Arkivyskupijos dienos apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2021 06 24)
Paskelbta: 2021-06-25 09:25:13

Arkivyskupijos dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių už krikščioniškąjį gyvenimą ir liudijimą uoliai atliekant savo tarnystes parapijose, kitose bendruomenėse.

Apdovanojimai, įteikti birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, buvo skirti:  

Kunigui Juliui GRIGONIUI – už nuoširdžią sielovadinę tarnystę, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimybę savo pašaukimui;

Kunigui tėvui Antanui GRAŽULIUI SJ (apdovanojimas įteiktas birželio 13 d. konsekruojant atstatytą Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčią);

Ses. Tarcizijai Teresei BARTKEVIČIŪTEI FDCJ – už nuoširdžią tarnystę Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje, rūpestį Bažny-čios liturgijos grožiu bei ištikimą savo pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Kristinai BERŽECKIENEI – už ilgametę uolią tarnystę Raseinių Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo parapijoje, pagalbą, organizuojant parapijos ir dekanato renginius, bažnyčios puošybą, pasitikėjimą Dievu gyvenimo išbandymuose ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Bronislavai BIRBILAITEI – už ilgametę uolią tarnystę Kauno Šventojo Antano Paduviečio parapijoje, religinės spaudos platinimą, atvirumą žmonių rūpesčiams, parodytą artimo meilę ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą;

Rasai ir Vidmantui ČIŽAMS – už aktyvų įsijungimą į Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos veiklą, rūpestį bažnyčios aplinka ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Vitai ir Romui DAUČIANSKAMS – už aktyvų dalyvavimą Palemono Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės parapijos gyvenime, pagalbą, rūpinantis bažnyčios gerbūviu bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Rasai DIECKMAN – už nuoširdų ir neatlyginamą darbą Kėdainių Šventojo Juozapo parapijoje, rūpestį stokojančiai, nuoširdumą ir bendrystę bei parodytą artimo meilę ir nuoširdų asmeninį krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Adelei DOVYDAVIČIENEI – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą;

Vandai DRIUKIENEI – už aktyvų įsijungimą į Jonavos Šventojo apaštalo Jokūbo parapijos veiklą, rūpestį Švenčiausiojo Sakramento adoracija, piligriminių kelionių organizavimą ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Kristinai JASILIONIENEI – už aktyvų įsijungimą į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, rūpestį Švenčiausiojo Sakramento adoracija, vadovavimą Gyvojo Rožinio draugijai bei to pamaldumo skatinimą, ištikimybę tikėjimui ir asmeninį gyvą krikščioniškos dvasios liudijimą;

Virginijai JUODPUSIENEI – už aktyvų įsijungimą į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, rūpestį vaikų katekizacija, nuoširdų darbą ir ženklų indėlį, vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu, atvirumą ir pagalbą vargstantiems bei asmeninį gyvą krikščioniškos šeimos gyve-nimo liudijimą;

Sauliui KAZAKAUSKUI – už tikrą ir nesavanaudišką rūpestį Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo bazilika, ilgametį ištikimą darbą zakristijono pareigose, atvirumą žmonių rūpesčiams bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Justinui LAGUNAVIČIUI – už ilgametę uolią tarnystę Kauno Šventojo Antano Paduviečio parapijoje, procesijų organizavimą, atvirumą artimo meilės darbams ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą;

Sauliui LAZAUSKUI – už aktyvų įsijungimą į Kauno arkikatedros bazilikos gyvenimą ir veiklą, rūpestį bažnyčios aplinka, sugebėjimą savo asmenyje parodyti Evangelijos tiesą sekuliarizuotoje visuomenėje ir gyvą krikščioniškos dvasios liudijimą;

Antanui MAŽEIKAI – už aktyvų įsijungimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą, teikiamą paramą bei pagalbą, vykdant ūkinę veiklą, bei asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą;

Lukui MURAŠKINUI – už nuoširdžią tarnystę Josvainių Visų Šventųjų parapijoje, aktyvią veiklą parapijos bendruomenėje, darbą su jaunimu ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą;

Jolantai OBOLEVIČIŪTEI – už aktyvų įsijungimą į Lapių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos veiklą, rūpestį vaikų katekizacija, aktyvų dalyvavimą, rengiant jaunimą Sutvirtinimo sakramento priėmimui, aktyvų įsijungimą į parapijos bei arkivyskupijos renginius, dėmesį, skleidžiant Evangeliją naujosios komunikacijos priemonėmis bei asmeninį gyvą krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą;

Teisutei Zitai PALUBINSKAITEI – už sąžiningai atliekamas vargonininkės pareigas Kauno arkikatedroje bazilikoje, rūpestį silpnaisiais ir ligoniais bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo vertybių liudijimą;

Audronei PUNDINIENEI – už aktyvų įsijungimą į Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos veiklą, rūpestį vaikų katekizacija, nuoširdų darbą, ir ženklų indėlį, vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu, bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Dianai ir Laimonui RAILOMS – už atvirumą Dievo Žodžiui, nuošir-džias pastangas, buriant tikinčiųjų bendruomenę ir bendruomeniško gyvenimo puoselėjimą, rūpestį Bažnyčios poreikiais ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą

Daliai SIMANONIENEI – už nuoširdų rūpinimąsi Kavarsko parapijos reikalais, savanorišką pasiaukojantį darbą parapijos labui, geranoriš-kumą, atsiliepiant į žmonių rūpesčius, bendruomeniškumo skatinimą, artimo meilės atmosferos kūrimą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Birutei ŠNIUIKIENEI – už nuoširdų rūpinimąsi Kurklių parapijos bendruomenės reikalais, drąsų tikėjimo liudijimą, bendruomeniškumo skatinimą, rodomą meilę ir pagalbą stokojantiems ir krikščioniškos dvasios gyvenimo pavyzdį;

Romai ZAKSIENEI – už aktyvų įsijungimą į Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos veiklą, rūpestį vaikų katechizacija, nuoširdų darbą, ir ženklų indėlį, vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu, bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune