nuo 1989 metų Gediminas Žukas aktyviai įsitraukė į Bažnyčios vykdomą veiklą: dėstė vokiečių kalbą Kauno kunigų seminarijoje, buvo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Informacijos centro pirmininko pavaduotojas, informacijos biuletenio Katalikų Bažnyčia Lietuvoje rengėjas ir redaktorius, periodinio leidinio Bažnyčios žinios vyriausiasis redaktorius, Katalikų interneto tarnybos direktorius, labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika dalininkas, valdybos pirmininkas, administratorius, o nuo 2015 metų fondo valdybos narys.

Gediminas Žukas aktyviai dalyvavo verčiant svarbiausius dalinės ir Visuotinės Bažnyčios dokumentus. Jis buvo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo Žiniasklaidos komisijos pirmininkas, darbo grupės, atsakingos už Katalikų Bažnyčios katekizmo santraukos vertimą bei redagavimą, vadovas. Vadovavo darbo grupei, atsakingai už Katalikų Bažnyčios katekizmo vertimo peržiūrą lyginant vertimo tekstą su nauju tekstu lotynų kalba. Gediminas dalyvavo rengiant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovą. Į lietuvių kalbą išvertė reikšmingų teologinių veikalų, svarbių Bažnyčios mokymo dokumentų.

Grigaliaus ordino Didžiuoju Riterio kryžiumi yra ketvirtas pagal rangą Vatikano valstybės apdovanojimas, bet pats aukščiausias apdovanojimas, kuriuo gali būti apdovanojami pasauliečiai. Apdovanotieji gali nešioti ir tam skirtą uniformą. Apdovanojimą įsteigė popiežius Grigalius XVI 1831 m. rugsėjo 1 d. bule Quod summis quibusque. Apdovanojimas buvo skiriamas už uolumą ginant katalikiškąjį tikėjimą ir pavadintas šv. Grigaliaus I (Didžiojo) vardu, kuriam jo pontifikato metu (590–604) pavyko išpuoselėti religinį gyvenimą ir sukurti geras prielaidas popiežiaus valstybei atsirasti. Ordinas buvo teikiamas tik vyrams, bet nuo šv. Jono Pauliaus II 1993 m. birželio 2 d. potvarkio tokiu apdovanojimu gali būti pagerbtos ir moterys.

Apdovanojimo įteikimo dienomis p. Gediminas Žukas šventė amžiaus šešiasdešimtmečio sukaktį. Tad naujai apdovanotąjį Grigaliaus ordino riterį G. Žuką sveikino Kauno arkivyskupijos bendruomenės nariai, Bažnyčios kronikos fondo dalyviai ir katalikiškos žiniasklaidos atstovai.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune