Naujai išleista Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėki mus“
Paskelbta: 2020-11-09 18:20:23

Lapkričio mėnesį „Ateities“ leidybos centras naujai išleido Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės parengtą maldaknygę „Marija, gelbėki mus“. Tai jau ketvirtoji šios didžiausiu tiražu išleistos ir į daugybę pasaulio kalbų išverstos knygos laida lietuvių kalba. Simboliška, kad naujas maldaknygės leidimas pasirodo minint Ateitininkų metus – Adelė Dirsytė pati buvo mokytoja ateitininkė. 

Kaip yra pažymėjęs kun. prof. Kęstutis A. Trimakas, šioje maldaknygėje surašytos ne tik maldos. Už jų slypi pasaulėžiūra, platus ir gilus žvilgsnis. Čia akivaizdžios dvi žmogaus išgyvenamos tikrovės: dieviškoji ir žmogiškoji. Savo konkrečią žmogiškąją tikrovę Adelė stengiasi derinti su Dievo valia, dieviškąja tikrove. Į Dievą nukreipti prašymai, iš Jo visko tikimasi. Savo patirtį Adelė suvokia kaip istorijos dalį, kaip žmonijos dalį, kaip tautos dalį. Viskas perskrosta ryšio su Dievu. Visa žmogiškoji tikrovė siejasi su Dievu.

Adelės Dirsytės tremties teologija skiriasi nuo Senojo Testamento tremties teologijos. Ji yra Naujojo Testamento tremties teologija. Čia ištikimieji patenka į tremtį dėl to, kad jie yra ištikimi Dievui. Jie ištremiami dėl ištikimybės. Tremtis nėra bausmė. Verčiau ji proga – toliau – būti dar ištikimesniam Dievui, ypač sunkumuose. Jėzus Kristus, Mesijas, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, dalyvauja visose žmogiškose patirtyse, taigi  ir tremtyje. Savo gyvenimu, kančia, mirtimi ir prisikėlimu Jis išgelbėjo žmoniją ir pašventino: tremtis per Jį tampa keliu į Dievą, pašventinančiu ir išgelbstinčiu keliu.Tremties, išbandymų laikas – pirmiausia laikas su Kristumi. Būtent taip šį iššūkį išgyvena pati Adelė. Taip jį išgyventi raginami ir kiti tremtiniai.

Ši kukli knygelė, kuriai, reikia tikėtis, atsiras vietos kiekvieno lietuvio namuose, ir šiandien teprimena, kad, kaip ir Marijos, taip ir mūsų visų kiekviena gyvenimo diena turi būti tiesiog Kristus...

Maldaknygę „Marija, gelbėki mus“ galima įsigyti Šv. Kazimiero knygyne Kaune.


Kun. Nerijus Pipiras, Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų vicepostulatorius

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune