Birželio 24 d. vyskupas Kęstutis KĖVALAS pradės Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę
Paskelbta: 2020-06-19 11:56:38

Birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkikatedroje bazilikoje pagaliau įvyks iškilmingas naujojo ganytojo sutikimas! Nuo to momento Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pradės Kęstutis Kėvalas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė dar vasario 19 dieną, tačiau dėl šalyje paskelbto karantino tik dabar jis galės visateisiškai pradėti eiti pareigas.

Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės prasidės 11 val. prie Kauno arkikatedros durų; iš čia palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, kur trumpai tyloje pasimels, po to jis vadovaus iškilmingai Eucharistijos liturgijai, švęsimai drauge su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais bei visos Dievo tautos atstovais.

Šventoriuje prie Kauno arkikatedros bus įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai, kad maldininkai galėtų pasitikti savo naująjį ganytoją, drauge melstis bei priimti šventąją Komuniją saugiai; mat šalyje vis dar esant neatšauktai nepaprastajai padėčiai, į arkikatedrą bus įleidžiama tik ribotas žmonių kiekis su kvietimais; o jei nebus įmanoma išlaikyti saugios tarpusavio distancijos, bus prašoma dėvėti apsaugines veido kaukes.

Tačiau švęsti, dėkoti Dievui ir matyti iškilmes bus galimybė ir liekant savo namuose bei stebint tiesioginę LRT transliaciją ar klausantis „Marijos radijo“.

Kaip viena Dievo tauta, dalinė Kauno Bažnyčia, švęsdama savo dangiškąjį globėją Joną Krikštytoją, su dėkingumu Dievui priimsime naująjį savo ganytoją, kurį pats Viešpats mums siunčia. O vyskupo švenčiama Eucharistija geriausiai išreiškia Bažnyčią, susibūrusią prie Viešpaties altoriaus ir vadovaujamą to, kuris regimai atstovauja Kristui.

Be to, išvakarėse, birželio 23-ąją, Kauno arkikatedroje vyks maldos vigilija drauge su paskirtuoju arkivyskupu Kęstučiu: 19 val. melsimės Valandų liturgijos I Vakarinę, skirtą Šv. Jono Krikštytojo iškilmei, po to – Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kviečiami dalyvauti visi norintieji, tačiau laikantis visų šiai situacijai reikalingų saugumo priemonių.


---
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų ir tęsia eilę didžių jos ganytojų, kaip pirmasis arkivyskupas, Šventojo Rašto vertėjas Juozapas Jonas Skvireckas, kardinolai Vincentas Sladkevičius MIC bei Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

48-erių metų Kaune gimęs Kęstutis Kėvalas yra teologijos daktaras, studijavęs JAV ir Lietuvoje. Kunigystės šventimus jis priėmė lygiai prieš 20 metų – 2000-ųjų birželio 29-ąją Kauno arkikatedroje. 2012 metais popiežiaus Benedikto XVI paskirtas tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augzilairu (vyskupo konsekracija vyko 2012 m. lapkričio 24 d. Kristaus Prisikėlimo šventovėje). Iki 2017 m. taip pat buvo tuometinio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus generalvikaras bei augziliaras. Trejus metus popiežiaus Pranciškaus skyrimu buvo Telšių vyskupijos ordinaras. Šių metų vasario 19 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos narys, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Švietimo komisijos pirmininkas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

Vyskupiškajame Kęstučio Kėvalo herbe vyrauja vilties motyvas – pasak jį pasirinkusio ganytojo, šiandienos pasaulyje vėl iš naujo reikia atrasti tikrosios vilties pagrindą. „Dieve, tu mano viltis“ – daugeliui žinoma jo su broliais kunigais giedama giesmė, kuria bei kitais uždegančiais vilties liudijimais ir gautomis Dvasios dovanomis visad džiugiai dalijasi su žmonėmis. Tai kyla iš širdies troškimo nešti taiką ir ramybę, padėti žmonėms atpažinti susitaikymo jėgą.

Eucharistijai vadovaudamas arkivyskupas metropolijos teritorijoje gali dėvėti palijų – baltą ėriuko vilnos juostą. Tai išskirtinis popiežiaus, arkivyskupų metropolitų bei patriarchų ženklas, perteikiantis ypatingą ryšį su Šventuoju Tėvu bei visais vyskupais bei simbolizuojantis avinėlį, Gerojo Ganytojo nešamą ant pečių. Palijus arkivyskupui Kęstučiui bus įteiktas vėliau, kai jį, paimtą nuo apaštalo Petro kapo, jam perduos popiežius.

Katalikų Bažnyčioje arkivyskupas metropolitas vadovauja bažnytinei provincijai, tiesiogiai priklausančiai nuo Apaštalų Sosto. Lietuvoje nuo 1991 m. gruodžio 19 d. veikia dvi bažnytinės provincijos: Kauno ir Vilniaus. Kauno provinciją sudaro Kauno arkivyskupija, Vilkaviškio, Telšių bei Šiaulių vyskupijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune