Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojų malda už jaunimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose (2020 07 11)
Paskelbta: 2020-07-14 15:40:45

Nuotraukos – Vilijos Karaliūnaitės

Liepos 11 dieną Kauno akademinių bendruomenių dėstytojai ir tarnautojai vyko į piligriminę kelionę ir dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bei aplankė Žemaitijos sostinės – Telšių – šventoves. Piligrimus lydėjo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir akademinės sielovados bendradarbė dr. Vilija Karaliūnaitė. Jie per beveik tris valandas trukusią kelionę iki Žemaičių Kalvarijos papasakojo apie šios šventovės istoriją, piligrimystės ir Kryžiaus kelio procesijos ištakas bei praktikavimo tradicijas, Žemaitijos Kalnų giedojimą, kuris siekia XVII amžių ir šiemet yra įtrauktas į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Tądien Žemaičių Kalvarijoje buvo meldžiamasi už Lietuvos ir viso pasaulio jaunimą. Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis, LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, koncelebavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kauno akademinių bendruomenių atstovai nuoširdžiai jungėsi prie visuotinės maldos intencijos ir meldėsi už savo studentus bei visą akademinį jaunimą.

Vyskupas Darius, peržvelgdamas Evangelijos skaitinyje skelbiamas Švč. Mergelės Marijos „Magnificat“ giesmės mintis, atkreipė dėmesį į du esmingus dalykus, svarbius kiekvienam dirbančiam su jaunimu ir prisidedančiam prie pašaukimų ugdymo. Pirma – tai supratimas, kaip svarbu eiti kito link ir atsiliepti į artimo poreikius, pamatyti tuos, kuriems reikia pastiprinimo, patarimo ir skubėti į pagalbą. Antras ne mažiau svarbus momentas – kvietimas bendradarbiauti su Dievo malone, pasikliauti Jo parama ir skelbti klusnumą Jo Įstatymui, nes „Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie Jo klauso“ (Lk 1, 5).

Po šv. Mišių Kauno akademinių bendruomenių piligrimai, kurių didžioji dalis čia atvyko pirmą kartą, drauge su ganytojais ir kitais maldininkais išėjo į Kryžiaus kelią giedant garsiuosius Žemaitijos Kalnus. Kiekvienas nešėsi savąjį kryžių, asmeninę ir maldos už jaunimą intencijas ir apie tris valandas trukusioje Kalvarijoje mokėsi kartu su Kristumi eiti artimo meilės keliu.

Kelionė į namus vingiavo per Telšius, kur piligrimai susitiko su vietos vyskupu Algirdu, kuris iki paskyrimo į Žemaitiją beveik dvejus metus uoliai rūpinosi Kauno akademine sielovada. Čia prie piligrimų prisijungė VDU kapelionas kun. Gintaras Blužas OFS bei LSU kapelionas kun. Linas Šipavičius ir visi kartu aplankė Šv. Antano Paduviečio katedrą, susipažino su jos istorija bei ikonografija, pasimeldė garbingų Telšių vyskupijos ganytojų amžino poilsio vietoje. Užsukę į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir pasigėrėję nuostabiais Masčio ežero vaizdais, piligrimai padėkojo vyskupui Algirdui už ganytojišką akademinės bendruomenės globą ir atsisveikino su juo.

Toliau kelias vedė į mažąją Žemaitijos sostinės bažnyčią, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovę, kurios klebonas prelatas bažn. t. dr. Juozas Šiurys papasakojo apie parapijos gyvenimą – sielovadą, šventes ir kasdienybę.

Artėjant vidurnakčiui pasiekę Kauną, piligrimai dalijosi įspūdžiais, kuriuose skleidėsi dėkingumas Dievui už dvasines malones, bendraminčių bendrystę ir maldos patirtį. „Ačiū Viešpačiui už mūsų sustiprinimą akademinės kasdienybės tarnystėje!“ – sklido iš maldininkų lūpų ir širdžių.

Vilija Karaliūnaitė

 

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune