Kunigų susirinkime – artimiausių arkivyskupo pagalbininkų bei sielovados prioritetų pristatymas (2020 10 22)
Paskelbta: 2020-10-22 20:33:51

Nuotraukos –  Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Spalio 22 d. rytmetį Kauno arkivyskupijos dvasininkai rinkosi į kuriją, kur vyko pirmasis rudens ir kartu pirmasis su arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu kunigų susirinkimas. Jame pristatyti naujieji artimiausi arkivyskupo pagalbininkai – generalinis vikaras, Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija, Ekonominių reikalų taryba ir Tribunolas. Aptarti sielovados prioritetai, o užbaigus susirinkimą skubėta į arkikatedrą švęsti ypatingos Šv. Jono Pauliaus II liturginės šventės su palijaus uždėjimu arkivyskupui.

Arkivyskupo dekretu generaliniu vikaru paskirtas arkikatedros administratorius kun. teol. lic. Evaldas Vitulskis, atleidus jį iš Kauno I dekanato vicedekano pareigų. Artimiausią savo pagalbininką pristatydamas arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog jis irgi kilęs iš Šančių parapijos, o jį prisimenantis dar kaip seminaristą, dirbusį su jaunais žmonėmis. Pasikeitimų įvyko naujoje Kunigų taryboje, be kita, joje kadencijas baigus ilgamečiams nariams, kuriems šia proga padėkota už tarnystę. Naujoje kunigų taryboje yra 3 įeinantieji pagal pareigas, 6 arkivyskupo paskirtieji pagal sielovados poreikius ir 12 pačių kunigų išrinkti slaptu balsavimu.

Arkivyskupas K. Kėvalas kunigų susirinkime pasidalijo trimis jo numatomais sielovados prioritetais. Tai 1) suaugusiųjų katechezė, apimanti ir sakramentams besirengiančių vaikų tėvus, ir sužadėtinius, kurie norėtų priimti Sutvirtinimo sakramentą; 2) jaunimo sielovada stiprinant tikėjimo paveldo perėmimą iš vyresniosios kartos bei 3) Švč. Sakramento adoracija, tai yra maldos stiprinimas pasitelkiant šį Bažnyčios siūlomą ir širdį perkeičiantį maldos būdą.

Kunigų dėmesį arkivyskupas Kęstutis atkreipė į Palaiminimų šeštadienius (jų tradicija kilo ir buvo sėkminga Telšių vyskupijoje), kurie būtų rengiami kitais metais dekanatų centruose pakviečiant ir netikinčius žmones į kitas nei bažnyčių erdves. Kunigams pasiūlyta praplėsti Advento bei Gavėnios rekolekcijas evangelizaciniu turiniu (pakviečiant į Sutaikinimo pamaldas, adoraciją ar kt.).

Trumpai aptarta ir pagrindinių arkivyskupijos sielovados institucijų veikla. Jaunimo centro akiratyje dabar yra jaunimo lyderių, taip pat lytiškumo ugdymas, sutvirtinamųjų savaitgaliai. Daug vilčių dedama į sutelktinę akademinės sielovados ir pašaukimų ugdymo komandą su naujai paskirtais kapelionais stengiantis šioje srityje siekti asmeniško jaunų žmonių prakalbinimo. Šeimos centre, kur jau sutelkta apie 150 sužadėtinių kursų vadovų, bus plėtojamos ir šeimos palaikymo programos (taip pat ir krizėse). Carite atnaujinamas statutas, šalia garbaus amžiaus karitiečių norima pasitelkti naujų pajėgų. Ir šiemet bus rengiama akcija „Gerumas mus vienija“. Arkivyskupas atkreipė klebonų dėmesį į komunikaciją, paprašydamas savo svetainėse bei feisbuko paskyrose, taip pat parapijų puslapiuose arkivyskupijos svetainėje pasirūpinti peržiūrėti pamaldų laiką, kitą informaciją, kurios dažniausiai ieško žmonės. Šiuo metu stiprinama arkivyskupijos komunikacija feisbuko paskyroje, Youtube kanale, planuose – arkivyskupijos svetainės atnaujinimas.

Tą  pačią dieną, pasibaigus kunigų susirinkimui, įvyko ir pirmasis naujosios Kunigų tarybos posėdis.

Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas numatomas lapkričio 4-ąją, švenčiant Vėlinių oktavą, kuomet dvasininkai rinksis Kauno arkikatedroje melstis už  iškeliavusius pas Viešpatį savo brolius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune